Przejdź do treści głównej

Sprawozdania fundacji: jaki termin?

autor(ka): Ewa Woldan-Jakubczyk
2013-06-09, 11:37
archiwalne
fot. sxc.hu
Każda fundacja ma obowiązek złożenia sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności do swojego organu nadzoru, czyli ministra, który jest konkretnie wskazany w statucie fundacji. – Czy jest określony termin, do którego fundacja powinna wysłać to sprawozdanie? – zastanawia się czytelnik ngo.pl.

Jaki minister?

Organem zewnętrznym sprawującym nadzór nad fundacją jest minister. To, któremu to konkretnie ministrowi fundacja powinna wysłać sprawozdanie, decydują zapisane w statucie cele fundacji. Wskazuje je fundator, który powołuje fundację. Przykładowo, jeśli celem fundacji jest rozwój kultury i jej szerzenie, to ministrem właściwym do spraw takiej fundacji będzie Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Każda fundacja ma obowiązek corocznego wysyłania sprawozdań merytorycznych ze swojej działalności.

Jakie sprawozdanie?

Sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji obejmuje okres jednego roku kalendarzowego. Składa się je każdego roku. Zawiera informacje o działalności w roku poprzedzającym. Zakres sprawozdania regulują ustawa o fundacjach i rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. Dodatkowo, fundacje mają obowiązek upublicznić sprawozdanie opinii publicznej. Najłatwiej jest wypełnić ten obowiązek, umieszczając sprawozdanie na stornie internetowej.

Jaki termin?

W przepisach prawa termin składania sprawozdań merytorycznych przez fundację do właściwego ministra nie został określony, toteż przyjmuje się, że jest to koniec roku kalendarzowego. Odnosząc się zatem do pytania czytelnika ngo.pl: sprawozdanie merytoryczne za rok 2012 fundacja powinna złożyć we właściwym dla siebie ministerstwie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Uwaga! Zdarza się, że poszczególne ministerstwa wzywają organizacje do złożenia sprawozdania wcześniej, np. do końca marca danego roku kalendarzowego. Dlatego warto dowiedzieć się, czy właściwe ministerstwo nie stosuje zasad bardziej rygorystycznych niż przyjęta praktyka.

Uwaga! Pomimo ogólnie przyjętej zasady i z racji tego, że termin w przepisach prawa nie został uregulowany, warto po prostu upewnić u źródła, czyli u ministra właściwego ze względu na cele fundacji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., Nr 46,poz. 203), art. 12 ust. 2, 3, 4

2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, jest przez fundację udostępnione do publicznej wiadomości.

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, ramowy zakres sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, obejmujący w szczególności najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym pozwalające ocenić prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.Nr 50, poz. 529)

PORADY INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. NIE WIESZ? ZAPYTAJ

Źródło: inf. własna
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 14 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • księgowość
  • prawo
  • współpraca z administracją