DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Umowa sponsoringu

Sponsoring oznacza odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażające się w pieniądzach, rzeczach lub usługach, dokonywane przez firmę, osobę prywatną, instytucję itp. (sponsora) na rzecz osoby fizycznej, organizacji, instytucji itp. (sponsorowanego), w celu wykonania przez niego czynności określonych w umowie sponsoringu.
 
Sponsoring nie jest czynnością jednostronną, ukierunkowaną na osiągnięcie korzyści jedynie przez sponsorowanego (jak w przypadku darowizny). Sponsor jest zobowiązany do określonych świadczeń, ale także na sponsorowanym ciążą określone obowiązki względem sponsora, np. kolportaż materiałów reklamowych, zamieszczenie logo sponsora według jego wskazań. Sponsor przekazuje sponsorowanemu fundusze lub wsparcie logistyczne, techniczne, doradcze itd., w zamian sponsorowany zamieszcza informacje o sponsorowaniu danego przedsięwzięcia przez sponsora. Sponsoring daje więc korzyści także sponsorowi.
 
Cechy sponsoringu:
 • polega na wzajemnych świadczeniach sponsora i sponsorowanego;
 • sponsor daje do dyspozycji sponsorowanego ustaloną kwotę pieniędzy lub inne zasoby;
 • sponsorowany wykonuje uprzednio uzgodnione świadczenia, które przyczyniają się do realizacji celów public relations sponsora.
 
Ważne – treść umowy
Umowa sponsoringu jest umową cywilną nienazwaną, czyli nie regulują jej wprost przepisy prawa cywilnego (tym niemniej należy do niej stosować przepisy ogólne Kodeksu cywilnego dotyczące zobowiązań). Strony mogą więc dowolnie ustalić treść umowy, oczywiście w ramach obowiązującego prawa. Umowa dla swojej ważności nie musi być zawarta na piśmie, ale taka jej forma pozwala uniknąć ewentualnych sporów co do tego, na co strony zgodziły się i do czego zobowiązały.
Umowa sponsoringu powinna mieć jak najprecyzyjniej określone warunki – należy w niej dokładnie ustalić m.in. następujące kwestie:
 • rodzaj sponsoringu (np. jednorazowy, długofalowy, strategiczny; sponsor może domagać się wyłączności, może być jednym z wielu współsponsorów, może sponsorować nagrodę lub może być sponsorem tytularnym, np. Heineken Opener Festival);
 • treść praw i obowiązków stron umowy (czyli sponsor zgadza się na wykorzystanie swojej marki do promocji imprezy, a sponsorowany do wykorzystania swojej nazwy i wydarzenia do promocji sponsora, strony zgadzają się i zobowiązują do wykorzystania swoich marek do reklamy prowadzonej w określony sposób – media, gazety, ulotki, bannery itp.);
 • wynagrodzenie lub świadczenie dla sponsorowanego;
 • oszacowanie wartości świadczenia ze strony sponsorowanego;
 • opis wydarzenia, imprezy itp.;
 • wzajemne rozliczenia na wypadek odwołania planowanego wydarzenia;
 • okres obowiązywania umowy i różne klauzule umowne (np. możliwość sponsorowania tego samego wydarzenia w następnym roku itp.).
Wzajemny układ praw i obowiązków ukształtowany w umowie służy realizacji konkretnego celu, a obowiązek jednej ze stron zawsze rodzi uprawnienie drugiej. Szczególnie ważne jest określenie wartości świadczeń obu stron – świadczeniu sponsora winno odpowiadać ekwiwalentne (przynajmniej umownie) świadczenie sponsorowanego.
 
 
Oto prawa i obowiązki stron umowy, które uznaje się za podstawowe dla sponsoringu i które powinny wynikać z umowy.
 
SPONSOR jest uprawniony do żądania od sponsorowanego:
 • należytego wykonania wszystkich czynności objętych umową;
 • korzystania z udzielonych sponsorowanemu zezwoleń licencyjnych ze sfery własności intelektualnej i przemysłowej w granicach zezwolenia;
 • opracowania harmonogramu podejmowanych działań;
 • wpływu na dobór osób trzecich do realizacji celów umowy;
 • zachowania w tajemnicy informacji o sponsorze (jeśli mu na tym zależy);
 • nieprowadzenia takiej samej działalności objętej umową na korzyść innego podmiotu;
 • informacji i sprawozdań z przebiegu wykonania umowy, także rachunkowych.
Sponsor ma obowiązek:
 • wykonania świadczenia, które przyrzekł spełnić w umowie;
 • niesponsorowania w tym samym czasie innych przedsięwzięć o zbliżonym charakterze;
 • zachowania dyskrecji i tajemnicy osobowych, zawodowych i majątkowych o sponsorowanym.
 
SPONSOROWANY ma prawo:
 • domagania się spełnienia przez sponsora przyrzeczonego w umowie świadczenia;
 • korzystania z udzielonych mu praw niemajątkowych – nazwy, emblematu, symbolu, znaku towarowego itd.;
 • zawierania umów z innymi podmiotami mającymi związek z wykonaniem umowy sponsoringu, niezbędnymi do należytego jej wykonania;
 • żądania lojalności i dochowania tajemnicy o informacjach jego dotyczących lub prowadzonej przez niego działalności;
 • wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.
Sponsorowany ma obowiązek:
 • należytego wykonania wszystkich czynności, do których zobowiązał się w umowie:
 • ujawnienia sponsora (nazwa, przedmiot jego działalności i siedziba);
 • zachowania dyskrecji i tajemnicy o charakterze osobistym, zawodowym sponsora;
 • podejmowania działań uwzględniających wskazówki sponsora;
 • dbania o renomę sponsora;
 • zabezpieczenia uzyskanych od sponsora przedmiotów przed ich utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 
Z tych wszystkich względów trudno więc jest mówić o jednym, uniwersalnym wzorze umowy sponsoringu - jej przykładowy jej wzór można znaleźć na dole strony.
 
 
Oprac. na podst.: Radosław Skiba, Umowa sponsoringu, w: gazeta.ngo.pl nr 05(65)2009

Podstawa prawna

Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), art. 353 – 365, 384 – 396 i inne

Wyraź opinię: przydatne 141 mało pomocne 9