Przejdź do treści głównej

Drogie rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów w sprawie loterii fantowych

Organizacja mająca wątpliwości co do charakteru loterii fantowej, którą organizuje, może szukać pomocy w Ministerstwie Finansów. Musi jednak przygotować się na kilkutysięczną opłatę.

Organizacja korzystająca ze wsparcia poradniczego Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych chce zorganizować charytatywną loterię fantową. Inspiracją była dla niej impreza Wyścig Kaczek, od kilku lat organizowana w Lublinie. Wyścig Kaczek został zgłoszony jako loteria fantowa, choć daleko mu do typowej zabawy tego typu. „Losami” są gumowe kaczki, a wygrywa ta, która pierwsza dopłynie to wyznaczonej mety, po wrzuceniu wszystkich zgłoszonych do wyścigu kaczek z jednego konkretnego miejsca. Ustawa o grach hazardowych nie wymaga aby charytatywna loteria fantowa polegała na sprzedaży tradycyjnych losów, przepisy mówią o „losach lub innych dowodach udziału w grze”. W przypadku Wyścigu Kaczek takim dowodem udziału w grze jest wpłacenie darowizny na konto organizacji, a wpłata taka z kolei uprawnia do zakupu „zawodników” czyli biorących udział w wyścigu gumowych kaczek.

Charytatywne loterie fantowe podlegają Krajowej Administracji Skarbowej, na prośbę organizacji skierowałam do Ministerstwa Finansów następujące zapytanie:

„Ustawa mówi, że w loterii fantowej uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze. Organizacje chcące zorganizować taką loterię zwracają się do nas często z pytaniem czy takim „dowodem udziału w grze” może być wpłata darowizny na konto organizacji, a następnie przeprowadzenie losowania spośród wszystkich osób, które taką darowiznę wpłaciły. W takiej sytuacji nie występuje żaden tradycyjny los, uczestnicy „wchodzą do gry” wpłacając określoną kwotę na rzecz organizacji, ale sama gra i jej rozstrzygnięcie odbywają się w świecie rzeczywistym, a zatem taka gra nie narusza – naszym zdaniem – zakazu urządzania gier hazardowych w Internecie. Z podobnego założenia zdaje się wychodzić Urząd Celny w Lublinie, który już od kilku lat akceptuje loterię „Wyścig kaczek”, w której wejście do gry stanowi właśnie wpłata darowizny na rzecz organizacji (regulamin). Czy możemy zatem przyjąć, że przez analogię także inne loterie, w których bierze się udział dokonując wpłat na konto organizacji będą prawidłowe?”

​Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

„Art. 32 ust 4 a Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm. – zwana: ustawą) stanowi: 

Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu celno-skarbowego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Jeżeli przepisy ustawy – w ocenie osoby zainteresowanej – budzą wątpliwości, co do zaistniałego u niej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego które mogą rodzić określone konsekwencje, to:

  1. W sprawie decyzji rozstrzygającej, czy gra lub zakład posiadające wymienione wyżej cechy są grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty albo grą na automacie w rozumieniu ustawy – osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 2 ust. 6 i 7 ustawy).

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Finansów za realizację zadań w zakresie m.in. wydawania rozstrzygnięć o charakterze gier – odpowiada Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier; dane kontaktowe: adres: ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 00-916; tel. +48 (22) 694 58 04; faks: +48 (22) 694 41 03, email: sekretariat.ps@mf.gov.pl

Wzór wniosku w tej sprawie  został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 792).

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 7 ustawy opłata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ust. 6 wynosi 200% kwoty bazowej (zob. art. 70 ustawy). Ogłoszona kwota bazowa dla 2017 roku – wynosi 4.244,58 zł (Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 28).

  1. W sprawie interpretacji innych przepisów ustawy – osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

 
 
Co więc może zrobić organizacja, która chce zorganizować charytatywną loterię fantową odbiegającą charakterem od tradycyjnych gier tego rodzaju i nie wie, czy to co planuje mieści się w definicji gry losowej (bo tylko taki charakter może mieć charytatywna loterią fantowa)? Biorąc pod uwagę gigantyczny koszt samego rozpatrzenia wniosku, optymalnym rozwiązaniem wydaje się zgłoszenie loterii w takiej formie, w  jakiej chcemy ją zorganizować. Wtedy bowiem decyzja urzędnika rozpatrującego zgłoszenie będzie nie tylko bezpłatna, ale też dużo szybsza niż odpowiedź na wniosek o indywidualną interpretację podatkową.


Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.
 

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Wyraź opinię 0 0