Przejdź do treści głównej

Czy członek zarządu może wystąpić ze stowarzyszenia?

autor(ka): Monika Chrzczonowicz (Informatorium)
2013-10-21, 16:01
archiwalne
http://www.sxc.hu/photo/1013680
Członek zarządu nie może już działać w naszym stowarzyszeniu – pisze czytelnik ngo.pl. Jak należy postąpić w takiej sytuacji, wyjaśnia doradczyni Informatorium (poradnik.ngo.pl).

PYTANIE CZYTELNIKA: Piszę w nietypowej sprawie. Jeden z członków naszego zarządu z powodów osobistych chce zrezygnować w ogóle z członkostwa w stowarzyszeniu. Czy to jest możliwe? Czy może najpierw powinien zrezygnować z funkcji w zarządzie, a dopiero potem z członkostwa w stowarzyszeniu?

Dobrowolność
Zgodnie z prawem jedną z cech stowarzyszenia jest dobrowolność. Oznacza to, że nikt nie może zmusić osoby zarówno do bycia członkiem, jak i do rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu. Szczegółowe zasady złożenia rezygnacji określane są zazwyczaj w statucie organizacji. Zwykle taką rezygnację składa się na piśmie na ręce organu, który „zawiaduje ruchem” członków w stowarzyszeniu (przyjmuje i skreśla z listy członków). Najczęściej jest to kompetencja zarządu odpowiadającego ogólnie za zarządzanie organizacją.

Władze stowarzyszenia: zarząd i komisja rewizyjna  są wybierane spośród członków stowarzyszenia. Również i te osoby mają prawo zrezygnować czy to z zasiadania we władzach, czy też zupełnie z członkostwa w stowarzyszeniu. Zasady składania rezygnacji z zasiadania we władzach są także uregulowane w statucie. W przypadku rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu automatycznie następuje rezygnacja z zarządu czy komisji rewizyjnej. To, czy na miejsce osoby, która zrezygnowała, będzie wybierana inna i w jaki sposób, zależy od zapisów statutu.

PRZYKŁAD:
Ze statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Ekierka”

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

W tym przypadku, jeśli zarząd jest 5-osobowy (maksymalna liczba członków) i 1 osoba rezygnuje, zarząd może nadal zgodnie ze statutem działać (zostaje 4 członków). Nie ma potrzeby dokooptowania kogoś na miejsce osoby, która zrezygnowała. Warto zwrócić jeszcze uwagę na funkcje członków zarządu. W przypadku Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Ekierka” obowiązkowo w zarządzie musi być prezes, wiceprezes i skarbnik, decyzja co do funkcji podejmowana jest samodzielnie przez zarząd. Zatem jeśli rezygnuje np. wiceprezes, to po to, by zarząd mógł działać w 4-osobowym składzie, powinien spośród siebie wybrać nowego wiceprezesa.

Warto pamiętać, że wszelkie zmiany w organach muszą być zgłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rezygnacja jest możliwa
Odpowiadając na pytanie czytelnika: rezygnacja z funkcji członka zarządu oraz członka stowarzyszenia jest możliwa. Jej tryb powinien określać statut stowarzyszenia. Jeśli nie ma w nim doprecyzowanych zapisów na ten temat, można postąpić tak, jak w opisanym przykładzie: złożyć pisemną rezygnację, adresowaną do zarządu. O zmianie tej należy poinformować KRS.

Podstawa prawna
Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Art. 2 ust. 1.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Art. 6.ust.  2.
Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.

