DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy wszystkie dane osobowe, jakie mamy musimy rejestrować w GIODO? Kiedy nie ma obowiązku rejestracji, a kiedy pojawia się ten obowiązek?

Organizacje pozarządowe mogą posiadać różne dane osobowe i w związku z tym jednym z ich obowiązków może być rejestracja/zgłoszenie informacji o posiadanych danych do GIODO (potocznie używa się pojęcia rejestracji zbiorów danych, chociaż w rzeczywistości samych danych do GIODO nie zgłaszamy). 

Obowiązek rejestracji zależy do tego czy posiadamy zbiór danych i czy dane, które są w tym zbiorze nie podlegają wykluczeniu z obowiązku ich zgłaszania. Jeżeli organizacja posiada zbiory danych, które nie zostały w ustawie wskazane jako te, które nie wymagają rejestracji – musi je rejestrować w GIODO.
Tak więc zasadą jest zgłaszanie zbiorów danych osobowych (lub pojedynczych danych, jeżeli są przechowywane w systemach informatycznych) do GIODO, ale przepisy prawa przewidują od tej zasady pewne wyjątki.
 
Jakich zbiorów danych nie musimy rejestrować w GIODO? M.in.:
  • objętych tajemnicą państwową ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa, ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego;
  • przetwarzanych w związku z zatrudnieniem, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się (członków stowarzyszenia, władz fundacji);
  • dotyczących osób korzystających z ich usług medycznych, obsługi notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego lub biegłego rewidenta;
  • przetwarzanych wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;
  • powszechnie dostępnych;
  • przetwarzanych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.
Brak obowiązku rejestracyjnego (podobnie jak jego występowanie) nie zwalnia organizacji z pozostałych obowiązków, np. informacyjnego lub ochrony danych. O innych obowiązkach czytaj tutaj: http://www.ngo.pl/x/468732.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), art. 43 ust. 1

Wyraź opinię: przydatne 18 mało pomocne 6