Przejdź do treści głównej

Limit wynagrodzenia przy działalności odpłatnej

autor(ka): Anna Kuć, poradnik.ngo.pl
2018-09-05, 06:04
Grafika: Grzegorz Laszuk
Zasady prowadzenia działalności odpłatnej pożytku publicznego nadal nie są jasne dla wszystkich NGO. Częstą wątpliwością jest pytanie o sposób wyliczania limitu wynagrodzeń osób zatrudnionych perzy działalności odpłatnej.

PYTANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Dowiedziałem się, że w ramach działalności odpłatnej miesięczne średnie wynagrodzenie w roku ma limit trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 13 591,41 zł), czyli w ramach tej działalności możliwe jest wypłacanie honorarium w wysokości nawet 13 tys. zł każdego miesiąca. Czy konsekwentnie, można dalej wnioskować, że nawet wypłata w jednym miesiącu (raz w roku) wynagrodzenia 162 tys. zł (13,5 tys. zł x 12) nie powoduje konieczności zmiany działalności odpłatnej na gospodarczą? To oczywiście sumy abstrakcyjne dla NGO, ale chcę zrozumieć logikę tego przepisu.
Mam też drugie pytanie: nasza organizacja zatrudnia do działalności odpłatnej osobę na umowy-zlecenia. W ostatnim roku zawarliśmy z tą osobą 5 umów (na 5 miesięcy). Ich suma w ujęciu rocznym przekracza 3-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia, ale w ujęciu miesięcznym – nie. Czy przekraczamy limit?

 

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK NGO.PL ODPOWIADA:

Działalność odpłatna pożytku publicznego umożliwia pobieranie opłat (czyli sprzedaż) przez NGO bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Jednak działalność ta podlega pewnym ograniczeniom. Jednym z ograniczeń jest limit wysokości wynagrodzeń, które mogą pobierać osoby zatrudnione w ramach tej działalności. (Więcej o działalności odpłatnej i pozostałych ograniczeniach zobacz tu: http://poradnik.ngo.pl/odplatna-dzialalnosc-pozytku-publicznego).

Zgodnie z zapisami art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalność gospodarczą (w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców) jeżeli:

„przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni”.

Zatem zgodnie z ustawą o pożytku do wyliczenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pod uwagę bierze się dwa czynniki:

 • wysokość zsumowanych wynagrodzeń danej osoby w roku obrotowym (podatkowym)
 • liczbę miesięcy, za jakie wypłacone zostało wynagrodzenie.

Jak rozumieć „zatrudnienie” przy wykonywaniu działalności odpłatnej?

Wiele osób nie wie, jak rozumieć użyte w przepisie ustawy sformułowanie o „wynagrodzeniu z tytułu zatrudnienia”. Czy przepis ten dotyczy tylko umowy o pracę? W dalszej części ustawy sprecyzowano, że przez wynagrodzenie w tym kontekście rozumie się „wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną”. Tak więc nie ma znaczenia, czy jest to umowa o pracę, umowa-zlecenie czy o dzieło, czy też wynagrodzenie za działalność prowadzoną na własny rachunek (dla osób samozatrudnionych). 

Jaki jest limit miesięcznego wynagrodzenia?

Zapis w ustawie odnosi się do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego GUS za rok poprzedni. Wynagrodzenie to w 2017 r. wyniosło 4530,47 zł brutto (obwieszczenia można znaleźć  na stronach internetowych GUS – http://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej przy działalności odpłatnej nie może przekroczyć trzykrotności kwoty wynagrodzenia podanego przez GUS, czyli w 2018 r. jest to 13 591,41 zł brutto (3 x 4 530,47 zł brutto).

Jak wyliczyć przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej?

W 2018 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej przy działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może przekraczać kwoty 13 591,41 zł. 

Jak wyliczyć przeciętne miesięczne wynagrodzenie? 

 • Należy zsumować wynagrodzenia ze wszystkich miesięcy, w jakich dana osoba była zatrudniona przy działalności odpłatnej pożytku publicznego.
 • Uzyskaną sumę należy podzielić przez liczbę tych miesięcy (w których świadczona była praca przy działalności odpłatnej przez tę osobę). 

