Konkurs z inicjatywy własnej po warszawsku
autor(ka): Magda Dobranowska-Wittels [warszawa.ngo.pl]
Jeśli macie poczucie, że w Warszawie potrzebne jest działanie, którego realizacja może być finansowana przez samorząd, ale do tej pory w żadnym konkursie dotacyjnym takie zadanie nie zostało uwzględnione – Twoja organizacja może sama – z własnej inicjatywy – złożyć wniosek na jego realizację do urzędu. 27 czerwca 2018 weszło w życie zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy, które dokładnie opisuje, jak organizacja i urząd postępują w takim przypadku.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje możliwość złożenia przez organizację do samorządu wniosku na realizację zadania publicznego z inicjatywy własnej. Zgodnie z art. 12 UoDPP organizacja – gdy uzna, że dane działania jest konieczne do zrealizowania, a nie zostało ono przewidziane w ogłoszonych konkursach na realizację zadań publicznych w danej np. gminie – może sama zdefiniować to zadanie i złożyć wniosek o jego realizację do samorządu. Wniosek taki może także dotyczyć zadania publicznego, które już jest realizowane, ale w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.

Wniosek z inicjatywy własnej powinien zawierać:

 

Gdy do samorządu wpłynie taki wniosek, urząd ma miesiąc na rozpatrzenie celowości realizacji takiego zadania. Bierze przy tym pod uwagę:

Następnie informuje o podjętym rozstrzygnięciu, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informuje składającego wniosek o trybie zlecenia zadania publicznego oraz o terminie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 

W Warszawie procedura doprecyzowana

Do tej pory w Warszawie nie było konieczności doprecyzowania ustawowej procedury. Jednak, wobec powtarzających się głosów i zarzutów, że konkursy ofert ogłaszane w odpowiedzi na inicjatywę własną preferują organizację składającą wniosek z inicjatywy własnej, Pełnomocniczka Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Ewa Kolankiewicz, podjęła się doprecyzowania procedury ogłaszania takich konkursów przez Urząd m.st. Warszawy.

Obecnie więc w Warszawie obowiązuje następująca procedura.

 

Złożenie wniosku

Organizacja pozarządowa, która uzna, że w konkursach dotacyjnych na realizację zadań publicznych brakuje działania jej zdaniem ważnego dla Warszawy, ma prawo złożyć wniosek o ogłoszenie takiego konkursu.

Składa go do odpowiedniego biura Urzędu m.st. Warszawy, urzędu dzielnicy lub Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, który (w razie potrzeby) przekaże dokument do odpowiedniego biura lub dzielnicy. Na stronach Urzędu Miasta można znaleźć przykładowy wniosek, ilustrujący, jak powinien on wyglądać, aby został zakwalifikowany jako wniosek z inicjatywy własnej.

W ciągu miesiąca biuro lub dzielnica ocenia celowość realizacji zadania. O wyniku informuje NGO, która złożyła wniosek, właściwą Komisję Dialogu Społecznego (KDS) oraz Pełnomocnika. Informacja o podjętym rozstrzygnięciu przygotowywana jest w formie pisemnej w odniesieniu do wszystkich kryteriów. W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego informacja obejmuje także termin ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Jeśli dyrektor biura (lub burmistrz dzielnicy) uzna, że jest sens realizować to zadanie, w ciągu 90 dni od podjęcia decyzji ogłasza otwarty konkurs ofert.

 

Prace nad założeniami do konkursu

W tym czasie toczą się prace nad założeniami do konkursu. Dyrektor biura lub burmistrz dzielnicy – w uzgodnieniu z BKDS lub DKDS – powołuje grupę roboczą, w której pracach mogą brać udział w takiej samej liczbie przedstawiciele BKDS-u lub DKDS-u oraz przedstawiciele biura lub urzędu dzielnicy. Zapewnia także możliwość wypowiedzenia się organizacji, która złożyła wniosek. W pracach grupy roboczej mogą uczestniczyć eksperci z dziedziny, której dotyczyć będzie otwarty konkurs ofert.

Założenia do konkursu muszą uwzględniać zadanie zaproponowane we wniosku organizacji. Jeśli wniosek złożony przez organizację był przygotowany w sposób wskazujący na możliwość dofinansowania lub finansowania zadania zaproponowanego tylko przez organizację, która wystąpiła z wnioskiem – do zadań grupy roboczej należy przygotowanie założeń do konkursu, w taki sposób, aby miał on charakter otwarty.

Założenia do konkursu powinny być przygotowane w ciągu 60 dni od dnia uznania celowości realizacji zadania.

 

Przygotowanie ogłoszenia i ogłoszenie konkursu

Po opracowaniu przez grupę roboczą założeń do otwartego konkursu ofert biuro lub urząd dzielnicy przygotowuje ogłoszenie konkursowe, które będzie konsultowane z KDS-ami w „normalnym” trybie.

Otwarte konkursy ofert przygotowane na podstawie wniosków z inicjatywy własnej organizacji mogą być ogłaszane w dowolnym terminie w ciągu roku kalendarzowego.

 

Zarządzenie Prezydent m.st. Warszawy w sprawie trybu postępowania, gdy organizacja złoży wniosek o realizację zadania publicznego z inicjatywy własnej obowiązuje od 27 czerwca 2018 r. Zarządzenie wraz z załącznikiem, opisującym procedurę są dostępne na stronie urzędu pod adresem: http://ngo.um.warszawa.pl/procedura-reguluj-ca-tryb-post-powania-w-przypadku-wniosk-w-z-inicjatywy-w-asnej

 

źródło: inf. własna [warszawa.ngo.pl]
data publikacji: 2018-07-03
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!