Przejdź do treści głównej

Zapytaj prawnika… o publikację wyników rozeznania rynku

Prawo zamówień publicznych interesuje organizację pozarządową w dwóch sytuacjach: kiedy jest ona zamawiającym lub kiedy sama coś oferuje. Jako zamawiający NGO ma do spełnienia różne obowiązki. Jeden z nich dotyczy ujawniania informacji. Jakich? Przeczytaj wyjaśnienia Kancelarii Filipek & Kamiński w ramach cyklu ngo.pl i Centrum Pro Bono!

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Nasz fundacja realizuje projekt unijny. Wartość pojedynczych zamówień, które robimy w ramach tego projektu nie przekracza 50 tys. złotych netto. Stosujemy zasadę rozeznania rynku. Czy jeśli publikujemy jakieś zapytanie na stronie WWW, to musimy rownież publikować na tej stronie wyniki podając imię i nazwisko czy inne dane osoby wybranej w ramach danego zamówienia? 
 

ODPOWIEDŹ KANCELARII FILIPEK & KAMIŃSKI 

Mariusz Filipek Radca Prawny, Kancelaria Filipek & Kamiński Sp.k.
W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (pzp) do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro przepisów ustawy nie stosuje się.

W zamówieniach publicznych obowiązuje jawność 

Jednocześnie jeśli zostały do danego postępowania przyjęte rygory wynikające z ustawy (takie rygory może narzucić instytucja przyznająca środki finansowe NGO) to trzeba pamiętać, iż postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Jawność i przejrzystość (transparentność) jest podstawą procedury udzielania zamówień publicznych, a utajnienie elementów tej procedury w jakimkolwiek zakresie jest wyjątkiem. Ma to służyć celowi zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - a także, co nawet ważniejsze, wzbudzenie wśród uczestników procedury poczucia, że takie równe traktowanie i uczciwa konkurencja zostały zachowane. 

Wyjątek od zasady jawności – tajemnica przedsiębiorstwa 

Zasada jawności postępowania o udzielenie zamówienia jest jedną z fundamentalnych zasad systemu zamówień publicznych, określoną wprost w art. 8 ust. 1 pzp. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Tajemnica przedsiębiorstwa jako wyjątek od zasady jawności postępowania powinna być interpretowana w sposób ścisły, a zamawiający powinien z należytą starannością zweryfikować zasadność utajnienia oferty. Podkreślić należy, że ciężar dowodu, że dana zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na wykonawcy, który takiego zastrzeżenia dokonuje.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając:

  • nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz
  • nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
  • punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

Obowiązek ten stanowi realizację wyrażonej w art. 8 ust. 1 tej ustawy zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia oraz sformułowanej w art. 7 ust. 1 ustawy - zasady równego traktowania wykonawców i zachowania uczciwej konkurencji, a zwłaszcza zasady przejrzystości postępowania. 

Powyższe potwierdza np. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 września 2017 r. KIO 1785/17  

Ustawodawca treścią art. 92 ust. 1 pkt 1 pzp. nałożył na Zamawiającego obowiązek niezwłocznego poinformowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o punktacji przyznanej ofertom, w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, wskazywanej czynności. Z treści powołanego przepisu wprost wynika, że Zamawiający nie powinien ograniczać się jedynie do podania „suchych liczb”, w każdym z opisanych kryteriów oraz łącznej punktacji, którą uzyskała dana oferta ale powinien szczegółowo opisać wszystkie okoliczności, związane z uzyskaniem przez wykonawcę, określonej liczby punków w danym kryterium. Wobec tego nie budzi żadnych wątpliwości, że taki opis powinien zawierać także dokładny opis powodów nie przyznania, określonej liczby punków, w ramach danego kryterium.