Na marginesie warto zwrócić uwagę, że zarówno przy umowie o pracę, jak i przy umowie-zleceniu wynagrodzenia powinny być wypłacane co miesiąc, czyli wypłata jednego wynagrodzenia za kilka miesięcy pracy jest niezgodna z przepisami.

Przykład:
Stowarzyszenie ABC zatrudnia w ramach działalności odpłatnej wysokiej klasy trenera do prowadzenia szkoleń z zakresu prawa – na podstawie umowy-zlecenia. Wynagrodzenie trenera jest uzależnione od liczby przeprowadzonych szkoleń i czasu ich trwania (stawka godzinowa). Szkolenia odbywają się tylko w pierwszej połowie roku: w styczniu, lutym, marcu, kwietniu i czerwcu i za te miesiące trener otrzymuje wynagrodzenie (5 miesięcy). Wynagrodzenie trenera w poszczególnych miesiącach wygląda następująco: styczeń – 1 800 zł, luty – 4 000 zł, marzec – 14 000 zł, kwiecień – 6 000 zł, czerwiec – 22 000 zł. Suma wynagrodzeń to 47 800 zł. Tę kwotę należy podzielić na 5 (gdyż praca była świadczona przez 5 miesięcy). Przeciętne wynagrodzenie wyniesie więc 9 560 zł (47 800 zł : 5 = 9 560 zł) – wobec czego dopuszczalny limit wynagrodzeń przy działalności odpłatnej nie zostanie przekroczony.

Analogicznie wylicza się średnie wynagrodzenie w skali całego roku (czyli 12 miesięcy) – dzieje się tak wtedy, gdy dana osoba jest zatrudniona przy działalności odpłatnej przez cały rok – począwszy od stycznia na grudniu kończąc, bez żadnego miesiąca przerwy. Brak pracy, a więc i wynagrodzenia w którymkolwiek miesiącu powoduje, że nie możemy dzielić sumy wynagrodzeń na 12 (gdyż praca nie była wykonywana przez cały rok). Oczywiście sytuacja ta nie dotyczy płatnego urlopu, który przysługuje osobie zatrudnionej na umowę o pracę. 

Podsumowując: sumę miesięcznych wynagrodzeń dzielimy przez liczbę miesięcy, w jakich była wykonywana praca w ramach działalności odpłatnej.

Rachunkowe wyodrębnienie działalności odpłatnej 

Przepisy ustawy o pożytku nakazują, by działalność odpłatna, nieodpłatna oraz gospodarcza zostały rachunkowo wyodrębnione. W księgach rachunkowych powinny być wyodrębnione specjalne konta rachunkowe, informujące o tym, jakie były wpływy (przychody) z tytułu działalności odpłatnej i jakie były jej koszty. Dzięki temu widać, czy działalność odpłatna nie przyniosła zysku, którego osiągniecie powoduje, że działalność odpłatna staje się działalnością gospodarczą.  

Dzięki rachunkowemu wyodrębnieniu łatwo jest z ogólnych kosztów „wyciągnąć” kwoty wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach działalności odpłatnej. Wynagrodzenia osób są bowiem kosztem działalności odpłatnej, muszą być zatem ujęte na wyodrębnionym koncie. 

Uwaga!
Jeśli wynagrodzenie osoby zatrudnionej w NGO składa się z wielu czynników, np. zarówno z wynagrodzenia z tytułu działalności statutowej odpłatnej, jak i nieodpłatnej, to na koncie rachunkowym dotyczącym odpłatnej umieszcza się tylko część wynagrodzenia opłacaną z działalności odpłatnej. Inaczej mówiąc: do limitu wynagrodzenia związanego z działalnością odpłatną nie wlicza się wynagrodzenia opłacanego – w tym przypadku – z działalności nieodpłatnej.


