DZIŚ

kalendarz | termin ucieka | newsletter | dodaj wiadomość

Dotacja dla ludowego klubu sportowego

– Czy urząd miasta może przekazać dotację celową na ludowe zespoły sportowe (LZS), czy raczej powinien zorganizować konkurs ofert? – pyta nasz czytelnik. Ekspert odpowiada: dotacja przyznana organizacji w otwartym konkursie ofert jest dotacją celową. Może się o nią ubiegać także ludowy klub sportowy.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Michał Guć

2012-01-10, 06.31
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pallo_valmiina.jpg

Przedstawiciel jednego z urzędów zadał następujące pytanie:

Czy urząd miasta może przekazać dotację celową na ludowe zespoły sportowe (LZS), czy raczej powinien zorganizować konkurs ofert? Rozumiem też, że powinno się procedować zgodnie z programem współpracy tego urzędu z organizacjami pozarządowymi. Pytanie, jak mają się do tego akty prawne?

Ludowe kluby (zespoły) sportowe to kluby sportowe działające głównie w małych miejscowościach i na wsiach, zrzeszone w Krajowym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe (więcej: www.lzs.pl). Mogą one, tak jak inne organizacje sportowe, ubiegać się o dotacje z urzędu.

Ustawa o finansach publicznych – dotacja

Pojęcie dotacji celowej definiuje ustawa o finansach publicznych. W art. 127 w podpunkcie 1e) mowa jest o tym, że dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. Zasady przyznawania tych dotacji określa z kolei art. 221 tej ustawy:

Art. 221. 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

2. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a jeżeli dotyczy ono innych zadań niż określone w tej ustawie – na podstawie umowy jednostki samorządu terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.

W praktyce działania organizacji pozarządowych największe znaczenie odgrywają dotacje celowe. O tego rodzaju dotacjach mówią również przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ustawa o pożytku – zasadą jest konkurs

Zakres zadań realizowanych przez LZS mieści się najprawdopodobniej w działalności pożytku publicznego określonej w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Znajdują się tam m.in. zadania w zakresie:

  • wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • turystyki i krajoznawstwa;

co prawdopodobnie jest tożsame z zadaniami, na które ma być przyznana dotacja w przypadku ludowych zespołów sportowych. Oznacza to, że musi być ona przyznana zgodnie z regułami określonymi w ustawie. W ustawie o dzialaności pożytku publicznego (art. 11) wskazano, że podstawowym trybem zlecania realizacji zadań publicznych jest otwarty konkurs ofert inicjowany przez organ administracji publicznej, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania (art. 11 ust. 2).

Ustawa o pożytku – kiedy bez konkursu

Jedyny wyjątek od zasady konkursu ofert określono w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego. Przepis ten pozwala przyznać dotację poza trybem konkursowym przy spełnieniu pewnych warunków (są to tzw. małe granty). Samorząd może więc zlecić organizacji, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, jeśli wysokość dofinansowania lub finansowania nie przekracza kwoty 10 tys. zł i zadanie to będzie realizowane nie dłużej niż 90 dni. Więcej na ten temat także tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/340577

Przytoczone przepisy oznaczają, że dotacja celowa dla ludowego zespołu sportowego powinna być przyznana w trybie otwartego konkursu ofert lub w trybie pozakonkursowym, o ile są spełnione warunki określone w art. 19a ustawy o pożytku.

 

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwana ustawą o pożytku
  • Ustawa z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

***

Michał Guć – wiceprezydent Gdyni, odpowiedzialny m.in. za współpracę z organizcjami pozarządowymi

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


dotacja dla LKS - 2012-01-12, 11:57
nieprawda - 2012-01-12, 08:11
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.