DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jak obliczyć wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę?

Obliczanie wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (dane od kwietnia 2012 roku)

Wypłacane wynagrodzenie obciążane jest potrąceniami na składki ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczkami na podatek dochodowy osób fizycznych, według stawek obowiązujących w miesiącu wypłaty wynagrodzenia dla zatrudnionego. Dodatkowo pracodawca musi zapłacić część składek ZUS z własnych środków (nie odliczanych od kwoty brutto wynagrodzenia).

 
Poniższe wyliczenie ma zastosowanie do podstawowego sposobu wyliczenia płacy. Przyjęliśmy następujące założenia:
  • pracownik pracuje u jednego pracodawcy
  • pracownik pracuje w tej samej miejscowości
Obliczmy wynagrodzenie Pana Andrzeja, któremu zaoferowaliśmy 1500,00 zł brutto.
 
Zaczynamy od kwoty brutto wynagrodzenia (1500,00 zł). Najpierw odliczamy od kwoty brutto składki na ubezpieczenia społeczne płacone ze środków pracownika:
  • emerytalne 9,76% x 1500,00 zł = 146,40 zł
  • rentowe 1,5% x 1500,00 zł = 22,50 zł
  • chorobowe 2,45% x 1500,00 zł = 36,75 zł
Od kwoty brutto odejmujemy wszystkie składki (w tym przypadku wynoszą 205,65 zł) i otrzymujemy wynagrodzenie zasadnicze – podstawę do wyliczania podatku (które w naszej sytuacji wynosi: 1500,00 zł – 205,65 zł = 1294,35 zł).
 
W kolejnym kroku rozpoczynamy naliczanie podatku – od wynagrodzenia zasadniczego odejmujemy koszty uzyskania przychodu: czyli 1294,35 zł – 111,25 zł = 1183,10 zł. Ta kwota to dochód – który do zaokrąglamy ją do pełnych złotych – czyli 1183,00 zł.
 
Od dochodu obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. W tym celu mnożymy dochód przez obowiązującą pracownika stawkę podatku od osób fizycznych (18% - założyliśmy, że nasz pracownik w momencie wypłaty nie przekracza jeszcze pierwszego progu podatkowego): 1183,00 zł x 18% = 212,94 zł. Od wyliczonej kwoty odejmujemy wysokość miesięcznej ulgi na podatek w wysokości 46,33 zł (nasza zaliczka zmniejszyła się do 166,61 zł). Ale aby policzyć, ile musimy zapłacić do US, najpierw trzeba wyliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której część pomniejsza podatek do US.
Musimy więc wyliczyć w związku z tym dwie wielkości 9% wynagrodzenia zasadniczego i 7,75% wynagrodzenia zasadniczego. Pierwsza podlega wpłacie od ZUS, druga zmniejsza kwotę zaliczki na podatek do US – mamy więc:

1294,35 zł x 9,00% = 116,49 zł. – do ZUS
1294,35 zł x 7,75% = 100,31 zł.
Należna więc zaliczka podatkowa podlegająca wpłacie do US to:
212,94 zł (18% od dochodu) – 46,33 czyli miesięczna ulga – 100,31 zł (7,75% wynagrodzenia zasadniczego) = 66,30 zł  > zaokrąglamy do pełnych złotych 66,00 zł.
 
Teraz już możemy policzyć wynagrodzenie netto (czyli popularne „na rękę”): od kwoty brutto odejmujemy sumę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy: 1500,00 zł – 205,65 zł – 116,49 zł – 66,00 zł = 1111,86 zł. Taką właśnie kwotę wypłacimy panu Andrzejowi – jest to kwota wynagrodzenia netto.
 
Nie jest to jednak całość kosztów wynagrodzenia jakie musimy ponieść. Na razie składkami „obciążyliśmy” wynagrodzenie pracownika. Teraz trzeba wyliczyć, jakie składki zapłaci pracodawca.
  • składka na ubezpieczenie emerytalne w wysokości 9,76% (takiej samej jak pracownika) x 1500,00 zł = 146,40 zł
  • składka na ubezpieczenie rentowe w wysokości 6,50% x 1500,00 zł = 97,50 zł (zmiana od 01.02.2012)
  • składka na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,93% (stawka obowiązująca od 01.04.2012) (wysokość dla pracodawców zatrudniających do 9 pracowników) x 1500,00 zł = 28,95 zł
  • składka na Fundusz Pracy 2,45% x 1500,00 zł = 36,75 zł
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – tę składkę zapłaci tylko dla pracowników, którzy są zatrudnieni przy działalności gospodarczej (w wysokości 0,10 %). Na potrzeby opracowania zakładamy, że pan Andrzej nie jest takim pracownikiem, więc nasz pracodawca nie będzie jej odprowadzał.
 
Łączna wysokość składek, które musi zapłacić pracodawca wyniesie 309,60 zł. Po dodaniu tej kwoty do kwoty brutto otrzymujemy całkowity koszt wypłaty, który wyniesie 1809,60 zł. Ważne, aby o tym pamiętać tworząc budżety, czy aplikując o środki (jeśli np. planujemy je przeznaczyć na wynagrodzenia). Jeśli „zapomnimy” o składkach pracodawcy, może się okazać, że nie będziemy mieli z czego ich zapłacić.

Informacje o powinna zawierać umowa o pracę (na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo, itd.) wraz z wzorami umów znajdziesz tutaj: poradnik.ngo.pl/x/503998.