Przejdź do treści głównej

Likwidacja federacji

Najważniejsze informacje o tym jak zlikwidować federację organizacji pozarządowych.
Członkowie federacji mogą podjąć decyzję o jego rozwiązaniu. Proces likwidacji powinien przebiegać w następujący sposób.
Walne zebranie podejmuje uchwałę o likwidacji związku większością głosów określoną w statucie. W uchwale tej, oprócz postanowienia o likwidacji, należy zawrzeć również:
  • wskazanie likwidatora/-ów – kto będzie podejmować wszystkie czynności związane z zakończeniem działalności związku. W przypadku braku takiego wskazania likwidatorami zostają członkowie ostatniego zarządu;
  • postanowienie o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku (chyba że sposób przeznaczenia majątku po likwidacji określony jest już w statucie). W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie – sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny
 
UWAGA!
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego związku.
 
Likwidator zawiadamia sąd, w którym federacja jest zarejestrowana, o wszczęciu likwidacji, podając przy tym swoje dane (imię, nazwisko, PESEL). Podaje również do publicznej wiadomości informację o likwidacji związku – najlepiej w formie ogłoszenia w prasie lokalnej albo w internecie.
 
Po zakończeniu likwidacji likwidator zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie związku z rejestru.
 
Procedura likwidacji federacji jest taka sama jak w przypadku likwidacji stowarzyszenia.
Wyraź opinię 5 0