Przejdź do treści głównej

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe

autor(ka): Monika Chrzczonowicz, poradnik.ngo.pl
2018-05-21, 03:33
W stowarzyszeniu rejestrowym najwyższą władzą jest walne zebranie członków. Tworzą je wszyscy członkowie stowarzyszenia. Kompetencje walnego są zapisane w statucie. Czy jednym z zadań walnego jest zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego? Przypominamy, kto zatwierdza sprawozdania finansowe w organizacjach pozarządowych.

PYTANIE STOWARZYSZENIA

W tym roku nasze stowarzyszenie po raz pierwszy będzie sporządzać sprawozdanie finansowe. W statucie naszego stowarzyszenia nie ma informacji o tym, kto przyjmuje to sprawozdanie. Czy może to zrobić po prostu nasz zarząd? Tak byłoby dla nas najprościej.


DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

Sprawozdanie finansowe – obowiązek NGO

Każde stowarzyszenie i fundacja musi sporządzić co roku sprawozdanie finansowe – to obowiązek ustawowy, uregulowany w ustawie o rachunkowości (tekst ustawy zobacz AKTY PRAWNE poradnik.ngo.pl).

WYJĄTEK: od niedawna (od 2017 roku) z tworzenia sprawozdań zwolnione są organizacje pozarządowe, które zdecydowały się prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (zobacz: Co musi a czego nie musi NGO, która wybrała UEPiK).

Uwaga! Obowiązek tworzenia sprawozdań finansowych za poprzedni rok dotyczy także tych NGO, które nie miały w danym roku żadnych przychodów ani kosztów.


Sporządzenie, przyjęcie i wysłanie sprawozdania finansowego przez NGO

Przepisy ustawy o rachunkowości mówią, że organizacja ma na sporządzenie sprawozdania finansowego 3 miesiące od dnia bilansowego (jest to dzień, na który jest sporządzane sprawozdanie; w przypadku większości organizacji to 31 grudnia, gdyż ich rok obrotowy (podatkowy) równa się kalendarzowemu). Za sporządzenie sprawozdania odpowiada zarząd NGO. W praktyce na ogół sprawozdanie finansowe sporządza osoba zajmująca się księgowością w organizacji pozarządowej.

Następnie sprawozdanie musi być przyjęte przez właściwe władze w organizacji. Jest na to 6 miesięcy od dnia bilansowego, zatem dla większości NGO termin upływa 30 czerwca.

Od daty przyjęcia sprawozdania finansowego organizacja pozarządowa ma 10 dni na wysłanie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Większość NGO wysyła więc sprawozdanie najpóźniej 10 lipca. Jeśli NGO prowadzi działalność gospodarczą, musi wysłać sprawozdanie finansowe także do KRS – w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania.


Kto w organizacji pozarządowej przyjmuje sprawozdanie finansowe?

Tej informacji trzeba poszukać w STATUCIE organizacji pozarządowej. W różnych NGO przyjęte są różne rozwiązania.

W fundacji, w której działa tylko zarząd, to zarząd sporządza i przyjmuje sprawozdanie finansowe. Jeśli w fundacji dodatkowo jest rada fundacji, to często ona ma taką kompetencję, jak przyjęcie sprawozdania – musi to jednak być zapisane w statucie.

W stowarzyszeniach rejestrowych często praktykuje się takie rozwiązanie, że zarząd sporządza sprawozdanie finansowe, komisja rewizyjna je opiniuje, a walne zebranie członków zatwierdza. Spotyka się też prostszą procedurę, która nie wymaga corocznego zwoływania walnego zebrania członków stowarzyszenia: zarząd stowarzyszenia sporządza sprawozdanie finansowe, a komisja rewizyjna je zatwierdza. Możliwe jest także, że to zarząd stowarzyszenia sporządza i zatwierdza sprawozdanie finansowe (a komisja rewizyjna je tylko opiniuje).

Co, jeżeli statut nie dookreśla, kto ma taką kompetencję w stowarzyszeniu? Wtedy trzeba odwołać się do przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z zapisami art. 11, we wszystkich sprawach, które nie są przypisane do innych organów władzy w stowarzyszeniu, DECYDUJE WALNE ZEBRANIE stowarzyszenia – jako najwyższa władza w stowarzyszeniach.


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NGO

Odpowiadając na pytanie czytelnika: zarząd stowarzyszenia rejestrowego powinien sporządzić sprawozdanie finansowe, a walne zebranie powinno je zatwierdzić.
 

Więcej o sprawozdaniu finansowym w PORADNIK.NGO.PL: http://poradnik.ngo.pl/roczne-sprawozdanie-finansowe


Podstawa prawna:

 • Statut stowarzyszenia

   
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 210)

Art. 11.

 1. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków.
   
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)

Art. 52.

 1. Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.
 2. Sprawozdanie finansowe podpisuje – podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Art. 53.

 1. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki, z zastrzeżeniem ust. 2b (ust. 2b dotyczy oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, przyp. red.), podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
   

Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowość
 • obowiązki
 • organizacje pozarządowe
 • prawo
 • sprawozdania
 • władze organizacji