Przejdź do treści głównej

Opodatkowanie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych. Warszawa 2010

Interpretacja indywidualna z dnia 1 września 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-629/07-14/AS/KOM

UZASADNIENIE (fragment):

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług.

Powyższy przepis wskazuje wyraźnie, że dla uznania nieodpłatnej usługi za usługę zrównaną z usługą o charakterze odpłatnym, a zatem podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, konieczne jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: (i) brak związku usługi z prowadzeniem przedsiębiorstwa usługodawcy; oraz (ii) przysługiwanie usługodawcy prawa do obniżenia (w całości lub w części) kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z świadczoną nieodpłatnie usługą.

A contrario, brak spełnienia choćby jednej z powyższych przesłanek wyklucza możliwość uznania nieodpłatnej usługi za usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stanowisko potwierdzające jednoznacznie interpretację wspomnianego przepisu wskazaną przez Spółkę zajął m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w niedawnym wyroku z dnia 13 lipca 2007 r. (sygn. III SA/Wa 3630/06), w którego tezie czytamy, że:

  1. Co do zasady, nieodpłatne świadczenie usług nie podlega VAT. Jeżeli jednak nie jest związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu usług i towarów związanych ze wspomnianym świadczeniem, to takie świadczenie jest zrównane z odpłatnym i podlega VAT.
     
  2. Warunkiem opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług jest kumulatywne spełnienie powyższych przesłanek. Spełnienie tylko jednej z nich nie powoduje opodatkowania VAT. Zatem, jeżeli Podatnik skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego, ale świadczone nieodpłatnie usługi są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, to nie podlegają VAT".

(…) W konsekwencji, dla potwierdzenia stanowiska Spółki w zakresie pytania objętego niniejszym wnioskiem, kluczowe znaczenie ma analiza kwestii czy zostały spełnione obie wspomniane przesłanki wskazujące na możliwość zakwalifikowania nieodpłatnej usługi jako podlegającej podatkowi od towarów i usług. W dniu 31 stycznia 2008 r. wydana została interpretacja indywidualna Nr IP-PP2-443-629/07-3/AS, w której stwierdzono, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2007 r. uznać należy za nieprawidłowe. Zwolnienie od podatku od towarów i usług nieodpłatnego świadczenia usług prawnych przez Stronę byłoby niezgodne z przepisami unijnymi i stanowiłoby nieuprawnioną ingerencję w zasady opodatkowania określone ustawą o VAT. Powyższa Interpretacja została doręczona pełnomocnikowi Spółki w dniu 6 lutego 2008 r. W dniu 16 kwietnia 2008 r. (data wpływu 21 kwietnia 2008 r.) Spółka wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem tut. Organu, skargę na interpretację indywidualną z dnia 31 stycznia 2008 r. Nr IP-PP2-443-629/07-3/AS. WSA w Warszawie w wyroku z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1355/08 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną i stwierdził, iż skarga jest zasadna. Sąd podzielił zdanie Spółki, że miała ona prawo oczekiwać od Ministra Finansów, że dokona on wykładni językowej przepisów przez nią powołanych, celem wykazania "dlaczego stanowisko Skarżącej nie może być uznane za prawidłowe". Ponadto Minister Finansów w uzasadnieniu wydanej w niniejszej sprawie interpretacji zobowiązany był do odniesienia się do wskazanych przez Skarżącą interpretacji urzędowych jak również orzecznictwa oraz do regulacji wspólnotowych. Sąd nakazał ponownie rozpatrzeć wniosek, z uwzględnieniem oceny prawnej wyrażonej w wyroku. Od powyższego wyroku organ podatkowy wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt I FSK 326/09 oddalił skargę kasacyjną, wniesioną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. W świetle obowiązującego stanu prawnego, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r. sygn. akt III SA/Wa 1355/08 i Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010 r. sygn. akt I FSK 326/09, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie opodatkowania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz organizacji pozarządowych uznaje się za prawidłowe.Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 

autor(ka): Arkadiusz Jarosiński, FRSO

Wyraź opinię 0 0