DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie
 

Chcę założyć stowarzyszenie / fundację

4. Uchwalenie statutu stowarzyszenia

Co to jest statut – jaką rolę pełni w stowarzyszeniu?

Co to jest działalność statutowa stowarzyszenia?

Kiedy, na jakim etapie zakładania stowarzyszenia, trzeba mieć statut?

Kiedy statut stowarzyszenia jest prawomocny, czyli od kiedy obowiązuje?

Kto uchwala (zatwierdza) statut stowarzyszenia?

Co musi zawierać statut stowarzyszenia?

Co może zawierać statut stowarzyszenia?

Czy w nazwie musi być użyte słowo "stowarzyszenie"? Czy możemy używać nazwy skróconej?

Czy w statucie wpisujemy adres siedziby stowarzyszenia?

Czy stowarzyszenie może działać na terenie jednego województwa? Jaki zapis statutowy uprawniania do działania poza granicami kraju?

Jakie mogą być cele stowarzyszenia? Z czym się wiąże sposób sformułowania celów statutowych?

Co to są sposoby realizacji celów statutowych? Jak szczegółowo trzeba je opisać w statucie?

Jakie informacje o członkach stowarzyszenia muszą być zawarte w statucie?

Jakie władze musi mieć stowarzyszenie?

Co to jest i jakie są kompetencje zarządu stowarzyszenia? Jakie zapisy statutowe to regulują?

Co to jest i jakie są kompetencje komisji rewizyjnej? Jakie zapisy statutowe to regulują?

Co to jest walne zebranie i jakie ma kompetencje?

Jak często powinno być zwoływane walne zebranie? W jaki sposób się je zwołuje?

W jaki sposób wybiera się członków organów stowarzyszenia? Jak można uzupełnić skład władz?

Z ilu osób musi składać się zarząd i komisja rewizyjna? Na jak długo są wybierane władze?

Czy po to by uchwała była ważna muszą za nią głosować wszyscy członkowie obecni na zebraniu?

Co oznacza reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz? Kto w imieniu stowarzyszenia może podpisywać umowy?

Skąd stowarzyszenie może czerpać środki na działalność? Jak to zapisać w statutcie?

Kto i w jaki sposób może zmienić statut stowarzyszenia? Czy w statucie muszą być mówiące o tym zapisy?

Czy każda zmiana statutu wymaga zgłoszenia do KRS?

Czy możemy rozwiązać stowarzyszenie? Jakie zapisy statutowe uprawniają do tego?

Czy stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą? Czy w statucie są potrzebne zapisy dotyczące tej działalności?

Czy w statucie możemy mieć zapisy dotyczące przekazania majątku likwidowanego stowarzyszenia? Co jeszcze może być zapisane?

Gdzie znajdę przykłady wzorów statutów stowarzyszenia?

Co musi zawierać statut organizacji pożytku publicznego?

Co to jest oddział/koło stowarzyszenia? Jakie są ich rodzaje? Jakie zapisy w statucie są konieczne by utworzyć oddział/koło?

więcej

6. Jak rejestruje się organizację w KRS?

Co to jest KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)? Dlaczego jest on ważny dla organizacji pozarządowych?

Co daje organizacji rejestracja w KRS? Po co rejestracja?

Jakie organizacje rejestrują się w KRS?

Na jakich formularzach rejestruje się nowa fundacja w KRS? Jak się je wypełnia?

Jakie dokumenty załączamy do wnioski rejestracyjnego nowej fundacji?

Na jakich formularzach rejestruje się nowe stowarzyszenie w KRS? Jak się je wypełnia?

Jakie dokumenty załączamy do wniosku rejestracyjnego nowego stowarzyszenia?

Ile egzemplarzy dokumentów stowarzyszenia do KRS

Czy jeśli zakładam organizację, która będzie prowadziła działalność gospodarczą to składam do KRS jakieś dodatkowe dokumenty, formularze?

Gdzie znajdę formularze rejestracyjne do KRS?

Gdzie znajdę adresy oddziałów KRS?