Statut

PORADY INFORMATORIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. NIE WIESZ? ZAPYTAJ


Powyższa informacja została opublikowana przez portal ngo.pl w związku z realizacją projektu "Standardy w organizacjach pozarządowych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: inf. własna (ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 65 3

Skomentuj

KOMENTARZE

  • [+] Rozwiń komentarz Rezygnacja a KRS ~Łukasz 09.03.2018, 10:03 W moim stowarzyszeniu członek zarządu "obraził" się i zrezygnował z członkostwa w stowarzyszeniu ale nie przedstawił tego na piśmie. Nie opłacił też składki członkowskiej więc zarząd skreśli go z listy członków stowarzyszenia jak to ma w zwyczaju. Ale dla KRS jest to za mało. Na WZ musi zostać podjęta uchwała o usunięciu byłego już członka stowarzyszenia z zarządu. Więc nie działa to jednak tak że skreślony jest z automatu. Czy to nie jest przesada??? ODPOWIEDZ
  • reygnacja wicceprezesa -naczelika , skarbnika, sekretarza ~Daniel Kisiewicz 18.09.2015, 06:41 Witam.jestem wiceprezesem-naczelnikiem OSP, chce zrezygnować z tej funkcji, jakie kroki muszę powziąć , ze mną chce się wypisać ,skarbnik, sekretarz, a także prezes, mam problem jak to wszystko zrobić, bo we wsi nie będzie stowarzyszenia , bo nie ma członków. ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz rezygnacja z członkostwa w zarządzie fundacji ~Julia Honcharuk 14.09.2015, 04:55 jak wygląda sytuacja w fundacji, jestem członkiem zarządu, chce zrezygnować. czy można dostać przykład dokumentu o rezygnacji z tego stanowiska, czy muszę to zgłaszać osobiście do KRSu? Czy ponoszę jakieś opłaty za to? ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz Rezygnacja członka zarządu. ~Krzysztof Klepacki 19.11.2013, 09:00 Do moderatora. W chwili kiedy nie otrzymaliśmy jeszcze decyzji z KRS do Zarządu wpłynęła rezygnacja jednego z wiceprezesów. Kooptacja nie jest możliwa bo do zarządu wybrano 7 z 8 zgłoszonych osób (8 złożyła natychmiast rezygnację). Czy zarząd może procedować w uszczuplonym składzie. Czy może podejmować jakiekolwiek uchwały wiążące zarząd przed decyzją KRS. ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz chłopczyk rzuca klocki ~W.C. 22.10.2013, 12:41 Pisząc artykuł, należy wcześniej upewnić się, jaki w rzeczywistości jest stan prawa i jakie były rozstrzygnięcia sądowe. Wolne dywagacje w tak istotnej sprawie są niedopuszczalne. Artykuł powinien być w całości wycofany z publikacji. Rezygnacja członka zarządu następuje w chwili gdy zostaje ona przyjęta przez organ osoby prawnej, który powołał na to stanowisko, a nie w chwili gdy chłopczyk rzuci klocki. Zatem przykładowo, prezes Stowarzyszenia powołany przez WZC nadal odpowiada za sprawy do czasu przyjęcia rezygnacji przez to gremium, mimo jej złożenia. Było w tej kwestii rozstrzygnięcie sądowe. ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz Wybór zarządu spośród członków ~Michał Zimniewicz 18.07.2013, 09:31 W artykule napisano: "Władze stowarzyszenia: zarząd i komisja rewizyjna są wybierane spośród członków stowarzyszenia". Mogę prosić o podanie podstawy prawnej tej tezy? ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz kiedy zrezygnuje prezes a funkcji ~Kasia 06.07.2013, 02:48 Z 1 maja 2013 prezes zrezygnował z funkcji prezesa. Ile czasu zarząd ma na zgłoszenie tego faktu do KRS, i drugie pytanie pytanie w statucie jest zapis ze zarząd musi zwolać nadzwyczajne walne zebranie członków w celu wybrania nowego. I trzecie pytanie zamiast NWZC zwołano zwykłe na którym i tak nie wybrano prezesa. Czy są jakieś konsekwencje z tego powodu. ODPOWIEDZ
  • [+] Rozwiń komentarz rezygnacja z członkostwa bez rezygnacji z władz ~Michał Zimniewicz 17.09.2012, 02:01 "W przypadku rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu automatycznie następuje rezygnacja z zarządu czy komisji rewizyjnej." - na jakim akcie prawnym oparte jest to stwierdzenie? Nie można zasiadać we władzach nie będąc członkiem stowarzyszenia? Co ze stowarzyszeniami, w których członkami zwyczajnymi są osoby prawne? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • prawo