Przejdź do treści głównej

Stowarzyszenie zwykłe

Trzy osoby wystarczą, by założyć stowarzyszenie zwykłe. Nie muszą tworzyć statutu – ich działania są prowadzone na podstawie regulaminu. Nie potrzeba rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a wyłącznie w urzędzie. Jednak – coś za coś. Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej, musi utrzymywać się tylko ze składek członkowskich oraz nie może ubiegać się o dotacje. Ma też sporo obowiązków.

Czym jest stowarzyszenie zwykłe?

Działanie stowarzyszeń zwykłych reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. By je powołać wystarczą już trzy osoby – pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych. Osoby prawne takie jak firmy, spółki czy inne organizacje pozarządowe nie mogą być założycielami stowarzyszenia zwykłego; co więcej – nie mogą być również członkami takiej organizacji, ponieważ w stowarzyszeniu zwykłym mogą zrzeszać się jedynie osoby fizyczne.

 

UWAGA!
Stowarzyszenia zwykłe często mylone są ze stowarzyszeniami zarejestrowanymi w KRS. Tymczasem to zupełnie różne formy organizacji. Stowarzyszenia zwykłe z powodu prostszej struktury organizacyjnej nie mają osobowości prawnej. A co najważniejsze – ich źródła finansowania są bardzo ograniczone, ponieważ mogą utrzymywać się jedynie ze składek członkowskich.

 

Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe decydują o jego nazwie i celu działalności, określają siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania. Wybierają także swojego przedstawiciela, który będzie uprawniony do reprezentowania założycieli wobec urzędu, mogą też upoważnić go do zaciągania zobowiązań w imieniu organizacji (np. robienia zakupów na rzecz stowarzyszenia, podpisywania umów partnerskich z innymi organizacjami itp.). Wszystkie te zasady określają w regulaminie działalności stowarzyszenia, który stanowi najważniejszy dokument stowarzyszenia zwykłego i pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym.

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe? Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu?

Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Już sama wola założycieli, czyli podjęcie przez nich decyzji o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego i uchwalenie regulaminu działalności, powoduje powstanie stowarzyszenia. Aby jednak taki podmiot mógł podjąć działania, założyciele muszą na piśmie zgłosić utworzenie stowarzyszenia do organu nadzorującego – zwykle jest to wydział spraw obywatelskich w starostwie powiatowym, właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia, lub w urzędzie prezydenta miasta, jeśli stowarzyszenie ma siedzibę w mieście na prawach powiatu.

Jednostki urzędów, które nadzorują stowarzyszenia zwykłe, mają różne nazwy. Najczęściej sprawami wpisu do ewidencji zajmuje się Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Spraw Społecznych czy Wydział Organizacyjno-Prawny.

Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu?

Aby stowarzyszenie zwykłe zostało wpisane do ewidencji w urzędzie, musi złożyć odpowiednie dokumenty.

Najlepiej zapytać w urzędzie o dokumenty, które są wymagane do tego, aby stowarzyszenie zwykłe zostało wpisane do ewidencji. Niektóre urzędy na swoich stronach internetowych zamieszczają odpowiednie informacje i wzory dokumentów do wypełnienia.

 

UWAGA!
Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale w jednym egzemplarzu i podpisane przez przedstawiciela przewodniczącego/przewodniczącą stowarzyszenia.

 

Lista najczęściej wymaganych dokumentów (ich przykłady można znaleźć na dole strony):

 • wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń zawierający datę jego sporządzenia, nazwę urzędu, do którego jest kierowany (starosty lub urzędu miasta), adres siedziby stowarzyszenia, numer telefonu kontaktowego do przedstawiciela, podpis przedstawiciela;
 • regulamin działalności w trzech egzemplarzach;
 • protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z załącznikami: uchwałą o założeniu stowarzyszenia zwykłego, uchwałą o przyjęciu regulaminu działalności, uchwałą o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie wraz z upoważnieniem do wszelkich czynności związanych z wpisem do ewidencji;
 • lista założycieli zawierająca ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresy zamieszkania, własnoręczne podpisy (zdarza się, że urząd wymaga podania na liście także numerów PESEL, numerów dowodów osobistych);
 • oświadczenia założycieli o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i niepozbawieniu praw publicznych;
 • lista obecności na zebraniu założycielskim.

