DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy organizacja pozarządowa może wykonywać zadania publiczne samorządu?

Organizacje pozarządowe mogą wykonywać zadania publiczne poprzez świadczenie różnego rodzaju usług publicznych na rzecz mieszkańców.

Warunkiem zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania i przekazania na ten cel środków publicznych jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zakres zadania, czas i wymagania dotyczące jego realizacji określa organ wykonawczy samorządu (wójt, burmistrz, zarząd) w ogłoszeniu o konkursie, informując również jakie środki jest gotów przeznaczyć na realizację konkretnego zadania i jak były finansowane podobne zadania w ostatnim czasie.

Z kolei organizacja składająca ofertę, opisuje w niej szczegółowo sposób realizacji zadania i wydatkowania środków publicznych, jak również swój ewentualny wkład własny w realizację zadania.

Przyjęcie oferty przez samorząd skutkuje podpisaniem umowy, na podstawie której organizacja wykonuje zadanie publiczne samorządu przez konkretny okres czasu, określony z góry podczas ogłaszania konkursu.

Wyraź opinię: przydatne 0 mało pomocne 2