Przejdź do treści głównej

Występowanie o indywidualną interpretacje podatkową

Zdarza się, że organizacja pozarządowa ma skomplikowany problem podatkowy i nie wie, jak go rozwiązać. Może wtedy zwrócić się o interpretację do izby skarbowej. Chociaż pojedyncza interpretacja kosztuje 40 złotych - warto ją uzyskać, gdyż uchroni ona od płacenia kar, gdyby na przykład w trakcie kontroli okazało się, że skarbówka ma inne zdanie niż organizacja.

Nie każda zawiłość podatkowa wymaga od razu indywidulanej interpretacji. Jeśli chcemy rozwiązać typowy problem podatkowy organizacji (np. które jej działania są zwolnione z podatku VAT), warto skorzystać z dostępnych źródeł informacji, czyli:

 • Systemu Informacji Podatkowych: sip.mf.gov.pl,
 • Krajowej Informacji Podatkowej: www.kip.gov.pl,
 • telefonicznej Krajowej Informacji Podatkowej: tel. 801 055 055 lub (22) 330 330,
 • broszur informacyjnych Ministerswa Finansów (zakładka Podatki – Broszury informacyjne).

Jeśli jednak nadal organizacja ma wątpliwości co do zakresu oraz sposobu stosowania prawa podatkowego w swym indywidualnym przypadku – ma możliwość  złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (zobacz: na stronach MF tutaj znajdują się wskazówki, wzór wniosku).

Dlaczego warto wystąpić o indywidualną interpretację?

Zastosowanie się przez organizację do wydanej na jej wniosek interpretacji indywidualnej nie może jej zaszkodzić. W praktyce oznacza to, że jeśli Twoja organizacja będzie stosować się do zasad wynikających z uzyskanej interpretacji, a przy ewentualnej organ kontroli skarbowej nie uwzględni jej treści w swoim rozstrzygnięciu, to:

 1. nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karno-skarbowej,
 2. nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę z zapłacie zobowiązań podatkowych,
 3. zostanie zwolniona z obowiązku zapłaty podatku, jeśli wynikałby on z niezastosowania przez organ kontroli uzyskanej wcześniej interpretacji.

Jak wystąpić o indywidualną interpretację podatkową?

O wydanie interpretacji organizacja występuje na formularzu ORD-IN (wzór: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/formularze_podatkowe/inne/ord-in(4)_02_hr.pdf). Wypełniony wniosek należy złożyć we właściwej izbie skarbowej drogą pocztową lub osobiście (tego formularza nie można złożyć elektronicznie). Adresy poszczególnych izb umieszczone są w części A.1 formularza oraz na stronach ministra finansów. Konieczne jest również wniesienie opłaty za wydanie interpretacji gotówką lub przelewem. Wynosi ona 40 zł za jednostkowy problem podatkowy (dotyczący jednego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego), a numery rachunków izb można znaleźć w części F formularza. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do składanego wniosku – przyspiesza to jego rozpatrzenie.

Jak  wypełnić formularz, by uzyskać użyteczną interpretację?

Najpierw nalezy uważnie wypełnić dane identyfikacyjne, wskazć izbę skarbową, do której kierowany jest wniosek oraz rodzaju wniosku (czy dotyczy on już istniejącego stanu faktycznego czy zdarzenia przyszłego), a także podac liczbę takich stanów lub zdarzeń. Kolejną istotną umieszczaną w formularzu informacją jest przywołanie przepisów prawa podatkowego, które odnoszą się do zgłaszanego problemu podatkowego organizacji. W praktyce chodzi tu o te przepisy prawa podatkowego, których organizacja nie potrafi jednoznacznie zinterpretować w kontekście konkretnych podejmowanych przez nią działań, np. nie potrafi rozstrzygnąć, czy są one objęte zwolnieniem z podatku VAT, czy uzyskane na nie środki są przychodem podatkowym a finansowane nimi koszty – kosztem podatkowym. W tej części należy podać konkretny akt prawny (ustawa, rozporządzenie) z wyszczególnieniem właściwych przepisów (artykuł, paragraf, ustęp).

Kluczową kwestią przy wypełnianiu wniosku jest również wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego lub przyszłego, którego wniosek dotyczy. Opisuje się to w części G wniosku ORD-IN. W przypadku organizacji pozarządowej powinna ona w tej części:

 1. wskazać, jakie rodzaje działalności prowadzi (nieodpłatną, odpłatną statutową, gospodarczą)
 2. wymienić realizowane cele statutowe i konkretne sposoby ich realizacji w zakresie poszczególnych rodzajów działalności
 3. opisać dokładnie ten rodzaj działań i ich charakter, których dotyczy problem podatkowy
 4. jeśli wniosek dotyczy wcześniej prowadzonych działań – opisać również dotychczasową praktykę ich rozliczania podatkowego oraz podstawę prawną przyjętych wcześniej rozwiązań.

Pamiętajmy:  informacje te są niezbędne, by uzyskać wiążącą interpretację podatkową. Jeśli w przyszłości w związku z kontrolą izba skarbowa uzna, że wniosek organizacji nie opisywał stanu faktycznego lub opisywał go w sposób nieprawdziwy lub niepełny, taka interpretacja nie będzie skutecznie chronić organizacji przed konsekwencjami niewłaściwego stosowania prawa podatkowego.

Nastepnym krokiem jest zadanie pytania, na które organizacja oczekuje odpowiedzi od organu skarbowego (również w części G wniosku). Pytanie to powinno odnosić się bezpośrednio do przedstawionego wcześniej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, być możliwie krótkie, konkretne i sformułowane tak, by wymuszało jednoznaczną odpowiedź rozstrzygającą problem podatkowy.