Opłaty
Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych oraz sam wpis są bezpłatne. Opłatę trzeba ponieść za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis. Nie jest to dokument obowiązkowy, wydaje się go na wniosek stowarzyszenia. Będzie jednak konieczny do uzyskania numeru REGON. Opłata skarbowa za wydanie takiego zaświadczenia, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wynosi 17 zł.

Jak przebiega rejestracja stowarzyszenia zwykłego?

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego polega na wpisaniu go do ewidencji prowadzonej w danym starostwie/urzędzie miasta. Starosta po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów bada, czy są one poprawne pod względem formalnym, czy regulamin jest zgodny z przepisami prawa, oraz czy założyciele spełniają wymogi określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.

Jeśli starosta nie ma uwag i zastrzeżeń wobec celu powstania stowarzyszenia ani wobec złożonych dokumentów, wpisuje stowarzyszenie zwykłe do ewidencji. Jeżeli w ciągu 30 dni od momentu złożenia dokumentów w urzędzie nie zostanie wydany zakaz działalności stowarzyszenia, oznacza to, że może ono rozpocząć działalność.

 

UWAGA!
Złożenie przez starostę wniosku o zakaz działalności stowarzyszenia oraz doręczenie kopii wniosku założycielom uniemożliwia podjęcie przez nich działalności do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

 

W przypadku zastrzeżeń starosta ma prawo wezwać założycieli do uzupełnienia braków formalnych w dokumentach, a zwłaszcza usunięcia błędów prawnych w regulaminie. Powinien wyszczególnić te błędy oraz pozostawić założycielom stowarzyszenia określony czas na ich poprawienie. We wskazanym terminie założyciele muszą uzupełnić braki lub przekonać urząd, że ich wniosek nie jest wadliwy. W innym przypadku  starosta może wystąpić do sądu rejestrowego (KRS) lub do prokuratury o zakaz założenia stowarzyszenia zwykłego.

Bardzo ważny jest fakt, że organ nadzorujący nie ma prawa sam zakazać działalności stowarzyszenia zwykłego – może jedynie wszcząć w tym celu postępowanie sądowe. Założyciele stowarzyszenia mogą wziąć udział w rozprawie, przedstawiając swoje racje i argumenty. Rozprawa odbywa się przed sądem rejonowym, a w razie niepomyślnego wyroku założycielom przysługuje prawo apelacji do sądu okręgowego.

Działalność – co może, a czego nie może zrobić stowarzyszenie zwykłe?

Ceną, którą trzeba zapłacić za uproszczoną procedurę zakładania stowarzyszeń zwykłych, jest ograniczenie możliwości ich działania. Ograniczenia te wynikają z roli społecznej, jaką odgrywają stowarzyszenia zwykłe. Często mają charakter lokalny, zrzeszają niewielkie grupy osób, które pragną zrealizować konkretne cele. Stowarzyszenia takie nie mają osobowości prawnej.

W praktyce oznacza to, że stowarzyszenia zwykłe nie mogą:

 • powoływać swoich oddziałów terenowych,
 • łączyć się w związki stowarzyszeń,
 • zrzeszać osób prawnych (np. innych stowarzyszeń, firm itp.),
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • przyjmować darowizn, spadków, zapisów, otrzymywać dotacji, korzystać z ofiarności publicznej.

