Przejdź do treści głównej

Rachunkowość "mikro" od 2016 roku

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2015-07-01, 06:05
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/1003809
12 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił zmiany w ustawie o rachunkowości. Nowelizacja ta proponuje ułatwienia dla małych organizacji, będące próbą odpowiedzi na formułowane przez III sektor apele o uproszczoną księgowość.

Ustawa skierowana została do Senatu. Senat ma 30 dni na ustosunkowanie się do propozycji. Jest duże prawdopodobieństwo, że ustawa zostanie podpisana i opublikowana na przełomie lipca i sierpnia 2015 r. Jednak jej przepisy nabiorą znaczenia dopiero od nowego roku.

Organizacje zdecydują

Uproszczoną księgowość ("uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów") będą mogły stosować organizacje, których przychody (z roku poprzedzającego rok zastosowania uproszczonej księgowości) nie przekroczą 100 tys. zł. Ułatwienia nie obejmą organizacji mających status pożytku, a także organizacji prowadzących działalność gospodarczą. Organizacja sama zadecyduje, czy korzystniejsze dla niej są procedury uproszczone, czy te, z którymi NGO mają do czynienia obecnie. O decyzji musi poinformować w pierwszym miesiącu roku swój urząd skarbowy.

Gdzie szukać nowych przepisów

Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dodaje art. 10a opisujący krąg organizacji uprawnionych do stosowania prostszych przepisów.

Ważne ustalenia znajdą się w rozporządzeniu (ustawa zawiera delegacje dla Ministra Finansów do jego wydania). Rozporządzenie określi "sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję".

Treść nowego artykułu, który ma znaleźć się w ustawie o działalności pożytku

„Art. 10a. 1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,
2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
4) osiągają przychody wyłącznie z tytułu:

a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego (składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje, przychody pochodzące z ofiarności publicznej),
b) działalności odpłatnej pożytku publicznego (sprzedaż towarów i usług),
c) sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
d) odsetek od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł

– jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność.

3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o:

1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;
2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.”Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy przekazany do Senatu)
http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/3352_u.htm


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, przebieg procesu legislacyjnego
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3352


zobacz też:
Małe firmy uzyskają ułatwienia w prowadzeniu rachunkowości
http://www.pb.pl/4178702,34661,male-firmy-uzyskaja-ulatwienia-w-prowadzeniu-rachunkowosci

poradnik.ngo.pl - informacje i porady. Odwiedź już dziś!

Źródło: poradnik.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 25 3

Skomentuj

KOMENTARZE

  • A co ze sprawozdawczością? ~FISR 07.07.2015, 08:53 Moi drodzy, ułatwienia w rachunkowości są potrzebne. Ale co ze sprawozdawczością? Zanim podejmiecie radośnie w swojej organizacji uchwałę o byciu jednostką micro skonsultujcie się z dobrą księgową i sami się przekonacie, że zamiast mniej pracy, będziecie mieli jej 2x tyle, ponieważ sprawozdanie wciąż będziecie musieli wypełniać w taki sposób, jak dawniej. Jedynym uproszczeniem, na jakie możecie liczyć, to, cytuję "W ustawie o rachunkowości umożliwia się firmom o mniejszej skali prowadzonej działalności sporządzenie uproszczonego sprawozdania finansowego. Chodzi o umożliwienie mniejszym przedsiębiorstwom sporządzenia sprawozdania finansowego – bilansu i rachunku zysków i strat – w uproszczonej formie (dane dotyczące pozycji oznaczonych literami i cyframi rzymskimi). Są to firmy, które w roku poprzednim nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości: - średnioroczne zatrudnienie - 50 osób, - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego - równowartość w walucie polskiej 1.000.000 EURO, - przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych - równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EURO (wg średniego kursu NBP, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok obrotowy)." ODPOWIEDZ
  • Warto poprzeć walakę o racjonalne przepisy fiskalne dla organizacji non-profit ~Henryk 05.07.2015, 01:46 Społeczni ratownicy i użytkownicy CB Radio podjęli walkę o racjonalne przepisy fiskalne dla organizacji non-profit. Warto ją poprzeć. Więcej na: http://ratownictwo.org/prawa-obywatelskie/publikacje-stowarzyszenia/57-2014pet ycja-senat ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz Pełna księgowość karą za status OPP i za rozwijanie się organizacji. ~15-ty 03.07.2015, 01:41 Organizacje pozarządowe non-profit nie powinny być traktowane bardziej restrykcyjnie od firm biznesowych. Przepisy powinny zachęcać obywateli do aktywizowania się, a nie ich do tego zrażać. Powyższa poprawka powoduje traktowanie organizacji non-profit na równi z firmami biznesowymi. Przepisy powinny zachęcać organizacje pozarządowe do przyjmowania statusu organizacji pożytku publicznego, a nie ich do tego zrażać. Organizacje pożytku publicznego i tak będą zobowiązane do wyodrębnienia w rozliczeniach środków pochodzących z dotacji oraz z 1% podatku dochodowego. Należy uwzględnić organizacje, które mają jednostki organizacyjne. Przy obecnej treści limit 100 000zł dla organizacji, które mają np. 20 jednostek organizacyjnych w praktyce oznacza, że będzie przypadało jedynie 5000zł rocznie na jednostkę, a dla organizacji, które mają ponad 300 jednostek będzie oznaczał zaledwie 300zł rocznie na jednostkę. Dlatego zasadną jest zmiana tego przepisu w taki sposób, aby przedmiotowy limit przypadał na każdą jednostkę danej organizacji. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • księgowanie
  • księgowość
  • polityka rachunkowości
  • sprawozdania