Przejdź do treści głównej

Czym jest petycja i jak z niej korzystać?

Jak skutecznie złożyć petycję? Czego może dotyczyć? Kto może ją złożyć? Zobaczcie krótki przewodnik, który przyda się każdej organizacji pozarządowej i każdemu aktywiście. Przewodnik został przygotowany w ramach Akcji Masz Głos.

Odkąd dwa lata temu weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123), wiele osób i organizacji korzysta z niej w prowadzonych przez siebie działaniach rzeczniczych.

W Korfantowie i Wołowie udało się tą drogą przekonać burmistrza i radę miejską do wprowadzenia w gminie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. W Lublińcu radni zobowiązali się do przygotowania do końca roku uchwały wprowadzającej w mieście inicjatywę lokalną. To tylko niektóre przykłady wykorzystania tego narzędzia wśród grup, które brały udział w ostatniej edycji Akcji Masz Głos w woj. dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Żeby skutecznie złożyć petycję, należy najpierw zapoznać się z regulującymi ją zasadami. W innym przypadku możemy narazić się na to, że petycja zostanie pozostawiona bez rozpoznania. Na początek warto przypomnieć, że prawo do występowania z petycjami do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych zagwarantowane zostało w art. 63. Konstytucji. Ustawa o petycjach reguluje jedynie szczegółowe zasady ich wnoszenia i rozpatrywania. Najważniejsze z nich przedstawione zostały poniżej.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być dowolna sprawa. W petycji żądamy od organu lub instytucji społecznej, w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej, podjęcia działań.

Petycja może w szczególności dotyczyć zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona w interesie publicznym, a także w interesie podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Kto może wnieść petycję i w jaki sposób?

Uprawnioną do wniesienia petycji jest każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tychże podmiotów.

Petycję wnosimy bezpośrednio do organu (instytucji społecznej), którego działalności dotyczy przedmiot petycji. Petycję składamy w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej takich jak e-mail.

Wymogi formalne

W każdym wypadku petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska lub nazwy organizacji czy firmy.

  Należy pamiętać, iż w przypadku, gdy petycję wnosi grupa podmiotów, trzeba w niej wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
   
 2. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji.

  Również w tym wypadku, gdy petycję wnosi grupa podmiotów, należy w niej wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów.
   
 3. Oznaczenie podmiotu do którego kierujemy petycję.
   
 4. Wskazanie przedmiotu petycji.


Warto pamiętać, iż w przypadku braku wskazania w petycji danych, o których mowa w punktach 1 i 2, adresat petycji pozostawi ją bez rozpoznania; ponadto nie wezwie nas do usunięcia tych braków formalnych. Stanie się tak za to (zostaniemy wezwani do uzupełnienia braków) na przykład gdy petycja zostanie podpisana przez grupę mieszkańców gminy, ale nie zostanie wskazana jedna osoba, która tę grupę reprezentuje, lub gdy podamy same imiona i nazwiska osób popierających petycję, bez wskazania ich miejsca zamieszkania.

Wobec szczególnych warunków formalnych jakie powinna wypełniać petycja wnoszona przez grupę podmiotów, tj. wskazanie ich wszystkich w treści petycji oraz wyznaczenie reprezentanta, rozwiązaniem może być lista osób udzielających poparcia petycji z ich podpisami. W takim wypadku wskazujemy jedną osobę wnoszącą petycję, a do treści petycji dołączamy wspomnianą listę z poparciem.


Jeżeli petycja wnoszona jest w formie pisemnej powinna ona zostać podpisana przez osobę wnoszącą petycję, a w przypadku grupy podmiotów ją wnoszących - przez osobę tę grupę reprezentującą. Gdy petycję składamy w formie elektronicznej, powinna ona bezwzględnie zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję oraz może (nie musi) zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli petycja składana jest w interesie podmiotu trzeciego, powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Ponadto do petycji powinna zostać dołączona zgoda podmiotu trzeciego, w którego interesie jest ona składana. Zgoda może być wyrażona w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego, w którego interesie jest wnoszona.

Pomimo, iż przepisy nie przewidują uzasadnienia, jako warunku formalnego petycji, warto jednak je zawrzeć w treści pisma, aby opisać adresatowi petycji sprawę oraz wyjaśnić nasze stanowisko.

Kiedy nasza petycja zostanie rozpoznana?

Petycja winna zostać rozpoznana w terminie 3 miesięcy od dnia jej wniesienia. Podmiot ją rozpatrujący zawiadamia składającego petycję o sposobie jej załatwienia. Na zawiadomienie to nie przysługuje żaden środek zaskarżenia.

 

 

zobacz też:

 

Wydarzenie objęte patronatem medialnym portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl.

Źródło: Akcja Masz Głos
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywność lokalna
 • aktywność obywatelska
 • demokracja
 • organizacje pozarządowe
 • prawo
 • społeczeństwo obywatelskie
 • społecznicy