 

 

Centrum Pro Bono

Program Centrum Pro Bono jest realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych od 2007 roku. Inicjatywa Centrum Pro Bono zaspokaja rosnącą potrzebę pomocy prawnej pro bono na rzecz organizacji III sektora. Głównym obszarem działalności Centrum Pro Bono jest pośredniczenie pomiędzy organizacjami pozarządowymi poszukującymi wsparcia prawnego, a prawnikami, chętnymi do świadczenia pomocy prawnej pro bono. Dodatkowo, ścisła współpraca z kancelariami prawnymi i najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach pozwala nam podejmować wyzwania w postaci różnych projektów edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do organizacji non-profit. Obecnie z Centrum Pro Bono współpracuje 30 kancelarii z całej Polski.

Więcej informacji: http://www.centrumprobono.pl/


Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k.

Filipek & KamińskiKancelaria Filipek & Kamiński Sp.k. to zespół kompetentnych i doświadczonych prawników. Sukcesywnie poszerzamy swoje możliwości, wzbogacając ofertę oraz rozbudowując nasz team, który liczy ponad 50 osób. Kancelaria powstała dzięki pasji i determinacji jej założycieli i od ponad 10 lat z powodzeniem zajmuje czołowe miejsce na rynku usług prawniczych. Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp. k. koncentruje swe działania na warszawskim i lubelskim rynku. Jednocześnie współpracuje z licznymi prawnikami w całej Polsce oraz kancelariami prawnymi w Niemczech, Ukrainie czy Chinach, gwarantując klientom najwyższą jakość usług niezależnie od miejsca życia czy prowadzonej działalności.

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie oraz rozległą wiedzę ekspercką w tematyce: rozwiązywania sporów, prawa podatkowego, prawa nieruchomości, prawa pracy, prawa procesu inwestycyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa oświatowego, prawa szkolnictwa wyższego, prawa autorskiego, prawo ochrony środowiska, prawa medycznego.

Kancelaria jest laureatem licznych plebiscytów, od 2010 r. rokrocznie zajmujemy pierwsze miejsce w regionie obejmującym województwo lubelskie i podkarpackie według Rankingu Kancelarii Prawniczych przeprowadzanego przez „Rzeczpospolitą”. Pierwsze miejsce w Rankingu miesięcznika Polish Market także potwierdza, że jest liderem usług prawniczych. W roku 2013  otrzymał również wyróżnienie od Redakcja Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma”.
 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 3

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz Artykul do usunięcia ~Darek 18.03.2018, 10:50 Artykuł jest źle napisany i będzie wprowadzać w błąd. Drogie ngo.pl, nie publikujcie z automatu każdej informacji , jaką wytworzy wam kancelaria. Sprawdzajcie, czy to co publikujecie ma jakiś sens. Autor odpowiedzi odwołuje się ustawy PZP i jej regulacji mimo, że jak sam przyznaje, ustawa nie ma tutaj zastosowania, ze względu na wartość zamówienia. Stosowana jest zasada rozeznania rynku opisana w wytycznych, a ona nie ma z PZP absolutnie nic wspólnego. Ktoś, kto pisał ten tekst nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić, jakie są wymogi odnoszące się to procedury rozeznania rynku w projektach unijnych dla zamówień o wartości poniżej 50 tys zł. Rozeznanie rynku, którego dotyczy pytanie to nie jest procedura wyboru wykonawcy, tylko czynność dokumentująca rynkowość ceny. I można za tą cenę, zbadaną jako rynkowa, wybrać dowolnego wykonawcę. Odpowiedź na pytanie jest więc prosta: nie musisz publikować wyników. Wynikiem rozeznania rynku nie jest wybranie konkretnego wykonawcy, który złożył najlepszą ofertę. Nie ma wymogu publikacji wyników rozeznania rynku - bo wynikiem tej procedury jest informacja o tym, ile powinniśmy maksymalnie zapłacić za tą usługę, A nie wskazanie, kto będzie naszym wykonawcą. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • obowiązki
  • organizacje pozarządowe
  • pracownicy organizacji
  • prawo
  • władze organizacji