Przykładowy opis z niezbędnymi informacjami (zawarty w części G wniosku ORD-IN) opisującymi sytuację danej organizacji jest umieszczony w załączniku  do tej wiadomosci (z boku).

Jeśli organizacja nie przedstawi wyczerpująco i czytelnie stanu faktycznego lub przyszłego lub jeśli nie zada pytania podatkowego w sposób kompletny, opisany powyżej, otrzyma za jakiś czas (nawet po 2 miesiącach) wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku w ciągu 7 dni, co znacząco wydłuży okres oczekiwania na ostateczne rozstrzygnięcie problemu organizacji.

Ostatnim elementem niezbędnym, aby wydano interpretację, jest przedstawienie własnego stanowiska w sprawie (część H wniosku). W tym miejscu organizacja powinna podać własną interpretację obowiązujących przepisów w odniesieniu do podejmowanych przez nią działań. Warto rozpocząć tę część od słów: „Zdaniem wnioskodawcy…” lub „W ocenie podatnika…”, przywołać właściwy przepis prawa podatkowego i wskazać własne rozstrzygnięcie kwestii podatkowej będącej przedmiotem wniosku w jego świetle lub przywołać wcześniej wydane interpretacje podatkowe (Minister Finansów) lub orzeczenia (np. WSA lub NSA) w sprawach dotyczących podobnych zdarzeń lub działań (stanów faktycznych).

Wniosek podpisuje uprawniony przedstawiciel zarządu organizacji lub pełnomocnik. Jeśli robi to pełnomocnik, nie można zapomnieć o dołączeniu do wniosku pisemnego pełnomocnictwa dla osoby składającej.

Instrukcja dotycząca wypełnienia formularza dostępna na stronach MF: http://217.17.33.90/_files_/kip/broszury_informacyjne/broszura_informacyjna_ord_in__1_04_11_v.2.0.pdf

Kiedy przyjdzie odpowiedź?

Interpretację indywidualną wydaje, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, właściwa izba skarbowa. Do trzymiesięcznego terminu nie jest wliczany czas związany z wezwaniem do uzupełnienia wniosku.

Co zrobić, gdy organizacja ma inne zdanie?

Jeśli organizacja nie zgadza się z rozstrzygnięciem izby skarbowej może:

 1. zwrócić się ponownie do izby skarbowej z żądaniem usunięcia naruszenia prawa,
 2. w przypadku braku zmiany tego stanowiska – wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Należy podkreślić, że organizacja nie ma obowiązku zastosowania się do otrzymanej interpretacji indywidualnej. Interpretacja ma charakter informacyjny i nie ogranicza suwerenności podatnika w podejmowaniu określonych działań na gruncie prawa podatkowego. Ale z pewnością trudniej będzie bronić swojego stanowiska w danej sprawie w przypadku postępowań kontrolnych, po uzyskaniu interpretacji podatkowej odmiennie odczytującej stan prawny w odniesieniu do konkretnych działań  organizacji.

Czy inne organizacje mogą skorzystać z tej interpretacji?

Wiele organizacji pozarządowych działa w podobnych sferach oraz prowadzi działania o zbliżonym charakterze (edukacyjne, kulturalne, zdrowotne, charytatywne, na rzecz osób niepełnosprawnych itp.). Zbliżone są również źródła ich finansowania (dotacje, granty, darowizny, środki pochodzące z UE i budżetu państwa, składki członkowskie). Dlatego często rozstrzygnięcia podatkowe zapadające w odniesieniu do jednej organizacji, dają się łatwo przenieść na grunt działania innych.

Doskonałym przykładem może tu być indywidualna interpretacja podatkowa uzyskana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – potwierdzona ostatnio uchwałą siedmioosobowego składu NSA z 24.10.2011 r. (IFPS 9/10) – w sprawie wpływu, jaki na proporcję sprzedaży ma działalność nieopodatkowana VAT. W najprostszym ujęciu wynika z niej, że w przypadku prowadzenia przez daną organizację zarówno działalności opodatkowanej VAT (np. określonej działalności gospodarczej lub odpłatnej) oraz działalności nieopodatkowanej (np. finansowanej dotacją podmiotową nieodpłatnej działalności statutowej) w odniesieniu do faktur dokumentujących zakup towarów i usług, które są wykorzystywane do prowadzenia obu rodzajów działalności, organizacji przysługuje prawo do odliczenia z nich podatku VAT w całości (o ile nie prowadzi również działalności zwolnionej z VAT). Dotyczy to takich wydatków, jak: czynsz za wynajem lokalu służącego ogółowi działań, opłaty za media, zakup materiałów biurowych, sprzętu informatycznego, usług księgowych i informatycznych, opłat notarialnych i sądowych – czyli kosztów ogólnych i zarządu.

W chwili obecnej inne organizacje mogą – powołując się na ww. rozstrzygnięcia – wystąpić z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową w zakresie możliwości odliczania podatku VAT od kosztów ogólnych w ich konkretnym przypadku.

Interpretacja wydana dla jednej organizacji może zatem stać się inspiracją do składania skutecznych własnych wniosków przez inne organizacje. Zachęcamy też do dzielenia się nimi z czytelniczkami i czytelnikami ngo.pl.

Wyszukiwarka interpretacji jest też dostępna na stronach Ministerstwa Finansów.

Wyraź opinię 16 2

na skróty / spis treści