Przejdź do treści głównej

OPP nie zbierało 1%. Czy składa sprawozdanie do Narodowego Instytutu Wolności?

autor(ka): Helena Romanowska, poradnik.ngo.pl
2018-06-18, 03:33
Czy specjalne obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego dotyczą wszystkich OPP, czy tylko tych, które korzystają z 1%? Wyjaśnia ekspertka serwisu poradnik.ngo.pl.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

Nasze stowarzyszenie uzyskało status OPP 11 listopada 2017 roku. Status uzyskaliśmy więc już po okresie rozliczeniowym i nie zbieraliśmy w 2017 r. 1%. Zastanawiamy się więc, czy w 2018 r. musimy składać sprawozdanie do bazy sprawozdań OPP, skoro w okresie, którego dotyczyłoby to sprawozdanie (czyli w 2017 r.) nie mieliśmy wpływów z 1%. 


DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL WYJAŚNIA

Helena Romanowska, poradnik.ngo.plSprawozdawczość OPP – kogo dotyczy

Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status pożytku publicznego (OPP), ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (popularnie nazywanego bilansem).

OPP dodatkowo mają także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego – zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (do końca października 2018 r. rozporządzenie to zostanie zastąpione nowym rozporządzeniem wydanym przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego).

W zależności od wysokości przychodów OPP sprawozdaje się wg:

 • uproszczonej wersji sprawozdania (przychody do 100 tys. zł), albo 
 • podstawowej wersji sprawozdania (przychody powyżej 100 tys. zł).

Ten obowiązek sprawozdawczy organizacji pożytku wynika z samego faktu posiadania przez OPP statusu – a nie z tego, czy zbiera ona (czy też nie) 1% albo czy korzysta (lub nie) z innych uprawnień OPP.  

Baza sprawozdań OPP w internecie

Sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego należy umieścić w Internetowej Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego. Bazę sprawozdań OPP prowadzi Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Chcesz wiedzieć, gdzie składać sprawozdania OPP? Zobacz wiadomość: Składasz sprawozdania OPP? Skorzystaj ze „starej” bazy.


Organizacje pożytku publicznego, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy (czyli większość), mają czas na zamieszczenie sprawozdań w bazie do 15 lipca (w 2018 r. wyjątkowo do 16 lipca, ponieważ 15 wypada w niedzielę). Natomiast OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego powinny umieścić sprawozdania w bazie sprawozdań OPP do 30 listopada.

Zobacz na infografice wszystkie terminy sprawozdawcze w 2018 roku.


Zamieszczenie sprawozdania (zarówno merytorycznego, jak i finansowego) polega na wypełnieniu on-line poszczególnych rubryk. Warto pamiętać, że sprawozdań nie trzeba wypełnić w jednym czasie. Do momentu kliknięcia „wyślij” dane można uzupełniać, modyfikować.

Dodatkowo zgodnie z przepisami organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej.


W 2015 r. zostało wyraźnie zapisane w ustawie, że organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdania w bazie sprawozdań OPP po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie finansowe nie tylko do bazy sprawozdań OPP

Przy okazji warto przypomnieć, że oprócz obowiązków związanych z publikacją sprawozdań OPP organizacja pożytku publicznego, tak jak i inne organizacje pozarządowe, musi jeszcze przesłać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to także do KRS (wszystkie obowiązki i terminy sprawozdawcze w 2018 roku na infografice)

zobacz też: Czy muszę składać sprawozdanie finansowe w 2018?


Odpowiadając na pytanie: obowiązek sprawozdawczy bez względu na 1%!

Opisane w pytaniu stowarzyszenie otrzymało status OPP w listopadzie 2017 roku i nie miało możliwości ubiegania się o pieniądze pochodzące z 1% podatku w 2017 roku. Mimo to stowarzyszenie musi wypełnić obowiązki sprawozdawcze, które spoczywają na organizacji pożytku publicznego. Musi więc zamieścić w bazie sprawozdań OPP prowadzonej przez NIW-CRSO sprawozdanie merytoryczne i finansowe organizacji, nawet jeśli w składanym sprawozdaniu za 2017 r. nie wykazuje środków z 1%. 

Sankcją za niezamieszczenie w ustawowym terminie w bazie sprawozdań OPP sprawozdania merytorycznego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego jest to, że organizacja nie znajdzie się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za dany rok*. W konsekwencji w 2019 roku stowarzyszenie nie mogłoby ubiegać się o odpisy z 1% podatku za rok 2018.

 


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Art. 23  
1. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.
(…)

2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
(…)

6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.
(…)

6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

6c. Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.
(…)

8. Przewodniczący Komitetu określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c, kierując się potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.
 

Art. 27a
1. Dyrektor Narodowego Instytutu prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Dyrektor Narodowego Instytutu prowadzi wykaz, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym.

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku publicznego:

1) które w terminie zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu w Biuletynie Informacji Publicznej roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe; 

(...)

 

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. poz. 234), zobacz: akty prawne poradnik.ngo.pl* OPP, które nie spełniły w terminie obowiązku sprawozdawczego mogą jeszcze liczyć na wyrozumiałość Dyrektora NIW-CRSO (specjalny tryb dla spóźnialskich OPP opisany jest w art. 27a. ust. 3a ustawy).


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • 1%
 • 1%
 • księgowość
 • nadzór
 • obowiązki
 • pożytek publiczny
 • prawo
 • sprawozdania
 • władze organizacji