DZIŚ

Jaki dzień chcemy dziś obchodzić? Uzupełnij nasz kalendarz!

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Co to jest sprawozdanie finansowe? Jak się je sporządza?

Sprawozdanie finansowe obrazuje stan finansów organizacji. Jest to zarówno informacja dla władz czy członków organizacji jak i wiadomość, która jest „wysyłana” w świat: do urzędów, darczyńców, sponsorów czy szeroko rozumianej opinii publicznej. Coraz powszechniejszą praktyką jest zamieszczenie sprawozdania na stronie internetowej organizacji.
 
Sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu; rachunku zysku i strat (w przypadku organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej zwany rachunkiem wyników) oraz informacji dodatkowej. Podstawowe wzory tych dokumentów zawiera ustawa o rachunkowości. Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zastosować formularze uproszczone.
 
Wzór sprawozdania finansowego organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej
W przypadku organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej mogą być stosowane formularze uproszczone:
 
Ich wzory zawiera rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi i nieprowadzących działalności gospodarczej. Warto podkreślić, że wzory te stanowią jedynie niezbędne minimum informacji, które, zgodnie z rozporządzeniem, mogą być wykazywane „z większą szczegółowością stosownie do potrzeb i wielkości jednostek”. „Potrzeba większej szczegółowości” może wystąpić wówczas gdy organizacja prowadzi jednocześnie działalność statutową odpłatną i nieodpłatną. Zwróćmy przy tym uwagę, że zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje prowadzące zarówno działalność statutową nieodpłatną, jak i odpłatną pożytku publicznego, powinny wyodrębnić rachunkowo te rodzaje działalności „w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników (art. 10 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Można więc we wzorze rachunku wyników wyróżnić zarówno pozycje przychodów, jak i kosztów obu tych działalności oddzielnie.
 
Jeśli organizacja rozpoczęła działalność gospodarczą w trakcie trwającego już roku, to z dniem rozpoczęcia tej działalności ma obowiązek stosowania wszystkich przepisów ustawy o rachunkowości, w tym wynikający z niej wzór sprawozdania finansowego.
 
Wzór sprawozdania finansowego organizacji prowadzącej działalność gospodarczą
Organizacje prowadzące działalność gospodarczą stosują wzory sprawozdań finansowych zawartych w ustawie o rachunkowości. Ich sprawozdanie zasadniczo składa się z:
 
Możliwe jest stosowanie pewnych uproszczeń, czyli ograniczenie sprawozdania do pozycji oznaczonych we wzorach bilansu i rachunku zysków i strat literami oraz cyframi rzymskimi. Uproszczenie to można zastosować, jeśli nie spełniamy co najmniej dwóch z trzech przytoczonych warunków (co dotyczy zdecydowanej większości organizacji):
  • średnioroczne zatrudnienie w organizacji w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób;
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro;
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.
Również w tym przypadku wskazane jest rozróżnienie pozycji przychodów i kosztów działalności odpłatnej, nieodpłatnej oraz gospodarczej.
Sprawozdanie finansowe organizacji prowadzącej działalność gospodarczą i spełniającej dwa z wcześniej wymienionych warunków będzie zawierać dwa dodatkowe elementy: rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)