Przejdź do treści głównej

Jakie obowiązki mają NGO, które organizują obozy i kolonie

autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
2017-07-05, 06:04
fot. www.sxc.hu (http://www.sxc.hu/photo/231122)
Organizacja pozarządowa może być organizatorem obozu lub kolonii. Kwestie związane z organizacją obozów i kolonii reguluje przede wszystkim ustawa o systemie oświaty, a bardziej szczegółowo rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. PORADNIK.NGO.PL przypomina, czym jest zapisany w prawie „wypoczynek” i jakie obowiązki nałożono na jego organizatorów.

Od połowy 2016 r. – czyli już drugi okres wakacyjny – obowiązują nowe zasady organizowania i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży. Aktualne informacje o tych regulacjach, mogące mieć znaczenie dla organizacji pozarządowych, udostępniamy w PORADNIK.NGO.PL.

Co to jest wypoczynek i czy NGO może być jego organizatorem

Wypoczynek wedłu ustawy o systemie oświaty to:

"wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku"
(art. 92a. ust. 1 ustawy o systemie oświaty)

Organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży mogą być:

  • szkoły i inne placówki (chodzi o placówki wymieniane w ustawie), a także
  • przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
  • osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli organizują wypoczynek w celu niezarobkowym (lub zarobkowym, ale nie stanowi on imprezy turystycznej: taka impreza to co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu).
Organizacja pozarządowa np. stowarzyszenie lub fundacja, jako osoba prawna, może być więc organizatorem wypoczynku.

Pierwszy obowiązek organizatorów wypoczynku – rejestracja

Jednym z podstawowych obowiązków organizatorów obozów lub kolonii (tzw. organizatorów wypoczynku), w tym również organizacji pozarządowych, jest rejestracja wypoczynku w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rejestracja daje m.in.:

  • rodzicom – możliwość sprawdzenia, gdzie i pod czyją opiekę wysyłają swoje pociechy
  • ułatwia pracę służbom zaangażowanym w nadzorowanie wypoczynku i kontrolę organizatorów.

Od 1 maja 2016 r. funkcjonuje nowa baza wypoczynku. Organizatorzy wypoczynku dokonują rejestracji w nowej bazie wypoczynku na stronie http://wypoczynek.men.gov.pl lub na www.men.gov.pl w zakładce: wypoczynek-baza wypoczynku-organizatorzy.

o rejestracji zobacz w PORADNIK.NGO.PL:
Zgłoszenie obozu lub kolonii do kuratorium (bazy wypoczynku)


Wydruk formularza wypełnionego on-line składamy do kuratorium właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą (istnieje możliwość zgłoszenia w pełni elektronicznego, jeżeli dysponujemy podpisem elektronicznym).

Kierownik, wychowawcy, trenerzy

Jedną z ważniejszych grup obowiązków, których muszą przestrzegać organizatorzy wypoczynku – w tym również organizacje pozarządowe – są obowiązki związane z kadrą. Kadra to kierownik, wychowawcy wypoczynku oraz, w zależności od programu i realizowanych zajęć – trenerzy i instruktorzy sportu, lektorzy i inne osoby prowadzące zajęcia.

Każdy wypoczynek musi mieć kierownika. Jeśli chodzi o wychowawców, to jeden nie może opiekować się grupą większą niż 20 osób (ostrzejsze wymagania dotyczą grup, gdzie są dzieci do 10 r.ż. albo osoby z niepełnosprawnościami).

Kierownicy i wychowawcy muszą też spełniać zapisane w ustawie o systemie oświaty wymagania. Przede wszystkim dotyczą one niekaralności za określone rodzaje przestępstw. Muszą też mieć 18 lat, średnie wykształcenie i ukończone kursy na wychowawcę lub kierownika. Wymagania dotyczące kursów i wykształcenia mogą nie dotyczyć nauczycieli i instruktorów harcerskich. Kwalifikacje kadry mają potwierdzać dokumenty.

Więcej o obowiązkach organizatora obozu lub kolonii w PORADNIK.NGO.PL

 

Warszawskie kuratorium przygotowało poradnik dla organizatorów, rodziców i uczestników wypoczynku. Poradnik zawiera najistotniejsze informacje dotyczące zgłaszania wypoczynku, kwalifikacji kadry pedagogicznej, prawidłowej organizacji wypoczynku z uwzględnieniem zadań organizatora, kierownika, jak i wychowawców wypoczynku. Można znaleźć go na stronie kuratorium.

zobacz też: Kuratorium Oświaty w Warszawie - organizacja wypoczynku

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 1 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • obowiązki
  • organizacje pozarządowe
  • prawo
  • turystyka, podróże
  • wypoczynek letni, zimowy