Przejdź do treści głównej

Zapytaj prawnika… Z czyjego majątku zwrot dotacji?

archiwalne
pixabay.com, CC0 Public Domain
Organizacja pozarządowa realizował projekt finansowany ze środków publicznych i część pieniędzy wydała niezgodnie z przeznaczeniem. Teraz trzeba je zwrócić. Ale przecież pieniądze wydano! Czy władze organizacji mają się czego obawiać? Czy egzekucja może nastąpić z osobistego majątku prezesa lub członka zarządu? Przeczytaj wyjaśnienia kancelarii CMS Cameron Mc Kenna w ramach cyklu ngo.pl i Centrum Pro Bono!

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Czy jeżeli urząd wzywa organizację pozarządową do zwrotu dotacji ze środków publicznych, to członkowi zarządu grozi zabranie czegoś z jego własnego majątku? Co się dzieje z majątkiem organizacji? Czy jeżeli jest decyzja sądu o zwrocie dotacji, to mogą zostać zajęte środki pochodzące z innych dotacji?

Mariusz Minkiewicz, Katarzyna Kucharczyk ODPOWIEDŹ KANCELARII CMS CAMERON MC KENNA

Ewentualna odpowiedzialność za zwrot dotacji ze środków publicznych może zależeć od okoliczności związanych z konkretnym projektem, tj. od tego, skąd pochodziły środki publiczne, czy dana dotacja została udzielona w ramach konkretnego programu np. rządowego, a także od treści umowy o dofinansowanie oraz dokumentów jej towarzyszących.

zobacz: Dotacje ze środków publicznych w PORADNIK.NGO.PL

Urząd wzywa organizację pozarządową do zwrotu dotacji

Co do zasady, w razie stwierdzenia, że dotacja została wadliwie rozliczona, decyzja administracyjna nakazująca zwrot tej dotacji jest adresowana do osoby prawnej, której udzielono dotacji, czyli do organizacji pozarządowej.

W razie powstania obowiązku zwrotu dotacji, organizacja pozarządowa odpowiada swoim majątkiem za jej zwrot.

Trzeba jednak zauważyć, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych do obowiązku zwrotu dotacji niewykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem albo dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zob. art. 67 w zw. z art. 60 pkt 1 w zw. z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) zastosowanie mają przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa. Przepisy te, w określonych okolicznościach przewidują solidarną odpowiedzialność członków organów zarządzających (zob. art. 116 i 116a Ordynacji podatkowej), przy czym dokładny kształt tej odpowiedzialności zależy od rodzaju organizacji.

Art. 116a. Ordynacji podatkowej
§ 1. Za zaległości podatkowe innych osób prawnych niż wymienione w art. 116 odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie organów zarządzających tymi osobami. Przepis art. 116 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Za zaległości podatkowe stowarzyszenia powstałe przed jego wpisem do właściwego rejestru odpowiadają solidarnie osoby działające na rzecz stowarzyszenia do chwili wpisu.
§ 3. Członek zarządu stowarzyszenia zwykłego odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze stowarzyszeniem i pozostałymi członkami zarządu za zaległości podatkowe stowarzyszenia.
§ 4. W przypadku gdy stowarzyszenie zwykłe nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe stowarzyszenia odpowiada całym swoim majątkiem członek stowarzyszenia solidarnie ze stowarzyszeniem i pozostałymi członkami.
§ 5. Do odpowiedzialności podatkowej, o której mowa w § 3 i 4, stosuje się odpowiednio przepisy art. 115 § 2 i 4.


Wynika więc z tego, że członkowie zarządu organizacji (np. fundacji) w określonych sytuacjach mogą ponosić odpowiedzialność osobistą całym swoim majątkiem za zwrot dotacji (zob. m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 października 2015 r., II SA/Go 344/15).

Które środki z innych dotacji NIE MOGĄ być brane pod uwagę przy egzekucji

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych (art. 66), do egzekucji m.in. należności z tytułu zwrotu dotacji stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W art. 8 § 1 pkt 15 i § 1a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji przewidziano wyłączenie spod egzekucji środków pochodzących z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele i znajdujących się na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obsługi bankowej dotacji oraz środków pochodzących z programów finansowanych ze środków unijnych lub zagranicznych, chyba że wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który środki te były przeznaczone.

Oznacza to, że w przypadku środków pieniężnych pochodzących z dotacji z budżetu państwa, wyłączenie spod egzekucji ma miejsce jedynie wtedy, gdy środki te znajdują się na osobnym rachunku bankowym.

Natomiast w przypadku środków pieniężnych pochodzących z dotacji unijnych lub międzynarodowych, wyłączenie spod egzekucji ma miejsce również wtedy, gdy środki te znajdują się na jednym koncie ze środkami pochodzącymi z innych źródeł (np. z działalności gospodarczej).


w poradnik.ngo.pl: dział WŁADZE, dział ŹRÓDŁA FINANSOWANIA


Centrum Pro Bono

Program Centrum Pro Bono jest realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych od 2007 roku. Inicjatywa Centrum Pro Bono zaspokaja rosnącą potrzebę pomocy prawnej pro bono na rzecz organizacji III sektora. Głównym obszarem działalności Centrum Pro Bono jest pośredniczenie pomiędzy organizacjami pozarządowymi poszukującymi wsparcia prawnego, a prawnikami, chętnymi do świadczenia pomocy prawnej pro bono. Dodatkowo, ścisła współpraca z kancelariami prawnymi i najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach pozwala nam podejmować wyzwania w postaci różnych projektów edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do organizacji non-profit. Obecnie z Centrum Pro Bono współpracuje 30 kancelarii z całej Polski.

Więcej informacji: http://www.centrumprobono.pl/

CMS Cameron Mc Kenna

CMS jest cieszącą się uznaniem międzynarodową kancelarią prawniczą świadczącą kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe na rzecz przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz organów administracji. Jesteśmy jedną z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce – działamy na polskim rynku od ponad 20 lat. W biurach CMS w Warszawie i w Poznaniu pracuje 140 prawników, którzy doradzają klientom działającym we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. CMS na świecie zatrudnia ponad 6.000 pracowników w 59 miastach w 38 krajach.

Kancelaria od lat angażuje się w działania pro bono wspierając między innymi: Program Spraw Precedensowych oraz Program „Artykuł 32” dotyczący walki z dyskryminacją Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury oraz Fundację Między Niebem a Ziemią.


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dotacje
  • organizacje pozarządowe
  • prawo
  • władze organizacji
  • zarząd
  • zarządzanie