DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy jest wzór umowy na wykonanie zadania publicznego?

Przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie upoważniają Ministra Pracy i Polityki Społecznej do określenia takiego wzoru umowy.

Ramowy wzór umowy na wykonanie zadania publicznego został określony w Rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
Ponieważ jest to wzór ramowy, może podlegać modyfikacjom. Władze publiczne mogą wprowadzać do niego dodatkowe zapisy dotyczące szczegółowych zasad realizacji zadania. Również podpisująca umowę organizacja ma prawo zaproponować modyfikacje umowy (nie mogą być sprzeczne z treścią wzoru określonego w Rozporządzeniu), tak by była dostosowana do specyfiki realizowanego zadania i konkretnej organizacji.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie Departamentu Pożytku Publicznego w dziale PRAWO

Uwaga: Od dnia 18 stycznia 2011 r. zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6 poz. 25).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25)

Wyraź opinię: przydatne 3 mało pomocne 0