Przejdź do treści głównej

Fundacja OPP składa jedno sprawozdanie merytoryczne

autor(ka): Helena Romanowska, poradnik.ngo.pl
2017-05-18, 04:04
archiwalne
Sezon sprawozdawczy w pełni. Fundacje OPP, pamiętajcie o zmianach z 2015 roku! Zamiast dwóch, składacie jedno sprawozdanie merytoryczne. Nie zapomnijcie też o sprawozdaniu finansowym.

PYTANIE ORGANIZACJI  POZARZĄDOWEJ

Reprezentuję fundację, która ma status organizacji pożytku publicznego (OPP). Przygotowujemy sprawozdanie merytoryczne OPP. Czy musimy wysłać drugie sprawozdanie merytoryczne do ministra środowiska, któremu podlegamy ze względu na cele działania zapisane w statucie?

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADAHelena Romanowska, poradnik.ngo.pl

Zmiany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z sierpnia 2015 roku zwolniły fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego z obowiązku wysyłania drugiego sprawozdania z działalności do ministra, który je nadzoruje.

Fundacje OPP składają więc teraz jedno sprawozdanie merytoryczne. Zamieszczają je w Internetowej Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego. Bazę sprawozdań OPP prowadzi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Sprawozdanie wypełnia się na wzorach określonych w rozporządzeniu ministra ds. zabezpieczenia społecznego. W zależności od wysokości przychodów, fundacje sporządzają:

 • sprawozdanie podstawowe – dotyczy organizacji, które osiągnęły przychód powyżej 100 tys. zł
 • sprawozdanie w wersji uproszczonej – dotyczy organizacji, które osiągnęły przychód do 100 tys. zł

Fundacje, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, zamieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie OPP najpóźniej do 15 lipca.

Termin składania sprawozdań organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, upływa 30 listopada roku następującego po roku, za które jest składane. Czyli sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok składają najpóźniej do 30 listopada 2017 roku.

Sprawdź co zawierają sprawozdania organizacji pożytku publicznego w serwisie poradnik.ngo.pl


Do niedawna sporządzanie dwóch sprawozdań merytorycznych przez fundacje OPP było obligatoryjne. Obowiązek ten wynikał z dwóch różnych aktów prawnych: ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakazywała umieszczać sprawozdanie w bazie OPP, oraz z ustawy o fundacjach, która nakazuje wysyłanie sprawozdania do ministra nadzorującego fundację. Na przykład fundacje zajmujące się ochroną dzikich zwierząt sprawozdają się ministrowi środowiska. Obydwa sprawozdania merytoryczne (OPP i „zwykłe”) mają różne wzory.

Wysłanie sprawozdania merytorycznego (nazywanego też raportem rocznym) do nadzorującego fundację ministra jest nadal obowiązkiem fundacji, które nie mają statusu OPP (i w związku z tym nie sporządzają sprawozdań OPP).

„Zwykłe” roczne sprawozdanie merytoryczne sporządza się według wspólnych wytycznych zawartych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości. W przepisach nie wskazano terminu, w jakim „zwykłe” sprawozdanie merytoryczne (raport roczny) powinno być złożone. Przyjmuje się zatem, że fundacje mają na to czas do końca roku – czyli „zwykłe” sprawozdanie merytoryczne fundacji za rok 2016 powinno być złożone do końca 2017 roku.

Odpowiadając na pytanie NGO

W związku z tym, że fundacja ma status OPP, będzie musiała opublikować swoje sprawozdanie za 2016 rok w bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego, obsługiwanej przez ministra pracy i polityki społecznej. Nie ma już jednak, jako OPP, obowiązku sprawozdawania się z działalności ministrowi wskazanemu w statucie, w tym przypadku ministrowi środowiska. A zatem fundacja w 2017 roku sporządza tylko jedno sprawozdanie merytoryczne za rok 2016.

Uwaga! Status OPP oraz złożenie sprawozdania OPP nie zwalania fundacji ze sporządzenia sprawozdania finansowego i złożenia go do urzędu skarbowego i bazy OPP.

 


zobacz też:


Podstawa prawna

 • Ustawa o fundacjach z dn. 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40)

Art. 12. 1. O zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona, orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek właściwego ministra lub starosty.

2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do fundacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, które zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości.  

 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.), zobacz: akty prawne poradnik.ngo.pl

 

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Art. 23. 1. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

1a. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

2a. Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

2b. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego.

2c. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1–2 i 2b, organizacja pożytku publicznego zamieszcza po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2d. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, zamieszczają po raz ostatni za rok obrotowy, w którym utraciły status organizacji pożytku publicznego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. W odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowości, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek, biorąc pod uwagę:

1) wysokość otrzymanych dotacji;
2) wielkość osiąganych przychodów;
3) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji.

6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

6a. Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie określonym w ust. 6 lub 6b, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a.

6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

6c. Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.

6d. Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 6c, zawiera:

1) dane o organizacji pożytku publicznego;
2) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;
3) ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;
4) podstawowe informacje o:

a) zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń,
b) członkach oraz wolontariuszach;

5) informacje o:

a) uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
c) poniesionych kosztach administracyjnych,
d) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,
e) korzystaniu z uprawnień,
f) przeprowadzonych kontrolach.

6e. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera:

1) dane o organizacji pożytku publicznego;
2) określenie celów statutowych;
3) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;
4) szczegółowe informacje o:

a) zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń,
b) członkach oraz wolontariuszach;

5) informacje o:

a) poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
c) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,
d) korzystaniu z uprawnień,
e) zrealizowanych zamówieniach publicznych,
f) posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,
g) fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem,
h) udzielonych pożyczkach,
i) przeprowadzonych kontrolach,
j) przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.

7. (uchylony)

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c, kierując się potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 234), zobacz: akty prawne poradnik.ngo.pl

Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 8 0

Skomentuj

KOMENTARZE

 • [+] Rozwiń komentarz baza OPP ~Wanda 18.05.2017, 08:31 niestety baza nie działa w dalszym ciągu. można tylko utworzyć rok sprawozdawczy i koniec . Nie wyświetlają się pola do wypełnienia. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dokumentowanie działań
 • obowiązki
 • organizacje pozarządowe
 • pożytek publiczny
 • prawo
 • sprawozdania
 • władze organizacji