Przejdź do treści głównej

KALENDARZ 2018

STYCZEŃ

do 15 stycznia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 22 stycznia wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 stycznia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

do 30 stycznia  – sprawozdania z realizacji zadań publicznych z dotacji ze środków publicznych o ile terminem zakończenia realizacji zadania był 31 grudnia 2017 r.

Organizacja, która realizowała w 2017 r. zadanie ze środków publicznych (miała dotację np. urządu gminy itp.) jest zobowiązana do przygotowania i złożenia sprawozdania z jego realizacji. Sprawozdanie wysyła się w terminie określonym w umowie i wg wzoru określonego w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej. Najczęstszy termin złożenia sprawozdania (w przypadku zadań publicznych realizowanych do 31 grudnia 2017 r.) to 30 stycznia 2017 r.

do 31 stycznia deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR

 • Organizacja, która zatrudniała w 2017 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, musi złożyć do urzędu skarbowego (US) na formularzu PIT-4R rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF), które były płacone w ciągu roku.
 • Organizacja, która w 2017 r. wypłacała wynagrodzenia do wysokości 200 zł/m-c lub ponosiła świadczenia na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów), składa do US informacje (na formularzu PIT-8AR) o przekazanych w ciągu roku kwotach zryczałtowanego podatku dochodowego.

Termin wysyłki do 31 stycznia obowiązuje niezależnie od tego czy PIT-4R i PIT-8AR jest wysyłany papierowo czy elektronicznie.


UWAGA: Od 1 stycznia 2015 r. każdy płatnik (a więc także fundacje i stowarzyszenia), sporządzający powyżej 5 PIT-ów za zatrudnionych (nie tylko na umowę o pracę, ale też na umowę o dzieło lub umowę-zlecenie), ma obowiązek wysłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie przez internet (wówczas w terminie do 1 marca). Można to zrobić poprzez:

 • program księgowy, mający moduł wysyłania deklaracji elektronicznie,
 • e-deklaracje.gov.pl,
 • lub Uniwersalną Bramkę Dokumentów.

Obowiązek elektronicznego składania dotyczy: PIT-11, PIT-8C oraz informacji IFT-1/IFT-1R, PIT-40. Również, bez względu na ilość podatników, dla których sporządzane są informacje/roczne obliczenie podatku, dotyczy to informacji IFT-3/IFT-3R.

UWAGA: Jeśli jednak osób, za które organizacja sporządza PIT-y za 2016 r., było nie więcej niż 5 (chodzi nie tylko o umowy o pracę, ale też umów o dzieło i umów-zlecenie) to nadal może ona złożyć PIT-y w formie papierowej (wówczas w terminie do 31 stycznia).

do 31 stycznia – złożenie deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1R i PIT-40 do urzędu skarbowego (jeśli są składane w formie papierowej)

Termin ten obowiązuje organizacje, które składają deklaracje w formie papierowej, sporządzające PIT-y dla maksymalnie 5 osób na różne umowy.

do 31 stycznia  – złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości do urzędu gminy

Organizacja, która posiada nieruchomość lub wynajmuje lokal od gminy (urzędu), składa do urzędu gminy deklarację na podatek od nieruchomości na 2018 r. na formularzu obowiązującym w danej gminie. Organizacje pożytku publicznego (lub inne organizacje, które urząd zwolnił z podatku) składają deklarację zerową, jeśli lokal służy im do prowadzenia działalności statutowej. Sposób opłacania podatku (m.in. terminy, liczba rat) zależy od danej gminy, należy je sprawdzić w swoim urzędzie.

do 31 stycznia – przesłanie sprawozdania przez organizacje posiadające status agencji pośrednictwa pracy i zatrudnienia do marszałka województwa

do 31 stycznia – złożenie deklaracji ZUS IWA do ZUS

Składa ją organizacja, która była zgłoszona jako płatnik w ZUS nieprzerwanie przez cały rok, zgłaszała średnio w miesiącu co najmniej 10 pracowników do ubezpieczenia wypadkowego i nadal działa. W deklaracji podaje się informacje o ewentualnych wypadkach w miejscu pracy w 2017 r.

Odpowiedzialność za terminowe wysłanie sprawozdań i deklaracji spoczywa na organie zarządzającym, czyli najczęściej na członkach zarządu stowarzyszenia, fundacji. Trzeba pamiętać, że w przypadku niedopełnienia tych obowiązków mogą oni być osobiście pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej (np. zapłacą karę).


LUTY

do 15 lutego zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 lutego wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 26 lutego złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

28 lutego – wysłanie deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1R i PIT do pracowników organizacji i urzędów skarbowych (jeśli są składane w formie elektornicznej)

Termin ten obowiązuje organizacje, które składają deklaracje w formie elektronicznej.