Odpowiadając na pytanie NGO:

Rozważmy sytuacje, o która pytał czytelnik serwisu pradnik.ngo.pl. Wypłata w jednym miesiącu (za jeden miesiąc pracy w roku) wynagrodzenia 162 tys. zł, czyli maksymalnej możliwej rocznej stawki (13,5 tys. zł x 12 miesięcy) oznacza przekroczenie limitu i spowoduje konieczność zarejestrowania działalności gospodarczej. W podanym przykładzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie będzie wynosiło 162 tys. zł (gdyż należy je podzielić tylko przez 1 miesiąc zatrudnienia).

Nasza organizacja zatrudnia do działalności odpłatnej osobę na umowy-zlecenia. W ostatnim roku zawarliśmy z tą osobą 5 umów (na 5 miesięcy). Ich suma w ujęciu rocznym przekracza 3-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia, ale w ujęciu miesięcznym – nie. Czy przekraczamy limit?

Jeśli organizacja zatrudnia do działalności odpłatnej osobę na umowy-zlecenia i w ostatnim roku zawarła z tą osobą 5 umów (na 5 miesięcy), a suma wynagrodzeń w ujęciu rocznym przekracza 3-krotność średniego miesięcznego wynagrodzenia (tj. jest wyższa niż 13 591,41 zł), jednak nie przekracza tej kwoty w ujęciu miesięcznym - to NGO nie przekracza limitu. Limit wynagrodzenia dotyczy średniego miesięcznego wynagrodzenia – czyli w skali miesiąca), a nie w skali całego roku.

Warto pamiętać o jeszcze jednej zasadzie, wynikającej z innych przepisów. Nie jest dobrym ani zgodnym z prawem rozwiązaniem, jeśli NGO chce w jednym miesiącu wynagrodzić kogoś za kilkumiesięczną pracę. 

Przykładowo: członkowie stowarzyszenia przez kilka miesięcy przygotowują festiwal (wstęp będzie płatny, więc jest to działalność odpłatna). Następnie chcą wypłacić sobie wynagrodzenie dopiero po festiwalu (np. po wpływie opłat za bilety). Niestety takie rozwiązanie może być pułapką. Wynagrodzenie należy wypłacać za każdy miesiąc świadczenia pracy (zarówno przy umowie o pracę, jak i przy umowie-zleceniu). Praca, za którą wypłacane jest wynagrodzenie, powinna mieć odzwierciedlenie w umowach.

Te przykłady dobrze ilustrują to, że działalność odpłatną należy planować, podchodzić do niej jak do każdego innego projektu – którego wszystkie działania (włącznie z wynagrodzeniem) powinny być zaplanowane.
 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 450)

Art. 9
1. Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli:

1) wynagrodzenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności, lub

2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie osoby fizycznej z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego, za okres ostatniego roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy - za okres tego zatrudnienia, przekracza 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

1a. Organ administracji publicznej, który w trakcie kontroli stwierdzi okoliczność, o której mowa w ust. 1, wzywa organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 do złożenia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju w terminie 30 dni od dnia wezwania.

1b. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1a, organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 nie wykaże organowi administracji publicznej, że złożyła wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców działalności danego rodzaju, organ administracji publicznej informuje sąd rejestrowy właściwy dla tej organizacji o prowadzeniu przez nią działalności gospodarczej. Przepis art. 24 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133) stosuje się odpowiednio.

2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną.

3. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 

Art. 10
1. Prowadzenie przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4:

1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego,

2) odpłatnej działalności pożytku publicznego lub

3) działalności gospodarczej

- wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

3. Zakres prowadzonej działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 określają w statucie lub w innym akcie wewnętrznym.

 

 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r.  z dnia 17 stycznia 2018 r. (Dz.Urz.GUS z 2018 r. poz. 3)

W związku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. wyniosło 4530,47 zł.

 


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.


Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwoŹródło: inf. własna poradnik.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 4 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • działalność odpłatna
 • fundusze, fundraising, finansowanie
 • kadry, zespół, zatrudnienie
 • księgowość
 • organizacje pozarządowe
 • pożytek publiczny
 • pracownicy organizacji
 • prawo
 • umowy
 • władze organizacji
 • zarządzanie