Czy w chwili składania wniosku do KRS o rejestrację nowej organizacji trzeba mieć umowę na użytkowanie lokalu?

Ile kosztuje rejestracja nowego stowarzyszenia lub fundacji w KRS – za co się płaci?

Czy mogę wnieść opłatę za rejestrację mojej organizacji w KRS na konto, czy muszę ją zapłacić w sądzie?

Gdzie znajdę numery rachunków bankowych wydziałów KRS?

Czy i jak stowarzyszenie lub fundacja może ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych w KRS?

Czy jakieś organizacje są zwolnione z opłat sądowych?

Jak możemy odwołać się od decyzji sędziego, referendarza?

Jakie są terminy składania odwołań, uzupełniania braków w KRS przez organizacje?

Czy organizacje muszą przy rejestracji poświadczać podpisy osób upoważnionych do reprezentowania organizacji?

Czy po złożeniu wniosku do KRS o rejestrację nowej organizacji możemy już podejmować jakieś działania jako stowarzyszenie/fundacja?

Czy wniosek rejestracyjny można wysłać pocztą?

Czy wniosek do KRS można złożyć przez Internet?

W jakim czasie od zebrania założycielskiego trzeba zarejestrować stowarzyszenie w KRS?

Kto podpisuje formularze o rejestrację nowego stowarzyszenia?

Czy stowarzyszenie płaci za wpisanie do KRS?

Jak przebiega rejestracja nowej organizacji w KRS?

Kto podpisuje formularze o rejestrację nowej fundacji?

Czy wszystkie stowarzyszenia muszą być zarejestrowane w KRS?

Jak długo trwa rejestracja nowego stowarzyszenia lub fundacji?

W jakim czasie KRS powinien zarejestrować fundację?

W jakim czasie KRS powinien zarejestrować stowarzyszenie?

Jakie informacje muszą zgłaszać do KRS fundacje i stowarzyszenia?

więcej

7. Władze – kto podejmuje decyzje w stowarzyszeniu / fundacji?

Co to są władze organizacji? Dlaczego organizacja musi je mieć?

Od kiedy zaczyna działać nowy zarząd – od momentu wybrania czy od momentu rejestracji w KRS?

Czy członkowie władz organizacji (np. zarządu, komisji rewizyjnej) mogą pobierać wynagrodzenie za swoje funkcje w tych organach?

Czy prezes (lub inny członek władz) stowarzyszenia może być w nim zatrudniony?

Czy prezes (lub inny członek władz) fundacji może być w niej zatrudniony?

Czy są jakieś władze, których nie trzeba zgłaszać do KRS?

Czy władze stowarzyszenia/fundacji mogą być jednoosobowe? Ilu członków musi mieć zarząd i komisja rewizyjna?

Czy osoby będące w zarządzie mogą wchodzić w skład organu nadzoru i kontroli? Czy jedna osoba może być w kilku organach?

Kto, jakie władze fundacji/stowarzyszenia, odpowiadają za naruszenie prawa przez organizację?

Jakie władze musi mieć fundacja?

Jakie władze, inne niż zarząd, może mieć fundacja? Co daje ich posiadanie?

Czy fundacja musi mieć organ kontroli? Kto go wybiera?

Kto i jak wybiera zarząd fundacji? Jakie są kompetencje zarządu?

Kto i jak wybiera radę fundacji oraz radę programową fundacji?

Jakie władze musi mieć stowarzyszenie?

Co to jest walne zebranie i jakie ma kompetencje?

Co to jest i jakie są kompetencje zarządu stowarzyszenia? Jakie zapisy statutowe to regulują?

Co to jest i jakie są kompetencje komisji rewizyjnej? Jakie zapisy statutowe to regulują?

W jaki sposób wybiera się członków organów stowarzyszenia? Jak można uzupełnić skład władz?

Z ilu osób musi składać się zarząd i komisja rewizyjna? Na jak długo są wybierane władze?

Czy po to by uchwała była ważna muszą za nią głosować wszyscy członkowie obecni na zebraniu?

Co oznacza reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz? Kto w imieniu stowarzyszenia może podpisywać umowy?

więcej