Przejdź do treści głównej

Chcesz złożyć wniosek o mały grant? Są ułatwienia [infografika]

autor(ka): oprac. dobr. [warszawa.ngo.pl]
2018-08-20, 00:57
Chcesz się ubiegać o mały grant? Już nie musisz drukować całego wniosku. Wystarczy, że zarejestrujesz go w generatorze witkac.pl., a do urzędu zaniesiesz wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty. 30 lipca 2018 r. w Warszawie weszła w życie zaktualizowana tzw. procedura małograntowa. Co to oznacza dla NGO? Wyjaśniamy!

Małe granty to potoczna nazwa przyjęta dla pozakonkursowego trybu zlecania realizacji zadań publicznych. Dotacja tego typu jest przyznawana na wniosek organizacji pozarządowej. Możliwość tę przewiduje art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

Urząd m.st. Warszawy wprowadził małe granty w 2011 roku. Od 2012 roku obowiązuje tzw. procedura małograntowa, które reguluje tryb przyznawania tych środków. W 2018 r. procedura małograntowa została dostosowana do ogólnomiejskiej procedury konkursowej, która wykorzystuje generator wniosków witkac.pl. Nowa procedura obowiązuje od 30 lipca 2018 r.

Co się zmieniło?

W danym roku kalendarzowym wysokość środków finansowych przyznanych w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym biurze lub dzielnicy na realizację zadań publicznych przez organizacje (wcześniej dotyczyło to dotacji planowanych w biurze lub w wydziale w urzędzie dzielnicy).

Informacje o dostępie: jeśli biuro lub dzielnica dysponują środkami na zlecanie zadań w trybie małych grantów, wówczas informacja taka jest upubliczniania. Jeśli środków nie ma, nie ma także informacji o ich odstępności.

Uruchomienie naboru ofert: w przypadku podjęcia decyzji o przeznaczeniu środków finansowych na realizację zadań w trybie małych grantów biura oraz dzielnice tworzą i uruchamiają nabór ofert małograntowych w Generatorze wniosków witkac.pl. Informacje o naborze umieszczane są także na stronie internetowej Miasta: http://ngo.um.warszawa.pl/malegranty2018.

Składanie ofert: organizacja składa ofertę w Generatorze wniosków, a do biura lub urzędu dzielnicy zanosi jedynie wydrukowane z Generatora potwierdzenie złożenia oferty, podpisane przez osoby upoważnione (wcześniej organizacje – oprócz zarejestrowania wniosku w Generatorze, składały w biurze lub dzielnicy także pełne, wydrukowane wnioski). Jeśli potwierdzenie nie zostało złożone w odpowiednim biurze lub urzędzie dzielnicy, urząd nie podejmuje żadnych działań. Nie jest określony maksymalny termin na złożenie potwierdzenia oferty. Nawet jeśli organizacja doniesie potwierdzenie np. miesiąc po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl – oferta zostanie rozpatrzona (o ile będą nadal dostępne środki).

Ocena formalna: w ciągu 4 dni roboczych od dnia wpłynięcia potwierdzenia złożenia oferty do właściwego merytorycznie biura albo wydziału dokonywana jest ocena formalna ofert przez pracowników Urzędu (wcześniej urzędnicy mieli na to 3 dni). Jeśli oferta zawiera błędy formalne, dyrektor biura albo burmistrz w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia papierowego potwierdzenia złożenia oferty przekazuje oferentowi oraz Pełnomocnikowi informację o niespełnieniu przez ofertę wymagań formalnych. Nie ma możliwości poprawiana błędów formalnych. Organizacja może złożyć swoją ofertę raz jeszcze, jako nową, poprawiając wcześniej wskazane błędy formalne.

Umowa na mały grant: w ciągu 20 dni roboczych od daty podjęcia pozytywnej decyzji pracownicy Urzędu przygotowują treść umowy. Organizacja ma obowiązek dostarczyć potrzebne oświadczenia, np. wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT (tylko w przypadku, jeśli w składanej ofercie przewidziano pobieranie opłat od adresatów zadania). Umowa jest akceptowana pod względem formalnoprawnym i przesyłana do kontrasygnaty Skarbnika, a w przypadku Dzielnic – głównego księgowego (wcześniej umowę kontrasygnował tylko Skarbnik).

 

Warto pamiętać!

Realizacja projektu: zasady dotyczące realizacji zadania są takie same jak w przypadku zadania zleconego organizacji w wyniku konkursu ofert. Zadanie powinno rozpocząć się i zakończyć zgodnie z terminem wskazanym w umowie. Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty. Środki finansowane z dotacji oraz wkład własny mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia uznania celowości zadania przez dyrektora biura lub burmistrza, zgodnie jednak z terminem realizacji zadania publicznego podanym w ofercie.

Sprawozdanie z realizacji małego grantu: sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy wypełnić w Generatorze wniosków, a następnie – podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji – wydruk z Generatora, należy złożyć (osobiście lub przesyłką poleconą) w siedzibie zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.

Co to są małe granty?

W ramach tzw. małego grantu można otrzymać dofinansowanie na projekty, w których:

  • wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy nie przekracza 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie jest dłuższy niż 90 dni,
  • zadanie może być powierzeniem lub wsparciem – decyduje o tym oferent,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • w danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu m.st. Warszawy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.

 

Więcej informacji o nowej procedurze małograntowej można znaleźć w serwisie warszawa.ngo.pl na stronie: Małe granty w Warszawie oraz na stronach Urzędu m.st. Warszawa http://ngo.um.warszawa.pl/aktualna-procedura-ma-ograntowa

 


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.

Pliki do pobraniaPoznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dotacje
  • sprawozdania
  • wniosek