DZIŚ

Światowy Dzień Oszczędzania

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Co musi zawierać rachunek wyników? Gdzie znajdę wzór?

Rachunek wyników (jeśli organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej) lub rachunek zysków i strat (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) stanowi integralną część sprawozdania finansowego. W rachunku wyników wykazuje się wszystkie przychody i koszty według ich uzyskania i poniesienia. Różnice pomiędzy poszczególnymi przychodami i kosztami stanowią wyniki finansowe, których suma daje wynik na całokształcie działalności organizacji. Kwotę końcowego wyniku finansowego przenosi się do tabeli bilansu.


A. Przychody z działalności statutowej
- to wszystkie przychody organizacji określone w statucie;

I. Składki brutto określone statutem
(np. składki członkowskie Stowarzyszenia)

II. Inne przychody określone statutem
(np. dotacje, subwencje, darowizny, itd.)

B. Koszty realizacji zadań statutowych
- tylko koszty statutowe z pominięciem kosztów administracyjnych.

C. Wynik finansowy na działalności statutowej
- różnica między przychodami z działalności statutowej, a kosztami statutowymi, może to być wartość dodatnia przy nadwyżce przychodów nad kosztami (zysk) lub wartość ujemna przy nadwyżce kosztów nad przychodami (strata).

D. Koszty administracyjne
- wszystkie koszty dotyczące obsługi bieżącej biura organizacji, niezakwalifikowane jako koszty statutowe

1. Zużycie materiałów i energii (np. materiały biurowe);

2. Usługi obce (np. usługi księgowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, opłaty bankowe);

3. Podatki i opłaty;

4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (np. wynagrodzenia personelu administracyjnego, niezaliczone do kosztów statutowych);

5. Amortyzacja (odpisy amortyzacyjne od zakupionych środków trwałych w ciągu roku);

6. Pozostałe (inne koszty nieujęte w powyższych kategoriach, np. koszty reprezentacyjne, koszty delegacji itd);

E. Pozostałe przychody
(np. przychody operacyjne - przychody niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością organizacji, np. zwrot wypłaconej dotacji, przychody ze sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, odpisane zobowiązania przedawnione, umorzone i nieściągalne, otrzymane odszkodowania, kary, grzywny, odpisane rezerwy (z wyjątkiem dotyczących operacji finansowych, itd.)

F. Pozostałe koszty
(np. koszty operacyjne - niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością organizacji, np.odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne, zapłacone odszkodowania, kary i grzywny - np. karne odsetki od niezapłaconych w terminie podatków, składek ZUS.)

G. Przychody finansowe
(np. odsetki od lokat bankowych, odsetki zwykłe od rachunku bieżącego, dodatnie różnice kursowe, odsetki od udzielonych pożyczek, dywidendy, itd.)

H. Koszty finansowe
(np. odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań, w tym również odsetki za zwłokę w spłacie zobowiązań, ujemne różnice kursowe, itd.)

I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności :
zysk (strata) na działalności statutowej
- koszty administracyjne
+ pozostałe przychody
- pozostałe koszty
+ przychody finansowe
- koszty finansowe

J. Zyski i straty nadzwyczajne - skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością organizacji, w szczególności spowodowane zdarzeniami losowymi.

I. Zyski i straty nadzywczajne - wielkość dodatnia

II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna

K. Wynik finansowy ogółem - wynik na całokształcie + zyski i straty nadzwyczajne

I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego - wielkość ujemna

II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego - wielkość dodatnia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)