DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jakie dokumenty załączamy do wniosku rejestracyjnego nowego stowarzyszenia?

Do wniosku o rejestrację w KRS stowarzyszenia, które nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej, załączamy:

 • statut stowarzyszenia – dwa egzemplarze, podpisane przez komitet założycielski
 • protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
 • lista członków założycieli (zawierająca imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, własnoręczny podpis. Uwaga! W nagłówku listy warto dodać informacje, że wszyscy członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie, w ten sposób osoby podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy) – dwa egzemplarze
 • podjęte na zebraniu uchwały – wszystko w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania (uchwały: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego; także uchwałę o wyborze zarządu i uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej, jeśli takie uchwały podjęliśmy

Wszystkie dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza. Nowe stowarzyszenie musi pamiętać o złożeniu dwóch oryginalnych kompletów wniosku (podwójne formularze, załączniki i dokumenty), ponieważ jeden komplet jest przesyłany, przez KRS, do organu nadzorującego działalność stowarzyszenia, czyli do właściwego starosty powiatu (lub prezydenta miasta na prawach powiatu), a drugi zostaje w KRS.

Przykłady wzorów dokumentów - kliknij tutaj: poradnik.ngo.pl/x/504022

Stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej muszą dokumenty do GUS (RG-1), urzędu skarbowego (NIP-2) i ZUS (zgłoszenie płatnika) składać bezpośrednio w tych urzędach. Informacje o tym jak to zrobić - kliknij tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/340256

O tym, czy stowarzyszenie bez działalności gospodarczej płaci za wpis czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/370213


Do wniosku o rejestrację w KRS stowarzyszenia, które zgłasza do KRS także działalność gospodarczą, załączamy:

 • statut stowarzyszenia – trzy egzemplarze egzemplarze, podpisane przez komitet założycielski
 • protokół z zebrania założycielskiego – dwa egzemplarze, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania
 • lista członków założycieli (zawierająca imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer PESEL, własnoręczny podpis. Uwaga! W nagłówku listy warto dodać informacje, że wszyscy członkowie założyciele spełniają warunki wymienione w ustawie, w ten sposób osoby podpisujące się na liście składają jednocześnie oświadczenie o spełnianiu warunków ustawy) – dwa egzemplarze
 • podjęte na zebraniu uchwały – wszystko w dwóch egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania (uchwały: o powołaniu stowarzyszenia, o przyjęciu statutu, o wyborze komitetu założycielskiego; także uchwałę o wyborze zarządu i uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej, jeśli takie uchwały podjęliśmy
 • wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu
 • wniosek o wpis w rejestrze REGON (druk RG-1)
 • zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US; do NIP-2 trzeba dołączyć umowę/dokument umożliwiającą korzystanie z lokalu, w którym jest siedziba (może to być np. umowa użyczenia lokalu więcej o tej umowie czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/570152)
 • zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile chce od razu zatrudniać pracowników).
 • dowód dokonania opłaty za wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców
 
KRS, niezwłocznie po zarejestrowaniu organizacji (najdalej w ciągu 3 dni roboczych), prześle wnioski (RG-1, NIP-2, zgłoszenie płatnika)  do właściwych urzędów. Dotyczy to jedynie organizacji prowadzących działalność gospodarczą.
 
Uwaga! Formularzy RG-1 i NIP-2 nie trzeba składać jeśli dokumenty rejestrowe są przesyłane w postaci elektronicznej. O zgłoszeniu wniosku do KRS przez Internet czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370206
 
Nowe stowarzyszenie musi pamiętać o złożeniu dwóch oryginalnych kompletów wniosku (podwójne formularze KRS, załączniki i dokumenty), ponieważ jeden komplet jest przesyłany, przez KRS, do organu nadzorującego działalność stowarzyszenia, czyli do właściwego starosty powiatu (lub prezydenta miasta na prawach powiatu). Formularze i dokumenty do GUS (RG-1), urzędu skarbowego (NIP-2) i ZUS (zgłoszenie płatnika) (czyli wynikające z zasady "jednego okienka") składamy w pojedyńczych egzemplarzach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), art. 12
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 9, 19, 19a, 19b

Wyraź opinię: przydatne 124 mało pomocne 9