DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Co to jest sprawozdanie finansowe? Jak się je sporządza?

Sprawozdanie finansowe obrazuje stan finansów organizacji. Jest to zarówno informacja dla władz czy członków organizacji jak i wiadomość, która jest „wysyłana” w świat: do urzędów, darczyńców, sponsorów czy szeroko rozumianej opinii publicznej. Coraz powszechniejszą praktyką jest zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej organizacji.
 
Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku zysku i strat oraz informacji ogólnych i uzupełniających. Wzory tych dokumentów zawiera ustawa o rachunkowości. Organizacje mogą zastosować wzór podstawowy wg załącznika 1 ustawy albo dla jednostki mikro wg załącznika 4 ustawy.
 
Wzór podstawowy sprawozdania finansowego organizacji (wg załącznika 1 ustawy o rachunkowości)
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą stosują wzory sprawozdań finansowych zawartych w ustawie o rachunkowości. Ich sprawozdanie zasadniczo składa się z:

  • wprowadzenia
  • bilansu
  • rachunku zysków i strat (aby przejśc do przykładowego wzoru kliknij tutaj);
  • dodatkowych informacji i objaśnień
 
Możliwe jest stosowanie pewnych uproszczeń, czyli ograniczenie sprawozdania do pozycji oznaczonych we wzorach bilansu i rachunku zysków i strat literami oraz cyframi rzymskimi. Uproszczenie to można zastosować, jeśli nie spełniamy co najmniej dwóch z trzech przytoczonych warunków (co dotyczy zdecydowanej większości organizacji):
  • średnioroczne zatrudnienie w organizacji w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro;
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.
Również w tym przypadku wskazane jest rozróżnienie pozycji przychodów i kosztów działalności odpłatnej, nieodpłatnej oraz gospodarczej.
Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą i spełniającej dwa z wcześniej wymienionych warunków będzie zawierać dwa dodatkowe elementy: rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)