Przejdź do treści głównej

Opodatkowanie kosztów poniesionych w związku z wolontariatem pracowniczym

Firma, która organizuje wolontariat pracowniczy musi się liczyć z opodatkowaniem kosztów z nim związanych, np. kosztów przejazdów czy noclegów wolontariuszy.

Interpretacja indywidualna Izby Skarbowej w Warszawie IPPB2/415-742/10-2/MG

Opis sytuacji
Podatnik chciał zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki jakie ponosił w związku z wolontariatem pracowniczym swoich pracowników – kosztów ich przejazdu i noclegów. We wniosku o indywidualną interpretacją podatkową postawił następujące pytanie: czy koszty z tytułu wynagrodzenia za dodatkowy dzień wolny od pracy przeznaczony na udział pracownika w akcji woluntarystycznej, a także zwrot przez Spółkę wydatków (np. kosztów podróży, noclegu) związanych z udziałem pracowników w akcji woluntarystycznej w ramach wolontariatu pracowniczego bądź też wydatki na wykup przez Spółkę np. noclegów i transportu w związku z wykonywaniem czynności woluntarystycznych będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów?

Fragment wyjaśnień Izby Skarbowej
Zwrot wydatków poniesionych przez pracowników związanych z ich udziałem w akcji woluntarystycznej w ramach wolontariatu pracowniczego np. kosztów podróży i noclegu, bądź też równoważne z tym zwrotem korzystanie przez nich np. z wykupionych przez Spółkę noclegów i zapewnionego przez Spółkę transportu w związku z wykonywaniem czynności woluntarystycznych stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego Spółka, jako płatnik powinna potrącać zaliczki na podatek.

Podsumowanie
Przedstawiona interpretacja indywidualna prezentuje stanowisko Izby Skarbowej, w którym ta wywodzi iż firma organizująca wolontariat pracowniczy w czasie pracy i ponosząca związane z nim koszty swoich pracowników (noclegi, dojazdy) musi te wydatki potraktować jako przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pełny tekst interpretacji indywidualnej, sip.mf.gov.pl
 Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Wyraź opinię 0 0