 

UWAGA!
Chociaż stowarzyszenie zwykłe nie posiada osobowości prawnej, to na mocy art. 64 kodeksu postępowania cywilnego ma zdolność sądową. Może występować przed sądem jako strona w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z celami zapisanymi w swoim regulaminie, może wytaczać powództwa na rzecz obywateli. Należy jednak pamiętać, że stowarzyszenie zwykłe ma zdolność sądową tyko i wyłącznie w sprawach, które są ściśle związane z celami, dla których organizacja powstało i ma je zapisane w swoim regulaminie. W sprawach, które nie wynikają z regulaminu stowarzyszenia zwykłego organizacja  nie może być stroną w postępowaniu sądowym (orzeczenie NSA w tej sprawie z 2012 r. - więcej czytaj w wiadomosci.ngo.pl).

 

W stowarzyszeniu zwykłym zobowiązania majątkowe mogą zaciągać wszyscy członkowie organizacji osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika na zasadach i w sposób określony w przepisach Kodeksu cywilnego o pełnomocnictwie. Wobec tego odpowiedzialność członków za zaciągnięte zobowiązania zależy od tego, kto się ich podjął. Może okazać się, że odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie stowarzyszenia lub jedna osoba wyznaczona do reprezentowania organizacji. Za zaciągnięte zobowiązania osoby te odpowiadają całym swoim majątkiem zgodnie z zasadami zapisanymi w Kodeksie cywilnym.

Przepisy nie zobowiązują w sposób jednoznaczny stowarzyszenia zwykłego do dokumentowania prowadzonej działalności. Ewentualne dokumenty, które musi sporządzać stowarzyszenie zwykłe, będą wynikać z zapisów jego regulaminu. Jeśli na przykład w regulaminie zostało określone, że decyzje podejmowane są w drodze uchwały, to stowarzyszenie zwykłe musi mieć wykaz swoich uchwał. Warto z góry uwzględnić taki punkt regulaminu, ponieważ organ nadzoru może zażądać od stowarzyszenia zwykłego odpisów jego uchwał.

Z faktu, iż stowarzyszenia zwykłe nie mogą łączyć się w związki stowarzyszeń, nie wynika, że nie mogą współpracować z innymi organizacjami społecznymi - jest to oczywiście formalnie możliwe.

Czy stowarzyszenie zwykłe może zatrudniać pracowników? Co może być źródłem jego dochodu?

Składki członkowskie

Jedyne źródło dochodu stowarzyszenia zwykłego stanowią składki członkowskie. Są one zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Stowarzyszenie zwykłe nie ma możliwości pozyskiwania środków pieniężnych z innych źródeł. Złamanie tego przepisu doprowadziłoby do zakazu działalności stowarzyszenia.

Wysokość składki członkowskiej w stowarzyszeniu zwykłym powinna być taka sama dla wszystkich członków. W wyjątkowych okolicznościach, ustalonych solidarnie przez członków stowarzyszenia, można kogoś zwolnić z opłacenia składki.

Zatrudnianie pracowników

Stowarzyszenie zwykłe nie może zatrudniać pracowników, ponieważ nie ma osobowości prawnej i w związku z tym nie może zawierać długotrwałych umów prawnie skutecznych. Może jedynie zlecić komuś krótkotrwałe prace okresowe związane z bieżącą działalnością. W praktyce często zdarza się, że stowarzyszenia zwykłe zlecają coś firmom zewnętrznym.

Czy stowarzyszenie zwykłe może posługiwać się statutem, a nie regulaminem?

Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach działalność stowarzyszenia zwykłego reguluje regulamin. Stowarzyszenie zwykłe nie jest osobą prawną, nie może więc mieć statutu, ponieważ statut jako dokument o charakterze aktu prawnego ma charakter wspólnego oświadczenia woli podmiotów tworzących i powołujących osobę prawną.

