DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Co to są dane „zwykłe” i dane „wrażliwe”?

W ustawie nie pojawiają się takie pojęcia jak dane „zwykłe” i „wrażliwe”, ale są one w bezpośrednim użyciu, także w wyjaśnieniach stosowanych przez GIODO.

Mówiąc prosto dane „wrażliwe” to takie, które podlegają szczególnym zasadom przetwarzania i ochrony. Wszelkie inne dane osobowe nazywamy „zwykłymi”.
 
Przykładowo dane „zwykłe” to np.:
 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • wykształcenie;
 • numer PESEL;
 • adres poczty elektronicznej.
 
Dane „wrażliwe” to np.:
 • dane rasowe lub etniczne;
 • poglądy polityczne;
 • przekonania religijne lub filozoficzne;
 • stan zdrowia;
 • przynależność partyjna, związkowa lub wyznaniowa;
 • kod genetyczny;
 • nałogi;
 • życie seksualne;
 • skazania i orzeczenia dotyczące mandatów i kar.
 
Dane „wrażliwe” można przetwarzać (więcej o tym oznacza "przetwarzanie" czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/468733) tylko w określonych sytuacjach, gdy:
 • osoba, której dotyczą wyrazi zgodę na piśmie na ich przetwarzanie (a jeśli chodzi o ich usunięcie to zgoda nie musi być udzielona);
 • przepis szczególny innej ustawy zezwala na ich przetwarzanie bez zgody tej osoby (jednocześnie stwarzając gwarancje ochrony tych danych);
 • przetwarzanie danych jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów tej osoby, a ona w tym czasie nie jest fizycznie lub prawne zdolna do wyrażenia zgody;
 • jest to niezbędne do wykonywania statutowych działań kościołów, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji, pod warunkiem, że przetwarzanie dotyczy danych członków tych organizacji lub instytucji, osób utrzymujących stałe kontakty w związku z ich działalnością (i są zapewnione gwarancje ochrony tych danych);
 • przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia spraw przed sądem;
 • przetwarzanie jest związane z zatrudnieniem pracowników i innych osób;
 • przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych i leczenia pacjentów;
 • przetwarzanie dotyczy danych, które zostały przez tę osobę podane do publicznej wiadomości;
 • przetwarzanie jest niezbędne do badań naukowych (publikowanie wyników nie może umożliwić identyfikacji osoby);
 • przetwarzanie jest realizowane w celu realizacji orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 
Organizacje pozarządowe mogą posiadać zarówno dane „zwykłe” jak i „wrażliwe”. W odniesieniu do tych różnych rodzajów danych obowiązują różne zasady postępowania z nimi. Np. w przypadku rejestracji zbiorów danych „zwykłych” w GIODO, możemy wykonywać na tych danych różne działania, np. zbierać je już od momentu zgłoszenia zbioru do rejestru (zanim GIODO wyrazi swoją decyzję w naszej sprawie). Jeżeli jednak zgłaszamy informację o zbiorze danych „wrażliwych”, działania w tym zakresie możemy rozpocząć dopiero po zarejestrowaniu informacji o takim zbiorze.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), art. 27

Wyraź opinię: przydatne 71 mało pomocne 13