DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Komu i kiedy wysyłają swoje sprawozdania stowarzyszenia?

Sprawozdanie finansowe
Stowarzyszenia, podobnie jak wszystkie inne osoby prawne, mają coroczny obowiązek sprawozdawczy (sprawozdanie finansowe) wobec urzędu skarbowego. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku. Dodatkowo sprawozdanie musi być podpisane przez cały zarząd stowarzyszenia a także przyjęte za pomocą uchwały przez właściwy organ do tego upoważniony (np. zarząd, walne zebranie członków).
  • termin sporządzenia sprawozdania: do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego
  • termin przyjęcia sprawozdania przez właściwe władze w organizacji - do końca 6 miesiąca nowego roku obrotowego
  • termin przekazania do Urzędu Skarbowego - w ciągu 10 od daty zatwierdzenia
 
Więcej informacji na temat sprawozdania finansowego czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/443011
 
Sprawozdanie merytoryczne
Stowarzyszenie nie ma obowiązku zrobienia i przesłania "gdzieś" (np. do organu nadzoru) sprawozdania merytorycznego. Najczęściej jednak tworzy takie sprawozdanie merytoryczne (raport roczny) dla własnych potrzeb. Zwykle przedstawiane jest walnemu zebraniu członków, a często też chcą je zobaczyć partnerzy lub sponsorzy. Dobrze też jest pokazać darczyńcom lub potencjalnym darczyńcom, odbiorcom naszych działań, co zrobiliśmy w danym roku.
Warto pamiętać, że właściwy organ kontroli i nadzoru dla stowarzyszenia (starosta powiatu) może zażądać przedstawienia sprawozdania z działalności.
 
Więcej informacji na temat sprawozdania merytorycznego czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/443010
 
Jeżeli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą lub ma status organizacji pożytku publicznego podlega jeszcze dodatkowym obowiązkom sprawozdawczym.

 

Podstawa prawna

Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), art. 52 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 1
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), art. 27 ust. 2
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

Wyraź opinię: przydatne 50 mało pomocne 8