Często jednak zdarza się pytanie, czy stowarzyszenie zwykłe może swój regulamin nazwać statutem? Raczej nie, nazwa „statut” zarezerwowana jest dla stowarzyszeń rejestrowych. Ale w praktyce bywa, że stowarzyszenia zwykłe nazywają swoje regulaminy statutami. Jeśli taką nazwę zarejestruje organ nadzoru, to raczej nikt inny nie zwróci na to uwagi.

Obowiązki stowarzyszenia zwykłego: NIP, REGON, konto bankowe, księgowość, sprawozdania

Z faktu, że stowarzyszenie zwykłe stanowi prostszą formę stowarzyszenia, która nie wymaga rejestracji w KRS i nie ma osobowości prawnej, nie wynika, iż jest zwolnione z innych obowiązków, którym podlegają pozostałe stowarzyszenia. W odrębnych przepisach prawnych obowiązujących wszystkie organizacje nie istnieje wyłączenie dla stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenie zwykłe, podobnie jak organizacja zarejestrowana w KRS, musi uzyskać numery REGON i NIP.

REGON, NIP

Po otrzymaniu informacji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, organizacja taka powinna zgłosić się do urzędu statystycznego właściwego ze względu na swoją siedzibę (odpowiedni adres można znaleźć na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl) i wystąpić o nadanie numeru REGON. Aby uzyskać REGON, stowarzyszenie zwykłe wypełnia formularz wniosku RG-OP.

Wniosek RG-OP można pobrać ze strony http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/  Do tego formularza stowarzyszenie zwykłe powinno załączyć swój regulamin i kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń. Przykładowo wypełniony formularz dostępny tutaj: poradnik.ngo.pl/x/1267921

Wniosek można przesłać pocztą. REGON zostanie wydany w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza przez właściwy urząd statystyczny. Jednak osobiste złożenie dokumentów gwarantuje otrzymanie zaświadczenia o numerze REGON od ręki.

Kiedy stowarzyszenie zwykłe otrzyma numer REGON, musi jeszcze złożyć wniosek o numer identyfikacji podatkowej (NIP). Wydaje się to zaskakujące w obliczu faktu, iż jedyne dochody organizacji pochodzą ze składek członkowskich zwolnionych z podatku dochodowego w części nieprzeznaczanej na działalność gospodarczą, której stowarzyszeniu zwykłemu nie wolno przecież prowadzić. W efekcie wiele stowarzyszeń zapomina o obowiązku zdobycia NIP-u. Obowiązek posiadania numeru NIP przez stowarzyszenia zwykłe wynika z obowiązujących przepisów, m. in. z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, która wskazuje, że również jednostki niemające osobowości prawnej, tak jak stowarzyszenia zwykłe ,są zobowiązane posiadać numer NIP.

Zdobycie numeru identyfikacji podatkowej to ostatni krok, który trzeba wykonać, by stowarzyszenie zwykłe mogło podjąć działalność w pełni zgodną z prawem.

O numer NIP stowarzyszenie zwykłe występuje do właściwego ze względu na swoją siedzibę urzędu skarbowego, wypełniając druk zgłoszenia NIP-2. W niektórych urzędach skarbowych wymagane są dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, wyciąg z ewidencji stowarzyszeń, umowa na użytkowanie lokalu, regulamin działalności. W związku z okresowymi zmianami przepisów praktyka w tym względzie bywa różna, warto więc przed złożeniem wniosku uzyskać informację bezpośrednio w swoim urzędzie skarbowym.

Konto bankowe

Przepisy nie regulują kwestii, czy stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek posiadać konto bankowe. Większość urzędów nie wymaga podania numeru konta od stowarzyszenia zwykłego. Trzeba jednak pamiętać, iż rachunek w banku może okazać się niekiedy niezbędny w celu opłacenia faktur za usługi wynajętych firm, a tym bardziej przekazania zaliczek na poczet podatku dochodowego i ewentualnych składek ZUS od wynagrodzeń osób wynajętych do prac okresowych. Członkowie stowarzyszenia muszą więc sami zadecydować, czy konto jest im niezbędne do prowadzenia działalności. Taka decyzja wiąże się na ogół z kosztami. Co prawda, coraz więcej banków oferuje promocyjne warunki dla firm, ale nie są już tak otwarte wobec organizacji społecznych. Pozostaje wówczas założyć zwykłe, płatne konto firmowe, co dla organizacji utrzymującej się wyłącznie ze składek członkowskich może stanowić niebagatelny dodatkowy koszt.

