Rejestracja fundacji - formularze, dokumenty
Na jakich formularzach rejestruje się fundacje? Jak się je wypełnia i co należy do nich dołączyć?

Na jakich formularzach rejestruje się nowa fundacja w KRS? Jak się je wypełnia?

Wniosek o rejestrację fundacji w KRS składa się na urzędowych formularzach:


UWAGA!
Od 1 grudnia 2014 r. do KRS zgłaszane jest maksymalnie 10 przedmiotów działalności gospodarczej w tym przedmiot przeważającej działalności. Reszta (o ile jest więcej niż 10 przedmiotów działalności gospodarczej) prowadzona jest na podstawie zarejestrowanego statutu.

 

Formularz podstawowy (KRS-W20) służy do zgłoszenia głównej treści wniosku, a więc wpisuje się w nim (zgodnie ze wskazaniami w polach formularza):

  1. nazwę i wydział sądu,
  2. rodzaj dokonywanej rejestracji (może to być np. zarejestrowanie albo przerejestrowanie z innego rejestru),
  3. określenie formy prawnej organizacji (np. stowarzyszenie lub fundacja),
  4. adres do korespondencji i ewentualnie dane pełnomocnika procesowego,
  5. zasadniczą treść zgłoszenia (np. powstanie organizacji i przyjęcie statutu lub dokonanie zmiany statutu, siedziby),
  6. informacje o formularzach załączników i dokumentach.

Na pierwszej stronie formularza podstawowego znajduje się krótka instrukcja, zgodnie z którą trzeba go wypełnić. Działając zgodnie z instrukcją unikniemy błędów, i tak:

Na kolejnych stronach formularzy, przy poszczególnych polach, też mogą znajdować się dodatkowe instrukcje, np. „W przypadku, gdy podmiot nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorców, pole oznaczone numerem 33 należy przekreślić”.

Jakie dokumenty załączamy do wnioski rejestracyjnego nowej fundacji?

Do wniosku o rejestrację w KRS nowej fundacji, która nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej, załączamy:

 

UWAGA!
Dodatkowym dokumentem wymaganym przy rejestracji może być zgoda osoby/osób (pisemna) powoływanej/powoływanych do zarządu (organu reprezentacji organizacji). Oświadczenie takie nie jest wymagane jeśli wniosek o rejestrację fundacji będzie podpisany przez zarząd.

 

Zgody takiej nie trzeba dołączać jeśli:

Wszystkie te dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza. Wniosek składa się z pojedynczych oryginalnych egzemplarzy formularzy i dokumentów oraz 3 egzemplarzy statutu (jeden statut zostaje w KRS, dwa pozostałe są wysłane do organów nadzoru, czyli: ministra i starosty powiatu).

UWAGA!
Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacja otrzyma od razu (automatycznie) numery REGON i NIP.

Nie musi występować o nie samodzielnie i może zaczać działać. Informacja o rejestracji w KRS, nadaniu numeru REGON i NIP ujawniania jest w rejestrze. Warto sprawdzać ją samodzielnie korzystając z elektronicznego dostępu do KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu . Przypominamy organizacja może samodzielnie pobrać z tej strony odpis z KRS. Zatem w praktyce warto sprawdzić czy zostały nadane numery REGON i NIP i samodzielnie wydrukować akutalny odpis z KRS nie czekając na korespondencję z sądu.

Dodatkowy obowiązek polega na tym, że organizacja w ciągu 21 dni, powinna złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla jej siedziby, formularz z danymi uzupełniającymi – NIP-8. Te dane uzupełniające to min.:

Do wniosku o rejestrację w KRS nowej fundacji, która zgłasza do KRS także działalność gospodarczą, załączamy:

 

UWAGA!
Od 15 stycznia 2015 r. Rejestrująca się fundacja nie musi składać do sądu potwierdzonych notarialnie wzorów podpisów członków zarządu (czyli osób upoważnionych do reprezentacji organizacji). Do tej pory obowiązek taki dotyczył przedsiębiorców czyli organizacji rejestrujących się również w rejsetrze przedsiębiorców.

 

Wprowadzono jednak nowy przepis mówiący o tym, że dodatkowym dokumentem wymaganym przy rejestracji może być:

Zgody takiej nie trzeba dołączać jeśli:

Wniosek składa się z pojedynczych oryginalnych egzemplarzy formularzy i dokumentów oraz 3 egzemplarzy statutu (jeden statut zostaje w sądzie, dwa pozostałe są wysłane do organów nadzoru, czyli ministra i starosty powiatu).

Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacja otrzyma od razu (automatycznie) numery REGON i NIP. Nie musi składać dodatkowych formularzy/dokumentów i może zaczać działać. Informacja o rejestracji w KRS, nadaniu numeru REGON i NIP ujawniania jest w rejestrze. Warto sprawdzać ją samodzielnie korzystając z elektronicznego dostępu do KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu . Przypominamy organizacja może samodzielnie pobrać z tej strony odpis z KRS. Ma on moc dokumentu urzędowego. Zatem w praktyce warto sprawdzić czy zostały nadane numery REGON i NIP i samodzielnie wydrukować akutalny odpis z KRS nie czekając na korespondencję z sądu.

Dodatkowy obowiązek polega na tym, że organizacja w ciągu 21 dni, powinna złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla jej siedziby, formularz z danymi uzupełniającymi – NIP-8. Te dane uzupełniające to min.:

Kto podpisuje formularze o rejestrację nowej fundacji?

Wszystkie składane formularze o rejestrację fundacji muszą być podpisane w taki sam sposób przez tę samą osobę/osoby. Może to być fundator/fundatorzy  albo zarząd. Jeśli fundatorzy są jednocześnie członkami zarządu to wystarczy, że te osoby się podpiszą się pod formularzami o rejestrację w KRS, wtedy nie trzeba będzie składać osobno ich zgód na powołanie do zarządu. Oczywiście taka sama sytuacja dotyczy członków zarządu nie będących fundatorami ale osobami podpisującymi formularze.

 


data publikacji: 2015-04-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!