 • Organizacja, która zatrudniała w 2017 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, ma obowiązek przygotować i przekazać deklarację PIT-11 dla pracownika i jego urzędu skarbowego. PIT-11 zawiera informacje o uzyskanych przez pracownika (podatnika) dochodach oraz pobranych zaliczkach na PDOF.
 • Organizacja może złożyć roczne rozliczenie podatku w imieniu pracownika: zamiast PIT-11 przygotowuje i przekazuje deklarację PIT-40 pracownikowi oraz jego urzędowi skarbowemu. Można to zrobić pod warunkiem, że pracownik złożył do 10 stycznia 2018 r. formularz PIT-12,  a jego przychody pochodzą z jednego źródła i nie korzysta on z odliczeń podatkowych. W tym przypadku, pracownik nie może przekazać 1% podatku dla OPP.
 • Organizacja, która wypłacała w 2017 r. osobom indywidualnym m.in. stypendia i inne świadczenia niepodlegające opodatkowaniu, przygotowuje i składa deklarację PIT-8C (dla pracownika i jego urzędu skarbowego)

28 lutego – złożenie sprawozdania z postępowań o zamówienia publiczne w Urzędzie Zamówień Publicznych

Organizacja, która w 2017 r. przeprowadzała postępowania o zamówienia publiczne, rozlicza się z tego drogą elektroniczną na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.


MARZEC

do 15 marca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 marca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 26 marca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

31 marca – ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (na które składają się bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatem termin przygotowania sprawozdania za 2017 rok przypada na 31 marca 2018 r.

 


KWIECIEŃ

 

3 kwietnia –  ostateczny termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego

Każda organizacja musi na formularzu CIT-8 złożyć do US rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) za 2017 r. Dotyczy to także organizacji, które nie miały żadnych przychodów w 2017 r. oraz są zwolnione z płacenia tego podatku.

Organizacja, która otrzymała w 2017 r. darowizny określonej wartości, upublicznia informacje o nich np. na swojej stronie internetowej, a także wypełnia i składa do US formularz CIT-D. Obowiązek ten pojawia się, gdy wartość jednorazowej darowizny przekroczyła 15000 zł lub wartość wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekroczyła 35000 zł. Deklaracji nie składa organizacja, której dochód w 2017 r. nie przekroczył 20000 zł.

Deklaracja CIT-8 z załącznikami musi zostać przekazana do urzędu skarbowego drogą elektroniczną jeśli organizacja była zobowiązana przekazywać tą drogą deklaracje PIT.

do 16 kwietnia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 kwietnia wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 kwietnia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

30 kwietnia – ostateczny termin rozliczenia podatków i przekazania 1% za 2017 r.

Najpóźniej do końca kwietnia podatnicy rozliczają podatki za 2017 r. (wypełniając i wysyłając PIT-y do swoich urzędów skarbowych). Jest to więc ostateczny termin przekazania przez nich 1% podatku wybranej OPP (wskazanej w formularzu PIT).

 


MAJ

 

do 15 maja zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 21 maja wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 maja złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

OPP - przekazywanie wpłat przez US

Urzędy skarbowe przekazują wpłaty 1%, których dokonali podatnicy, na rzecz konkretnych  organizacji pożytku publicznego.


CZERWIEC

do 15 czerwca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 czerwca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 czerwca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

30 czerwca – ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego

Najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od sporządzenia sprawozdania finansowego (czyli od 31 marca), powinno nastąpić jego przyjęcie (zatwierdzenie) przez władze organizacji określone w statucie (np. zarząd, walne zebranie członków). Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji. Zatwierdzenie następuje poprzez przyjęcie uchwały oraz podpisanie dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe przez wszystkich członków organu zatwierdzającego i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

30 czerwca – zgłoszenie przez OPP numeru rachunku do wpłat 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP do listopada 2017 r. lub uzyskały go wcześniej, ale zmienił im się numer konta, na który przyjmują wpłaty 1% podatku, mają obowiązek zgłosić numer rachunku właściwy do przekazywania wpłat 1% do swojego (właściwego dla ich siedziby) urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu NIP-8.

OPP - przekazywanie wpłat przez US

Urzędy skarbowe przekazują wpłaty 1%, których dokonali podatnicy, na rzecz konkretnych  organizacji pożytku publicznego.


LIPIEC

10 lipca – ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego trzeba je przesłać do US wraz z uchwałą zatwierdzającą oraz ewentualnie uchwałą o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe. Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca, to termin jego wysłania mija 10 lipca.

Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do US upływa dziesiątego dnia od daty zatwierdzenia.

Sprawozdanie finansowe jest traktowane jak inne deklaracje podatkowe składane do urzędu skarbowego - za spóźnienie grozi mandat.

16 lipca – ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

Organizacja, która prowadzi działalność gospodarczą, musi złożyć sprawozdanie finansowe do KRS w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Do sprawozdania dołącza się uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie, ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinię audytora (jeśli organizacji dotyczy ten wymóg).
Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do KRS upływa piętnastego dnia od daty zatwierdzenia.