Księgowość i obowiązki sprawozdawcze

Z faktu, iż stowarzyszenia zwykłe pieniądze na działalność uzyskują jedynie ze składek członkowskich, wydawać by się mogło, że nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Z ustawy o rachunkowości wynika, że organizacje niemające osobowości prawnej także podlegają zasadom rachunkowości.

 

UWAGA!
Obowiązek prowadzenia księgowości i składania sprawozdań finansowych z działalności jest aktualny również wtedy, gdy stowarzyszenie nie prowadzi żadnych działań.

 

Stowarzyszenie zwykłe obowiązują więc te same wymogi w zakresie sprawozdawczości co stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Oznacza to, że stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i składać je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

Czy organizacja, która nie ma osobowości prawnej (np. stowarzyszenie zwykłe), może zawrzeć umowę?

Tak, może, ale jej zawarcie wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Taka sytuacja może dotyczyć np. stowarzyszenia zwykłego albo organizacji, która złożyła papiery o rejestrację w KRS, ale czeka jeszcze na wpis do rejestru.

Stowarzyszenie zwykłe nie ma osobowości prawnej i występuje jako grupa osób. Nie może zaciągać zobowiązań, ale jednak zawrzeć skuteczną umowę, tylko że stroną tej umowy staną się podpisujące ją osoby, a nie samo stowarzyszenie zwykłe. Czyli działają one wtedy jako wymienione w niej osoby fizyczne (podpisują się one, a nie stowarzyszenie), i to te osoby są odpowiedzialne z tytułu odpowiedzialności wynikającej w umowy.

Co do możliwości podpisania umowy przez organizację jeszcze niewpisaną do KRS, ale będącą w trakcie rejestracji, to jej odpowiedzialność w tym momencie jest taka sama jak podmiotu bez osobowości prawnej. Czyli za okres od podpisania umowy do czasu wpisu w KRS ponoszą odpowiedzialność osoby, które ją zawarły. Co do zasady, mogą więc podpisać umowę, ale nie jako organizacja czy stowarzyszenie, któremu będzie przysługiwać status osoby prawnej, ale jako osoby fizyczne ponoszące odpowiedzialność za to, co wynika z tej umowy. Można też zapisać w umowie zawartej z osobą fizyczną z danej organizacji, że jest to umowa wstępna, a po rejestracji taka umowa zostanie zawarta w określonym czasie (np. miesiąc od rejestracji w KRS) już w imieniu zarejestrowanej organizacji. Takie rozwiązanie można nazwać umową pod warunkiem zawieszającym, tj. dany stosunek prawny (użyczenie, najem) powstanie, o ile stowarzyszenie/fundacja zostanie zarejestrowana, i wówczas za stronę umowy z dniem rejestracji przyjmuje się to stowarzyszenie/fundację.

Kto może skontrolować działalność stowarzyszenia zwykłego?

W odniesieniu do stowarzyszenia zwykłego stosuje się większość zapisów na temat nadzoru zapisanych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, jak samych jak wobec stowarzyszeń rejestrowanych w KRS. Ponieważ stowarzyszenie zwykłe nie ma zarządu, nie grożą mu konsekwencje przewidziane w sytuacjach, gdy zarząd przestał istnieć albo nie jest zdolny do działań prawnych. Cała reszta artykułów z rozdziału „Nadzór nad stowarzyszeniami” dotyczy w takim samym stopniu stowarzyszenia zwykłego, co rejestrowego.

