DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy organizacja musi mieć numer REGON? Jak i kiedy się go uzyskuje?

Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja musi dodatkowo uzyskać numer REGON. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła do rejestru REGON (np. o zmianie siedziby).
 
REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Numer REGON jest informacją o organizacji, służącą przede wszystkim do:
  • identyfikacji różnych podmiotów wpisywanych do różnych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej;
  • ujednoliceniu sposobu opisywania podmiotów;
  • dostarczeniu ogólnej charakterystyki działających podmiotów;
  • tworzenia baz adresowych działających podmiotów;
  • tworzenia baz potrzebnych do badań statystycznych.
Numer REGON będzie potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami  np. na dostarczenie Internetu).
 
Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. Wniosek można też przesłać pocztą. Mamy na to 14 dni od daty rejestracji w KRS.
Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP. Można go pobrać z internetu albo w oddziale GUS oraz w KRS.
 
Wniosek, dla osób posiadających bezpieczny elektroniczny podpis, może być także złożony poprzez platformę eREGON - https://esp.stat.gov.pl/ESP/default.aspx  osoby posiadające bezpieczny profil zaufany mogą złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP. 
 
Informacja o nadaniu numeru REGON jest udostępniania na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - http://www.stat.gov.pl/regon/ lub na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/. Urząd może także wydać na żądanie organizacji zaświadczenie o nadaniu jej numeru REGON. Takie zaświadczenie wydawane jest  w ciągu 7 dni od daty otrzymania żądania.
 
UWAGA! Jeżeli stowarzyszenie/fundacja składa w KRS wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców do dokumentów rejestrowych dołącza również wniosek o nadanie numeru REGON - formularz RG-OP wraz z załącznikem RG-RD. Sąd niezwłocznie po zarejestrowaniu organizacji (najdalej w ciągu 3 dni roboczych), prześle wniosek do  urzędu statystycznego województwa, na terenie którego mieści się siedziba organizacji wraz z odpisem postanowienia o wpisie i zaświadczeniem o dokonaniu wpisu.
 
Po uzyskaniu REGON-u organizacja obowiązana jest złożyć wniosek o wpis tego numeru do KRS. Więcej na ten temat tutaj: poradnik.ngo.pl/x/443005
 
Poza numerem REGON fundacja/stowarzyszenie powinny też założyć konto bankowe oraz uzyskać, w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę, numer NIP (więcej tutaj: /x/443004).


Informacje na temat składania wniosków do rejestru REGON dostępne także tutaj: http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow/

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 591), art. 42-43, art. 45a
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 69, poz. 763 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 19b

Wyraź opinię: przydatne 13 mało pomocne 0