Przejdź do treści głównej

Opodatkowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych. Warszawa 2008 (wyrok)

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 1355/08

Opis sytuacji:

T. J i Wspólnicy (...) Spółka Komandytowa ("Skarżąca" w niniejszej sprawie) złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych.

Przedstawiając stan faktyczny ww. wniosku Skarżąca wskazała, że jest międzynarodową kancelarią prawną świadczącą dla swych klientów szeroki zakres usług prawniczych. Jednym z elementów budowania wizerunku podmiotów powszechnie stosowanym przez kancelarie prawne funkcjonujące w sektorze usług prawniczych jest zaangażowanie w działalność o charakterze "pro bono". Wspomniane działania w zakresie kreowania pozytywnego obrazu swej firmy wśród obecnych i potencjalnych klientów są podejmowane także przez nią. W ramach tego rodzaju działań Skarżąca zamierza zawrzeć umowę z Fundacją (...) (dalej "Fundacja"), prowadzącą Program Centrum Pro Bono, w ramach którego Fundacja zleca na rzecz różnych kancelarii nieodpłatne świadczenie pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych (dalej "Program").

Zgodnie z projektowaną umową Skarżąca będzie angażować się w funkcjonowanie Programu poprzez wybór interesujących ją spraw z pośród listy spraw wyselekcjonowanych do Programu przez Fundację. W tych ramach Skarżąca będzie zobowiązana do świadczenia na rzecz organizacji pozarządowej usług nieodpłatnej pomocy prawnej polegających na świadczeniu usług prawniczych w formie i zakresie określonych w formularzu aplikacyjnym danej sprawy oraz w odrębnej umowie pomiędzy nią oraz organizacją pozarządową. Preambuła projektowanej umowy będzie zawierać m.in. następujące zastrzeżenia Spółki, dotyczące celów i motywów jej zawarcia przez Spółkę:

- "Kancelaria (Spółka) jest świadoma znaczenia wizerunku Kancelarii dla pozyskiwania nowych Klientów oraz pozytywnego sposobu postrzegania przez jej Klientów jej działalności Pro Bono;
- oraz Kancelaria (Spółka) prowadzi politykę, zgodnie z którą Kancelaria pragnie promować wśród swoich Klientów wizerunek Kancelarii zaangażowanej w działalność Pro Bono".

Elementem konstrukcyjnym przygotowywanej umowy, służącym realizacji przez Skarżącą powyższych celów, będą postanowienia umowy nakładające na Fundację określone obowiązki, w szczególności:

1) obowiązek informowania przez Fundację na swych stronach internetowych oraz we wszelkich kontaktach z mediami o sprawach podjętych pro publico bono przez Spółkę w ramach Centrum Pro Bono (po uprzedniej autoryzacji);
2) obowiązek zamieszczania logo Kancelarii na stronie internetowej Centrum Pro Bono oraz w materiałach promocyjnych.

Z tytułu współpracy w ramach Programu objętego projektowaną umową zarówno Skarżącej, jak i Fundacji nie będzie przysługiwać wynagrodzenie, zwrot kosztów, ani jakiekolwiek inne świadczenie pieniężne.

Mając powyższe na uwadze Skarżąca zapytała: "czy świadczenie przez Skarżącą nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych wykonywane w ramach Programu realizowanego we współpracy z Fundacją będzie stanowić nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z prowadzonym przez nią przedsiębiorstwem, a tym samym nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Skarżącej, świadczenie przez nią nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych wykonywane w ramach Programu realizowanego we współpracy z Fundacją będzie stanowić nieodpłatne świadczenie usług na cele związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem, a tym samym nie będzie opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Uzasadnienie wyroku (fragment):

W rozpoznawanej sprawie wniosek o interpretację indywidualną dotyczył przepisu art. 8 ust. 2 ustawy o podatku VAT, przy czym rozbieżności w stanowisku Skarżącej i Ministra Finansów dotyczą znaczenia użytego w tym przepisie określenia " oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa", a konkretnie Kancelarii Prawnej. Stwierdzenie zawarte w udzielonej interpretacji w tym zakresie, iż " W przedmiotowej sytuacji więc, gdy świadczone są usługi nieodpłatnej pomocy prawnej przez podmiot zajmujący się komercyjnie świadczeniem takich usług, nie można o takim świadczeniu usługi mówić, iż jest ona związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Świadczenie takiej usługi nie wynika z istoty prowadzonego przedsiębiorstwa, lecz stanowi usługę samą w sobie, która z chęci przedsiębiorcy stała się nieodpłatna. W opinii tutejszego organu o usłudze związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa (dla opisanego zdarzenia przyszłego) można by mówić wtedy, gdyby funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez świadczenia takiej usługi nie było możliwe. Usługa bezpłatnej pomocy prawnej stanowi przedmiot działalności, nie jest zaś związana z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa jako takiego." Skarżąca uznała za niewystarczające i niezrozumiałe. W ocenie składu orzekającego uprawnione są zarzuty Skarżącej jak też i oczekiwanie wyjaśnienia tej kwestii w sytuacji przedstawionej we wniosku, a w szczególności dokonania wykładni językowej przedmiotowego przepisu celem wykazania, dlaczego stanowisko Skarżącej nie może być uznane za prawidłowe. Ponadto Minister Finansów w uzasadnieniu wydanej w niniejszej sprawie interpretacji zobowiązany był do odniesienia się do wskazanych przez Skarżącą interpretacji urzędowych jak również orzecznictwa oraz do regulacji wspólnotowych. Brak merytorycznego do nich odniesienia nie budzi zaufania do organu, zwłaszcza, że zobowiązania powyższe wynikają z powołanych regulacji O.p., przy czym należy zwrócić uwagę na szczególną rolę Ministra Finansów. Zgodnie z art. 14a O.p. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne).
 Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 

autor(ka): Arkadiusz Jarosiński, FRSO

Wyraź opinię 0 0