DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Co musi zawierać informacja dodatkowa?

Informacja dodatkowa stanowi załącznik do bilansu i rachunku wyników (zysków i strat jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą) za dany rok obrotowy i powinna być opracowana na podstawie: Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz. U. Nr 137, poz.1539 z 2001 r.

Informacja dodatkowa powinna zawierać następujące informacje:

  • objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego;
  • uzupełniające dane o aktywach i pasywach;
  • informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,w tym przychodów określonych statutem;
  • informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych;
  • dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego;
  • dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową;
  • informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródła ich finansowania.
Tak więc oprócz informacji księgowych (np. o środkach trwałych, umorzeniach, itd.), informacja dodatkowa zawiera bardzo cenne, szczególnie dla Zarządu organizacji, informacje szczegółowe o strukturze przychodów statutowych i poniesionych kosztów statutowych i administracyjnych. W informacji dodatkowej można również pokazać szczegółowo wynik finansowy z podziałem na poszczególne programy: suma tych "szczegółowych wyników finansowych" znajduje się w rachunku zysków i strat jako jeden wynik finansowy.

Wzór informacji dodatkowej można dostosować do specyfiki działalności organizacji, pamiętając o zawarciu podstawowych informacji, o których mówi wymienione Rozporządzenie.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539)