Przejdź do treści głównej

Dłużne papiery wartościowe

Najważniejsze informacje o dłużnych papierach wartościowych w organizacjach pozarządowych.

Nazwa dłużnych papierów wartościowych bierze się od pojęcia długu.

Załóżmy że A potrzebuje pieniędzy, które chce pożyczyć od B. A umawia się z B, że A zaciąga dług u B, w zamian za to B otrzyma papier wartościowy potwierdzający, że A odda zaciągnięty dług po umówionym czasie.
 
Podział papierów dłużnych może przebiegać w kilku płaszczyznach:
 • w zależności od emitenta (tego, kto zaciąga dług – nasz „A”);
 • w zależności od terminu zapadalności (terminu ostatecznego wykupu papierów dłużnych przez emitenta).
 
 • papiery emitowane przez Skarb Państwa: Obligacje Skarbu Państwa oraz Bony Skarbowe (nazwa papierów skarbowych pochodzi od Skarbu Państwa). Oznacza to, że Państwo emitując obligacje i bony skarbowe, zaciąga dług u obywateli;
 • papiery emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, miasta) tzw. obligacje komunalne;
 • papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa: obligacje przedsiębiorstw oraz papiery komercyjne (z ang. commercial papers): w tym przypadku firmy prywatne zaciągają dług u nabywców swoich papierów.
 • papiery na okres do 1 roku najczęściej nazywane bonami;
 • papiery na okres powyżej 1 roku to obligacje.
 
Papiery dłużne, których zapadalność (czyli termin wykupu) jest krótsza niż rok zaliczane są do papierów rynku pieniężnego. Do takich papierów należą:
 • w przypadku Skarbu Państwa – bony skarbowe;
 • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – obligacje z terminem wykupu poniżej roku;
 • w przypadku przedsiębiorstw – krótkoterminowe (do 1 roku) papiery korporacyjne.
Papiery dłużne, których termin wykupu jest dłuższy niż rok zaliczane są do papierów rynku kapitałowego. Do takich papierów należą:
 • w przypadku Skarbu Państwa – Obligacje Skarbu Państwa;
 • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – obligacje z terminem wykupu powyżej 1 roku;
 • w przypadku przedsiębiorstw – obligacje przedsiębiorstw.
Wyraź opinię 73 5