Przejdź do treści głównej

NGO organizatorem obozu lub kolonii. Co robić w razie wypadku?

autor(ka): Oprac. red. poradnik.ngo.pl
2017-01-25, 03:00
archiwalne
Stowarzyszenie lub fundacja, organizując wypoczynek dla dzieci i młodzieży – np. obóz, kolonię, półkolonię – musi postępować zgodnie z prawnymi regulacjami. Większość z nich zbiera ustawa o systemie oświaty. Opisuje ona m.in. procedurę postępowania, kiedy uczestnik wypoczynku uległ wypadkowi.

Warszawskie organizacje pozarządowe występują w roli organizatorów wypoczynku. Co to oznacza? Że prowadzone przez nie obozy i kolonie podlegają przepisom, które zbiera przede wszystkim ustawa o systemie oświaty i rozporządzenie w sprawie wypoczynku.

Wg. ustawy wypoczynkiem są głównie te aktywności proponowane najmłodszym, które odbywają się w trakcie ferii i przerw świątecznych – czyli wtedy kiedy dzieci nie idą do szkoły (więcej na temat definicji wypoczynku).

Wypoczynek należy zarejestrować. Zgłaszamy go do bazy prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwykle z pośrednictwem kuratorium oświaty. Zobacz jak robią to organizacje warszawskie: REJESTRACJA.

Rejestracja wypoczynku nie jest jedynym obowiązkiem organizatora. Musi on też zapewnić podczas obozu czy kolonii odpowiednią kadrę (NGO organizuje wypoczynek dla dzieci. KADRA).

Formalnie najważniejszą osobą na obozie jest kierownik wypoczynku. To właśnie kierownik będzie zobowiązany do wykonania czynności zalecanych przez ustawę w sytuacji, kiedy na obozie zdarzy się wypadek. Kierownik do wskazanych w przepisach czynności może też upoważnić jednego z wychowawców.

Oczywiście pierwszym obowiązkiem jest udzielenie pomocy i wezwanie pogotowia czy innych służb. Wskazuje na to sama ustawa w art. 92l. ust. 1:

"Każda osoba wchodząca w skład kadry wypoczynku, która powzięła wiadomość o wypadku z udziałem uczestnika wypoczynku, niezwłocznie udziela mu pierwszej pomocy i zapewnia opiekę, a w razie potrzeby powiadamia podmioty ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego".

Dalej przepisy wyliczają szereg czynności o charakterze bardziej formalnym.

Kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku o każdym wypadku podczas wypoczynku zawiadamia niezwłocznie:

1) rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi, albo osobę wskazaną przez pełnoletniego uczestnika wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej;
2) organizatora wypoczynku;
3) kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku oraz kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę, dyrektora szkoły lub placówki oraz radę rodziców - w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła lub placówka;
5) prokuratora - w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego;
6) państwowego inspektora sanitarnego - w przypadku zatrucia pokarmowego, do którego doszło na terenie kraju.

Miejsce wypadku zabezpiecza się. Teraz należy przystąpić do sporządzenia protokołu powypadkowego.

Kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku przeprowadza po wypadku postępowanie powypadkowe oraz sporządza protokół powypadkowy, który zawiera:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika, który uległ wypadkowi;
2) okoliczności wypadku;
3) działania podjęte w związku z wypadkiem;
4) skutki wypadku;
5) miejscowość lub miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby sporządzającej protokół.

Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach. W postępowaniu może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel kuratora oświaty (także przedstawiciel organu prowadzącego - w przypadku wypoczynku organizowanego przez szkołę). Jeśli rodzice uczestnika, który uległ wypadkowi, mają wątpliwości co do ustaleń postępowania, mogą zgłosić zastrzeżenia (w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu).

Więcej o obowiązkach związanych z kadrą w PORADNIK.NGO.PL
Obowiązki organizatora obozu lub kolonii


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r. poz. 452)

Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebujesz pomocy prawnej?
Zadaj pytaniehttp://poradnik.ngo.pl/zapytaj.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: Inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • bezpieczeństwo
 • edukacja
 • ochrona zdrowia
 • organizacje pozarządowe
 • oświata
 • profesjonalizacja, podnoszenie kwalifikacji
 • rekreacja
 • turystyka, podróże
 • wychowanie
 • wypoczynek letni, zimowy