Przejdź do treści głównej

Kontrola i nadzór OPP

Najważniejsze informacje na temat kontroli i nadzoru nad organizacjami pożytku publicznego.

Kto ma prawo skontrolować OPP?

Nadzór nad działalnością organizacji mających status organizacji pożytku publicznego (OPP) w zakresie korzystania przez nie z uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego (obecnie – Minister Pracy i Polityki Społecznej). W związku z tym może on przeprowadzić kontrolę sam albo zlecić ją np. ministrowi właściwemu ze względu na przedmiot działalności pożytku publicznego (np. ministrowi zdrowia, jeśli dana OPP prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia).

Minister może także wystąpić z wnioskiem o skontrolowanie określonej organizacji do innych rządowych i samorządowych instytucji kontrolnych (np. regionalnych izb obrachunkowych, które uprawnione są do kontroli gospodarki finansowej organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

Pamiętajmy, że nadzór MPiPS nad OPP nie zastępuje istniejącego nadzoru i kontroli wykonywanych nad organizacjami przez inne uprawnione podmioty, m.in. ministra właściwego ze względu na charakter działalności (w przypadku fundacji) oraz starosty (w przypadku stowarzyszeń oraz fundacji).

Kto nadzoruje działalność OPP i na czym ten nadzór polega?

Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS przygotowuje roczny plan kontroli, który jest podstawą prowadzenia działalności kontrolnej. Poza tym planem możliwe jest skontrolowanie organizacji pożytku publicznego w przypadkach doraźnych związanych w szczególności z rozpatrywaniem skarg i wniosków, a także sprawdzaniem wypełniania zaleceń pokontrolnych.
 
MPiPS może zarządzić kontrolę sam, ale wniosek o przeprowadzenie kontroli może złożyć także organ administracji publicznej (np. starosta), inna organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku (czyli m.in. organizacja kościelna, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego).
 
Jeśli kontrola jest zaplanowana, to OPP zostanie na siedem dni przed jej rozpoczęciem powiadomiona na piśmie o jej terminie i przedmiocie. W przypadku kontroli doraźnych, które są wynikiem skarg lub wniosków, takiego powiadomienia nie będzie.

 

Wyraź opinię 12 4

na skróty / spis treści