DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy organizacja musi mieć numer REGON? Jak i kiedy się go uzyskuje?

REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Numer REGON jest informacją o organizacji, służącą przede wszystkim do:

  • identyfikacji różnych podmiotów wpisywanych do różnych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej;
  • ujednoliceniu sposobu opisywania podmiotów;
  • dostarczeniu ogólnej charakterystyki działających podmiotów;
  • tworzenia baz adresowych działających podmiotów;
  • tworzenia baz potrzebnych do badań statystycznych.

Numer REGON będzie potrzebny organizacji w kontaktach z różnymi urzędami i instytucjami (np. przy ubieganiu się numer NIP, przy wypełnianiu wniosku o dotację, przy podpisywaniu umów z różnymi kontrahentami  np. na dostarczenie Internetu).


Każda nowo zarejestrowana w KRS organizacja otrzymuje  numer REGON. 

UWAGA! Zasada ta obowiązuje od 1 grudnia 2014 r. Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed tą datą (chodzi o datę wpisuj do rejestru wcześniejszą niż 1.12.2014) stosują się do zasad opisanych dla organizacji rejestrujących się w innych niż KRS rejestrach.  

Organizacje wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) uzyskują numer REGON automatycznie, bezpośrednio po zamieszczeniu w rejestrze podmiotów danych przekazanych z KRS. Organizacja wraz z decyzją o wpisie do KRS uzyskuje numer REGON ( a także identyfikator podatkowy NIP). Potwierdzeniem nadania numerów jest ujawnienie/pokazanie ich w rejestrze KRS. Rejestr w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie https://ems.ms.gov.pl/

Po stronie organizacji pozostaje jeden obowiązek, dokonania zgłoszenia  tzw. danych uzupełniających, organizacja musi je sama zgłosić - do urzędu skarbowego (nie do urzędu statystycznego). Te dodatkowe informacje to między innymi:

  • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
  • wykaz rachunków bankowych,
  • data powstania obowiązku płacenia składek,
  • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
  • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD)

 

Organizacja robi to poprzez złożenie formularza NIP-8, ma na to 21 dni, licząc od daty wpisu w KRS. Jeżeli nastąpiły zmiany w zakresie informacji dodatkowych, organizacja zgłasza je w ciągu 7 dni – także do urzędu skarbowego.

Przykładowo wypełniony formularz wraz z instrukcją w zakresie zgłoszenia danych uzupełniających dostępny tutaj: poradnik.ngo.pl/x/1267875


Każda nowo zarejestrowana organizacja w innym niż KRS rejestrze np. klub sportowy rejestrowany w starostwie albo stowarzyszenie zwykłe musi uzyskać numer REGON. Ma też obowiązek informować o zmianie danych, które zgłosiła do rejestru REGON (np. o zmianie siedziby).

UWAGA!  Organizacje, które otrzymały wpis do KRS przed 1 grudnia 2014 muszą samodzielnie uzyskać numer REGON stosując się do zasad opisanych poniżej.

 

Wniosek o numer REGON składa się w urzędzie statystycznym (lub jego oddziale), właściwym ze względu na siedzibę organizacji. Wniosek można też przesłać pocztą. Mamy na to 14 dni od daty rejestracji w KRS.

Organizacja wypełnia formularz wniosku RG-OP. Można go pobrać z internetu albo w oddziale GUS oraz w KRS.

 

Wniosek, dla osób posiadających bezpieczny elektroniczny podpis, może być także złożony poprzez platformę eREGON - https://esp.stat.gov.pl/ESP/default.aspx  osoby posiadające bezpieczny profil zaufany mogą złożyć wniosek za pomocą platformy ePUAP. 

 

Informacja o nadaniu numeru REGON jest udostępniania na stronie Głównego Urzędu Statystycznego - http://www.stat.gov.pl/regon/ lub na platformie ePUAP http://epuap.gov.pl/wps/portal/. Urząd może także wydać na żądanie organizacji zaświadczenie o nadaniu jej numeru REGON. Takie zaświadczenie wydawane jest  w ciągu 7 dni od daty otrzymania żądania.

 

Poza numerem REGON  klub sportowy powinieny też założyć konto bankowe oraz uzyskać, w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę, numer NIP (więcej tutaj:poradnik.ngo.pl/x/443004).


Informacje na temat składania wniosków do rejestru REGON dostępne także tutaj:http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/skladanie-wnioskow/

Przykładowo wypełniony formularz wraz z instrukcją w zakresie uzyskania numeru REGON dostępny tutaj: poradnik.ngo.pl/x/1267921

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 591), art. 42-43, art. 45a
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 69, poz. 763 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 20

Wyraź opinię: przydatne 16 mało pomocne 0