DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jakie władze musi mieć stowarzyszenie?

W statucie stowarzyszenia muszą być zapisane informacje o:

  1. organach (władzach), jakie musi mieć stowarzyszenie (czyli o walnym zebraniu, zarządzie, komisji rewizyjnej),
  2. sposobie wyboru członków władz stowarzyszenia i uzupełnianiu ich składu,
  3. liczbie członków zarządu i komisji rewizyjnej, czasie, na jaki są wybierane,
  4. kompetencjach poszczególnych organów, czyli o tym, kto za co odpowiada, co może zrobić,
  5. trybie pracy – jak często zbierają się władze.

Stowarzyszenie musi powołać trzy obowiązkowe władze (art. 11):

  • walne zebranie członków (walne zgromadzenie) - to najważniejszy organ stowarzyszenia – najwyższa władza. Można powiedzieć, że to władza uchwałodawcza. Walne tworzą wszyscy członkowie stowarzyszenia. Jeżeli stowarzyszenie ma wielu członków (np. ma wiele oddziałów), walne zebranie można zastąpić zebraniem delegatów. W statucie określa się, od kiedy mówi się o zebraniu delegatów (np. powyżej 100 członków) oraz określa dokładnie sposób ich wyboru; więcej o zasadach działania walnego zebrania stowarzyszenia - czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/833047.
  • zarząd - to władza wykonawcza, organ odpowiadający za faktyczne, codzienne działania stowarzyszenia, zarządza stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest wybierany spośród członków stowarzyszenia, a dokładny sposób wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencje muszą być określone w statucie.
  • organ kontroli wewnętrznej - najczęściej nazywany jest komisją rewizyjną. To taki wewnętrzny „policjant” organizacji – jego zadanie to kontrola pracy zarządu, czyli sprawdzanie, czy działania, prowadzone przez zarząd, są zgodne ze statutem oraz obowiązującym prawem. Komisja wybierana jest spośród członków stowarzyszenia, a dokładny sposób wyboru, uzupełniania składu oraz kompetencje muszą być określone w statucie.

PRZYKŁADOWY ZAPIS W STATUCIE:
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

Poza tymi trzema obowiązkowymi organami możemy w stowarzyszeniu powoływać i inne organy np. sąd koleżeński (np. powoływany  w dużych stowarzyszeniach, które posiadają oddziały w celu rozwiązywania konfliktów między członkami), rada programowa (rada, która udziela wsparcia merytorycznego i ma głos doradczy). Zobacz także: http://www.ngo.pl/x/368215.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 pkt . 5, art. 11

Wyraź opinię: przydatne 20 mało pomocne 3