DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Terminy składania deklaracji miesięcznych do ZUS i urzędu skarbowego

Do 15 dnia każdego miesiąca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

Do 20 dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

Do 20 dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Jeśli organizacja osiągnęła w miesiącu dochody niepodlegające zwolnieniu podatkowemu, wówczas musi od nich naliczyć 19% podatku dochodowego. Tę kwotę wpłaca do swojego US tytułem zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (PDOP).

Do 25 dnia każdego miesiąca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek złożyć w swoim US deklarację VAT i ewentualnie zapłacić podatek.

  • Złożenie wniosku o zwrot podatku VAT do US

Organizacja, która jest VAT-owcem i dokonała zakupu towarów lub usług ze środków otrzymanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, może ze swego US otrzymać zwrot podatku VAT za te zakupy. Musi w tym celu złożyć odpowiedni wniosek, zaświadczenie lub deklarację o pochodzeniu środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej i potwierdzenie tego faktu przez MSZ.

Wyraź opinię: przydatne 67 mało pomocne 18