DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Obowiązki stowarzyszenia zwykłego: NIP, REGON, konto bankowe, księgowość, sprawozdania

Z faktu, że stowarzyszenie zwykłe stanowi prostszą formę stowarzyszenia, która nie wymaga rejestracji w KRS i nie ma osobowości prawnej, nie wynika, iż jest zwolnione z innych obowiązków, którym podlegają pozostałe stowarzyszenia. W odrębnych przepisach prawnych obowiązujących wszystkie organizacje nie istnieje wyłączenie dla stowarzyszeń zwykłych. Stowarzyszenie zwykłe, podobnie jak organizacja zarejestrowana w KRS, musi uzyskać numery REGON i NIP.

REGON, NIP

Po otrzymaniu informacji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, organizacja taka powinna zgłosić się do urzędu statystycznego właściwego ze względu na swoją siedzibę (odpowiedni adres można znaleźć na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl) i wystąpić o nadanie numeru REGON. Aby uzyskać REGON, stowarzyszenie zwykłe wypełnia formularz wniosku RG-OP.

WSKAZÓWKA: Wniosek RG-OP można pobrać ze strony http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/  Do tego formularza stowarzyszenie zwykłe powinno załączyć swój regulamin i kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń. Przykładowo wypełniony formularz dostępny tutaj: poradnik.ngo.pl/x/1267921

Wniosek można przesłać pocztą. REGON zostanie wydany w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza przez właściwy urząd statystyczny. Jednak osobiste złożenie dokumentów gwarantuje otrzymanie zaświadczenia o numerze REGON od ręki.

Kiedy stowarzyszenie zwykłe otrzyma numer REGON, musi jeszcze złożyć wniosek o numer identyfikacji podatkowej (NIP). Wydaje się to zaskakujące w obliczu faktu, iż jedyne dochody organizacji pochodzą ze składek członkowskich zwolnionych z podatku dochodowego w części nieprzeznaczanej na działalność gospodarczą, której stowarzyszeniu zwykłemu nie wolno przecież prowadzić. W efekcie wiele stowarzyszeń zapomina o obowiązku zdobycia NIP-u. Obowiązek posiadania numeru NIP przez stowarzyszenia zwykłe wynika z obowiązujących przepisów, m. in. z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, która wskazuje, że również jednostki niemające osobowości prawnej, tak jak stowarzyszenia zwykłe ,są zobowiązane posiadać numer NIP.

Zdobycie numeru identyfikacji podatkowej to ostatni krok, który trzeba wykonać, by stowarzyszenie zwykłe mogło podjąć działalność w pełni zgodną z prawem.

WSKAZÓWKA: O numer NIP stowarzyszenie zwykłe występuje do właściwego ze względu na swoją siedzibę urzędu skarbowego, wypełniając druk zgłoszenia NIP-2. Przykładowo wypełniony formularz dostępny tutaj:  poradnik.ngo.pl/x/1267920 W niektórych urzędach skarbowych wymagane są dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, wyciąg z ewidencji stowarzyszeń, umowa na użytkowanie lokalu, regulamin działalności. W związku z okresowymi zmianami przepisów praktyka w tym względzie bywa różna, warto więc przed złożeniem wniosku uzyskać informację bezpośrednio w swoim urzędzie skarbowym.

Konto bankowe

Przepisy nie regulują kwestii, czy stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek posiadać konto bankowe. Większość urzędów nie wymaga podania numeru konta od stowarzyszenia zwykłego. Trzeba jednak pamiętać, iż rachunek w banku może okazać się niekiedy niezbędny w celu opłacenia faktur za usługi wynajętych firm, a tym bardziej przekazania zaliczek na poczet podatku dochodowego i ewentualnych składek ZUS od wynagrodzeń osób wynajętych do prac okresowych. Członkowie stowarzyszenia muszą więc sami zadecydować, czy konto jest im niezbędne do prowadzenia działalności. Taka decyzja wiąże się na ogół z kosztami. Co prawda, coraz więcej banków oferuje promocyjne warunki dla firm, ale nie są już tak otwarte wobec organizacji społecznych. Pozostaje wówczas założyć zwykłe, płatne konto firmowe, co dla organizacji utrzymującej się wyłącznie ze składek członkowskich może stanowić niebagatelny dodatkowy koszt. Więcej o koncie bankowym: poradnik.ngo.pl/x/893893

Księgowość i obowiązki sprawozdawcze

Z faktu, iż stowarzyszenia zwykłe pieniądze na działalność uzyskują jedynie ze składek członkowskich, wydawać by się mogło, że nie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Z ustawy o rachunkowości wynika, że organizacje niemające osobowości prawnej także podlegają zasadom rachunkowości.

Stowarzyszenie zwykłe obowiązują więc te same wymogi w zakresie sprawozdawczości co stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Oznacza to, że stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i składać je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

Więcej o księgowości stowarzyszeń: poradnik.ngo.pl/x/377782

Więcej o sprawozdaniach finansowych i ich terminach: poradnik.ngo.pl/x/443011

UWAGA!

Obowiązek prowadzenia księgowości i składania sprawozdań finansowych z działalności jest aktualny również wtedy, gdy stowarzyszenie nie prowadzi żadnych działań.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r., Nr 269, poz. 2681), art. 2.1
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439), art. 42 ust. 1
Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)