DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Wskazanie właściwego ministra

W statucie fundacji zazwyczaj wpisujemy informację o tym, jaki minister sprawuje nadzór nad fundacją (np. minister właściwy ds. środowiska, minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego). Fundator przygotowuje także osobny dokument – oświadczenie o wyborze ministra, który jest dołączany do wniosku rejestracyjnego (art. 5 ust. 2 ustawy o fundacjach).

Tak wskazany i określony minister jest organem zewnętrznym sprawującym nadzór nad fundacją. Oznacza to, że co roku musimy wysyłać mu sprawozdanie z działalności fundacji. Ponadto fundacja ma obowiązek udostępniania tego sprawozdania opinii publicznej.

Czy można dowolnie wybrać takiego ministra? Nie do końca, ponieważ wybór ministra, zależy od celu, celów, jakie realizuje fundacja. Np. jeśli są to cele związane z edukacją ekologiczną, to będzie to minister właściwy do spraw środowiska.

Co zrobić, jeśli cele naszej fundacji są związane np. z edukacją i kulturą oraz z pomocą społeczną i zdrowiem? Wtedy fundator ma możliwość wyboru i wskazania jednego z ministrów. Zależy to od tego, który cel jest dla niego najważniejszy. W związku z tym, że nazwy ministerstw i ministrów oraz podział ich kompetencji, dość często się zmieniają w statucie lepiej nie wpisywać pełnej nazwy, np. Minister Kultury i Tradycji Narodowej, a raczej zastosować zapis minister właściwy ds. kultury.

PRZYKŁAD: Celem Fundacji „Z plastyką na tak” jest wspieranie i edukacja plastycznie utalentowanych dzieci, promocja działalności młodych polskich artystów plastyków oraz integracja dzieci niepełnosprawnych poprzez działania plastyczne. Cele mogą podlegać zarówno pod działania Ministerstwa Kultury (promocja działalności młodych polskich artystów plastyków), jak i pod działania Ministerstwa Edukacji (wspieranie i edukacja plastycznie utalentowanych dzieci), czy też Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (integracja dzieci niepełnosprawnych poprzez działania plastyczne). Fundator powinien zatem wybrać właściwego ministra, pod którego fundacja ma podlegać.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 i art. 12 ust. 2

Wyraź opinię: przydatne 40 mało pomocne 5