Przejdź do treści głównej

Jakie są terminy składania deklaracji miesięcznych do Urzędu Skarbowego?

Podstawowe informacje o obowiązkach które mają organizacje pozarządowe, wobec Urzędu Skarbowego.

Do 20 dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

Do 20 dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Jeśli organizacja osiągnęła w miesiącu dochody niepodlegające zwolnieniu podatkowemu, wówczas musi od nich naliczyć 19% podatku dochodowego. Tę kwotę wpłaca do swojego US tytułem zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP).

Do 25 dnia każdego miesiąca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

  • Złożenie wniosku o zwrot podatku VAT do US

Organizacja, która jest VAT-owcem i dokonała zakupu towarów lub usług ze środków otrzymanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, może ze swego US otrzymać zwrot podatku VAT za te zakupy. Musi w tym celu złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie lub deklarację o pochodzeniu środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i potwierdzenie tego faktu przez MSZ.

Wyraź opinię 25 1