16 lipca – ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań NIW

Organizacja pożytku publicznego (OPP) ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) . OPP publikuje też sprawozdania na swojej stronie internetowej. W przypadku OPP, której rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, sprawozdania muszą być umieszczone w bazie do 16 lipca. Niezłożenie sprawozdań grozi m.in. wykreśleniem z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku w kolejnym roku.

do 16 lipca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 lipca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 lipca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

OPP - przekazywanie wpłat przez US

Urzędy skarbowe przekazują wpłaty 1%, których dokonali podatnicy, na rzecz konkretnych  organizacji pożytku publicznego.


SIERPIEŃ

do 16 sierpnia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 sierpnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 27 sierpnia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.


WRZESIEŃ

do 17 września zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 września wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 września złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

30 września – publikacja na stronie Ministerstwa Finansów informacji o wysokości środków uzyskanych przez poszczególne OPP z 1% podatku za 2017 r.

Minister finansów zamieszcza na swojej stronie internetowej wykaz OPP zawierający: nazwę i numer KRS wszystkich OPP, które uzyskały środki z 1% podatku, wraz z wysokością wpłat otrzymanych przez OPP z 1% za 2017 r.

30 września – przekazanie danych podatników

Naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla organizacji pożytku publicznego, przekazuje jej zbiorczą informację, zawierające dane  identyfikujące podatników którzy przekazali 1% podatku (imię, nazwisko, adres), wysokość kwot oraz cel szczegółowy, który wskazali w zeznaniu podatkowym.


PAŹDZIERNIK

do 15 października zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 22 października wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 października złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.


LISTOPAD

do 15 listopada zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 listopada wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 26 listopada złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

30 listopada – dla organizacji, które chcą otrzymywać 1% podatku za rok 2017 ostateczny termin wpisu do KRS informacji o posiadaniu statusu OPP

Do tego dnia organizacja musi uzyskać status OPP (wpis w KRS o posiadaniu statusu), by znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2018 r.

do 30 listopada – organizacje, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy umieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie NIW

Organizacja pożytku publicznego (OPP) ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Narodowy Insytut Wolności (NIW). OPP publikuje też sprawozdania na swojej stronie internetowej. W przypadku OPP, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, sprawozdania muszą być umieszczone w bazie do 30 listopada lipca. Niezłożenie sprawozdań grozi m.in. wykreśleniem z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku w kolejnym roku.


GRUDZIEŃ

do 17 grudnia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 15 grudnia – publikacja na stronie BIP NIW wykazu OPP uprawnionych do 1% podatku za 2018 r.

Wykaz zawiera nazwę, siedzibę OPP i jej numer KRS oraz numer NIP, jeżeli jest on wpisany do KRS. Na wykazie nie ma numerów rachunków bankowych OPP.

do 20 grudnia wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 27 grudnia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

31 grudnia – zamknięcie roku

Koniec roku to czas na tzw. zamknięcie roku od strony księgowej, czyli:

 • Sporządzenie protokołu z kontroli kasy (przeliczona gotówka w kasie powinna zgadzać się z ostatnim raportem kasowym) oraz przeprowadzenia weryfikacji sald z zapisami w księgach (stan kasy musi zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w kasie) przez organizacje przyjmujące lub dokonujące płatności gotówką (prowadzące kasę).
 • Przeprowadzenie weryfikacji sald na rachunku bankowym z zapisami w księgach (stan konta bankowego na koniec roku musi zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w banku) przez organizacje, które mają konto w banku.
 • Przeprowadzenie weryfikacji sald należności i zobowiązań przez organizacje, które mają przepływy finansowe (wydatki, wpływy); w przypadku stwierdzenia rozbieżności wysłanie potwierdzenia sald należności do dłużników organizacji albo uiszczenie własnych zaległych zobowiązań.
 • Opłacenie podatków i składek przez organizacje, które mają płatności wobec US (np. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), ZUS i korzystają z pieniędzy publicznych (zwykle, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, organizacja musi zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy i ZUS od umów wypłaconych w grudniu do końca trwania zadania publicznego a nie dopiero w styczniu następnego roku).

31 grudnia  – złożenie przez fundacje sprawozdania z działalności do właściwego ministerstwa

Każda fundacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności (sprawozdanie merytoryczne) do ministra sprawującego nad nią nadzór (wskazanego w statucie). Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy, co dla większości fundacji oznacza rok kalendarzowy. W przepisach nie podano terminu składania sprawozdania; przyjmuje się, że należy je wysłać najpóźniej do końca następnego roku (czyli sprawozdanie za 2017 r. do końca 2018 r.).

Ważne! Fundacje mające status OPP składają jedno sprawozdanie merytoryczne. Podmioty te zamieszczą swoje sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 w bazie sprawozdań OPP.

 

na skróty / spis treści