DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jakie są tryby udzielania zamówień publicznych? Jak dokonać wyboru trybu?

Tryb udzielenia zamówienia publicznego to forma prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, przy spełnieniu określonych warunków. Jest kilka trybów wymienionych w ustawie (więcej tutaj: /x/496862). Każdy tryb ma ściśle określone wymagania co do sposobu prowadzenia postępowania i okoliczności, w jakich może być zastosowany.

Postępowanie to proces udzielenia zamówienia publicznego. Postępowanie o zamówienie publiczne ma ściśle określoną formę i wymaga prowadzenia odpowiedniej dokumentacji.

Podstawowe tryby postępowań o zamówienia publiczne to przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony, które mogą być stosowane we wszystkich przypadkach zamówień:

  1. przetarg nieograniczony – polega na tym, że w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy; więcej o przetargu nieograniczonym tutaj: /x/496876
  2. przetarg ograniczony – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert; więcej na ten temat tutaj: /x/496877

Tryby te są z jednej strony „bezpieczne” – można je stosować w każdym przypadku zamówienia publicznego, bez względu na wartość, rodzaj zamówienia, czy inne brane pod uwagę w ustawie kryteria. Z drugiej strony jednak mają największe wymagania proceduralne, nie ma więc potrzeby, żeby np. w przypadku zakupu usług informatycznych o wartości 130.000 zł netto, do którego można zastosować uproszczony tryb zapytania o cenę, prowadzić przetarg nieograniczony.

Pozostałe tryby mogą być stosowane w przypadkach spełniających szczególne uwarunkowania, są to:

3.     negocjacje z ogłoszeniem – jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym, po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu, zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi negocjacje, a następnie zaprasza ich do składania ofert;więcej na ten temat tutaj: /x/496878

4.     negocjacje bez ogłoszenia – to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert; więcej na ten temat tutaj: /x/496880

5.     dialog konkurencyjny – jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert; więcej na ten temat tutaj: /x/496879

6.     zamówienie z wolnej ręki – jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą; więcej na ten temat tutaj: poradnik.ngo.pl/x/496882

7.     zapytanie o cenę – to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający kieruje pytanie o cenę do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do składania ofert; więcej na ten temat tutaj: poradnik.ngo.pl/x/496883

8.     licytacja elektroniczna – jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji; więcej na ten temat tutaj: poradnik.ngo.pl/x/496884

Osobnym postępowaniem jest konkurs (art. 110 pzp): jest to publiczne przyrzeczenie, w którym przez publiczne ogłoszenie zamawiający przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do wybranej przez sąd konkursowy pracy konkursowej, w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych.

Jak dokonać wyboru trybu?

Przede wszystkim musimy określić nasze zamówienie – np. zakup usług informatycznych . Następnie należy wyznaczyć planowaną wartość zamówienia, a więc cenę, którą jesteśmy gotowi zapłacić za daną usługę np. 130.000 zł netto. I musimy znać warunki, przy których można stosować uproszczone tryby np. zapytanie o cenę jest trybem dla zamówień do wysokości 207.000 euro, stanowiących usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakości. W sytuacjach wątpliwych, czy dany tryb można zastosować do danego postępowania, należy się skonsultować z prawnikiem, mającym doświadczenie w zakresie stosowania ustawy pzp.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 423)

Wyraź opinię: przydatne 71 mało pomocne 21