Przejdź do treści głównej

RIO: Organizacja do kontroli!

autor(ka): Małgorzata Łojkowska, ngo.pl
2013-12-11, 06:32
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/867352
Podstawowym zadaniem regionalnych izb obrachunkowych jest kontrola jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie otrzymywanych od samorządu dotacji (na poziomie gminy, powiatu, województwa) mogą one jednak także kontrolować organizacje pozarządowe.

Organizacja musi zostać powiadomiona o zakresie i terminie rozpoczęcia kontroli RIO. Powiadomienia dokonuje się nie później niż na 7 dni przed jej rozpoczęciem.

Gdzie przeprowadza się kontrolę?

Kontrola może zostać przeprowadzona w siedzibie organizacji oraz wszędzie tam, gdzie organizacja prowadzi działalność. Jeżeli kontrola organizacji jest następstwem kontroli jednostki samorządu terytorialnego, który przyznał dotację, miejscem kontroli może być także siedziba tej jednostki (inspektorzy kontrolujący samorząd gminny, który udzielił dotacji, mogą wezwać przedstawicieli organizacji do stawienia się w siedzibie tej gminy i przedstawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień). Inspektorzy mogą także prowadzić czynności kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej – mogą zabrać z organizacji dokumenty do kontroli lub wezwać organizację do stawienia się w RIO wraz z dokumentami.

Jakie prawa mają inspektorzy?

W związku z wykonywaną kontrolą inspektorzy mają prawo zażądać dokumentów i informacji związanych z zakresem kontroli. Mogą wejść na teren organizacji i do wszystkich jej pomieszczeń. Mogą także sporządzać odpisy oraz zażądać sporządzenia odpisów z dokumentów (inspektor może np. poprosić o ksera dokumentacji). Jeżeli uznają, że dany dokument lub inny dowód w sprawie może stanowić dowód w sprawie, mogą go zabezpieczyć. Pracownicy kontrolowanej organizacji obowiązani są do udzielenia inspektorowi ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

Jak długo może trwać kontrola organizacji?

Przepisy nie wskazują, ile może trwać kontrola, jest to zależne od jej zakresu i ilości dokumentów. Kontrole w organizacjach pozarządowych zwykle trwają nie dłużej niż tydzień.

Protokół z kontroli

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują: inspektor, osoba, która zarządza organizacją oraz główny księgowy lub ich zastępcy.

Każda z osób, która powinna podpisać protokół w imieniu organizacji może odmówić jego podpisania składając w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemne wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy. Odmowę podpisania protokołu i złożenie wyjaśnień inspektor odnotowuje w protokole.

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie wyników kontroli RIO kieruje do organizacji wystąpienie pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia i usprawnienia badanej działalności. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się kontrolowanej jednostce nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi jednak przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

Organizacja jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub o przyczynach ich niewykonania.

Zastrzeżenie do wniosków pokontrolnych

Do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do kolegium izby.

Zastrzeżenie składa się w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem prezesa izby. Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie (zastrzeżenia mogą dotyczyć wyłącznie nieprawidłowego użycia podstawy prawnej albo złej interpretacji przepisów).

Bieg terminu 30-dniowego ulega zawieszeniu na czas rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Słowo o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za naruszenia w tym zakresie odpowiadają nie tylko pracownicy jednostek samorządowych, ale także osoby wchodzące w skład organu zarządzającego podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czyli także organizacji pozarządowych.

Ustawa wymienia wiele czynności, które mogą zostać uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest m.in. wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji, niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.

Karą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może być, w zależności od przewinienia, upomnienie, nagana, kara pieniężna oraz zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych pierwszej instancji są komisje orzekające istniejące przy regionalnych izbach obrachunkowych.

 

Podstawa prawna:

 

***

Artykuł z serii "Kontrola organizacji", opisujący praktyczne sytuacje kontroli z różnych urzędów, w których standardy formalne są przydatne.

Sprawdź, jakich przepisów powinna przestrzegać organizacja pozarządowa skorzystaj z bezpłatnego narzędzia samooceny spełniania standardów formalno-prawnych http://standardy.ngo.pl

Informacja własna portalu ngo.pl


Powyższa informacja została opublikowana przez portal ngo.pl w związku z realizacją projektu "Standardy w organizacjach pozarządowych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 5 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • księgowość
  • prawo