Przejdź do treści głównej

Nieodpłatna pomoc prawna, a podatek VAT. Interpelacja poselska

Nieodpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, w tym również usług pomocy prawnej, co do zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT - wyjaśnia w 2012 r. Ministerstwo Finansów.

Interpelacja poselska posła Tomasza Lenza nr 2850 do Ministra Finansów

Fragment interpelacji
Jakie jest Pana definitywne stanowisko w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług bezpłatnej pomocy prawnej?

Czy podejmie Pan działania w celu wprowadzenia zerowej stawki podatku od towarów i usług od bezpłatnych porad prawnych? Jeżeli zdecyduje się Pan podjąć działania w celu wprowadzenia zerowej stawki podatku od towarów i usług, to kiedy one nastąpią?

Jakie jest Pana stanowisko w przedmiotowej sprawie wobec świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej przez profesjonalistów zatrudnionych w biurach poselskich?


Fragment odpowiedzi na interpelację
Nieodpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, w tym również usług pomocy prawnej, co do zasady nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Z brzmienia tego przepisu można bowiem wnioskować a contrario, iż nieodpłatne świadczenie usług nie stanowi czynności objętych zakresem podatku VAT.

Jednakże nieodpłatne świadczenie usług może być na gruncie ustawy o VAT uznane za odpłatne świadczenie usług, a tym samym podlegające opodatkowaniu VAT. Zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. W świetle powyższego nieodpłatna pomoc prawna udzielana pro bono nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, o ile jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez świadczącego ją podatnika.

Zasadniczo celem prowadzenia działalności gospodarczej jest osiągnięcie zysku. W związku z powyższym świadczenie profesjonalnych usług na zasadzie pro publico bono, a zatem w sposób dobrowolny i nieodpłatny, w interesie publicznym - w szczególności na rzecz osób, których na te usługi nie stać - jest publicznie odbierane jako bezinteresowna działalność prospołeczna. Kreuje to pozytywny wizerunek przedsiębiorcy wśród obecnych i potencjalnych jego klientów. Z kolei wizerunek i renoma przedsiębiorcy z reguły mają przełożenie na wysokość jego dochodów. Zatem należy uznać, iż działalność pro bono wpisuje się, co do zasady, w zakres prowadzonej działalności gospodarczej.
 

Pełny tekst interpelacji
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=4FC6DBA6

Pełny tekst odpowiedzi na interpelację
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=76915BD7

 Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Wyraź opinię 0 0