Organ nadzoru to starosta powiatu właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. W ramach swych kompetencji nadzorczych starosta może podjąć następujące kroki:

 • zażądać od władz stowarzyszenia przedstawienia w określonym czasie odpisów uchwał;
 • zażądać udzielenia niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia;
 • w razie niezastosowania się stowarzyszenia do wyżej wymienionych żądań złożyć wniosek do sądu o wyznaczenie grzywny w wysokości do 5000 zł;
 • w razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem bądź regulaminem może wystąpić o usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom lub wystąpić do sądu o zastosowanie ostrzejszych środków.

Sankcje sądowe mogą przybrać formę:

 • upomnienia;
 • uchylenia uchwały niezgodnej z prawem lub regulaminem;
 • zobowiązania władz stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym czasie;
 • rozwiązania stowarzyszenia zwykłego, jeżeli liczba jego członków spadła poniżej 3 osób, a także kiedy jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa bądź regulaminu i nie ma warunków naprawy sytuacji.

Zakończenie działalności stowarzyszenia zwykłego (likwidacja, przekształcenie)

Działalność stowarzyszenia zwykłego może zostać jedynie zakończona, nigdy – przekształcona.

Proces likwidacji stowarzyszenia zwykłego to właściwie zgłoszenie organowi nadzoru decyzji o zakończeniu działalności, więc powinien przebiegać w prostszym trybie niż w przypadku likwidacji stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. Informację o zakończeniu działalności należy złożyć w ewidencji starostwa/ urzędu miasta właściwego ze względu na siedzibę organizacji. O wymagane formalności najlepiej zapytać bezpośrednio w urzędzie, ponieważ tylko na podstawie poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów stowarzyszenie zwykłe zostanie wykreślone z rejestru.

 

UWAGA!
Zdarza się też, że stowarzyszenie zwykłe rozwija swoją działalność na tyle, że zamierza zarejestrować się w KRS jako organizacja posiadająca osobowość prawną. Przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie przewidują możliwości przerejestrowania, przekształcenia stowarzyszenia w inną organizację. Zatem jeśli stowarzyszenie zwykłe chce się przekształcić w stowarzyszenie rejestrowe, powinno najpierw zamknąć działalność stowarzyszenia zwykłego, a następnie wystąpić do KRS z wnioskiem o zarejestrowanie nowej organizacji.

 

Najczęściej wymagane dokumenty przy likwidacji to:

 • wniosek o dokonanie skreślenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (wzór tego dokumentu mozna znaleźć poniżej, na dole strony);
 • protokół z zebrania członków wraz z listą obecności;
 • uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia;
 • uchwała o wyznaczeniu likwidatora (może to być dotychczasowy przedstawiciel stowarzyszenia lub wszyscy jego członkowie);
 • uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania tego majątku;
 • potwierdzenie faktu podania do publicznej wiadomości przez likwidatora informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że takie ogłoszenie powinno mieć miejsce co najmniej na 30 dni przed złożeniem wniosku o wykreślenie organizacji z rejestru stowarzyszeń zwykłych) - wzór tego dokumentu można znaleźć poniżej, na dole strony);
 • sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za dany rok – do dnia podjęcia decyzji o likwidacji.

Wykreślenie organizacji z ewidencji jest bezpłatne, a organ nadzoru ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Stowarzyszenie zwykłe – wzory dokumentów

Zakładanie stowarzyszenia zwykłego – przykłady dokumentów:

Likwidacja stowarzyszenia zwykłego – przykłady dokumentów::

Przed założeniem stowarzyszenia zwykłego warto też skontaktować się ze swoim urzędem rejestrującym stowarzyszenia na danym terenie, ponieważ urzędy mają zazwyczaj swoje wzory dokumentów dotyczące zakładania stowarzyszenia zwykłego i można z nich skorzystać.

 

Wyraź opinię 230 19

na skróty / spis treści