DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jak zgłosić zmianę władz fundacji do KRS?

Informacje o zmianie członków władz fundacji (np. zarządu) zgłasza się do KRS wypełniając:

  • formularz KRS-Z20 - informacje ogólne identyfikujące fundację, a także informacje o składanych załącznikach,
  • formularz KRS-ZK - zmiana informacji o osobach wchodzących w skład organów.

Dołącza się także dokumenty potwierdzające zmianę przygotowane zgodnie z procedurą określoną w statucie np. uchwała rady fundacji o wyborze członków zarządu.

Dodatkowo:

  • pisemna zgodna osoby na kandydowanie do zarządu
 

Uwaga! Zmiana od 15 stycznia 2015 r.

Fundacje nie muszą składać do sądu potwierdzonych notarialnie wzorów podpisów członków zarządu (czyli osób upoważnionych do reprezentacji organizacji). Do tej pory obowiązek taki dotyczył przedsiębiorców czyli fundacji prowadzących działalność gospodarczą (rejestrujących się i zarejestrowanych w rejsetrze przedsiębiorców).

Fundacja (każda fundacja) musi mieć zgodę osoby, która jest powoływana do zarządu i dołączyć tę zgodę (pisemną) do dokumentów o zmianę danych.

Zgody nie trzeba dołączać jeśli:

  •   osoba, która jest zgłaszana podpisuje wniosek o wpis (podpisuje się pod formularzem) albo podpisała pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpis (dołącza się wtedy to pełnomocnictwo do wniosku)

Przykład:
Zarząd stowarzszyszenia składa się z 5 osób. Następuje zmiana dwóch członków zarządu. Zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie pod dokumnetami podpisuje się dwóch członków zarządu. Jeśli nowowybrani członkowie podpiszą pod wnioskiem o zmianę danych w KRS to nie trzeba będzie składać osobno ich zgód na powołanie do zarządu.

  •   zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu, który tę osobę powoływał

Przykład:
Zarząd fundacji składa się z  minimum 3 osób wybieranych przez radę fundacji. W związku z rezygnacją jedengo z członków zarządu rada fundacji chce wybrać nową osobę, która zaprasza na posiedzenie. Wyraża ona zgodę na kandydowanie odnotowaną w protokole z posiedzenia rady (informacja w protokole oraz podpis na liście obecności albo na protokole z posiedzenia).

 
Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji (mogą to być podpisy również nowych członków zarządu). Do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty. Więcej o opłatach czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/432622
 
Przykłady wypełnionych formularzy znajdziesz tutaj: poradnik.ngo.pl/x/913495

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 19a ust. 5
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2015 r. poz. 4)

Wyraź opinię: przydatne 36 mało pomocne 2