DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Zakończenie działalności stowarzyszenia zwykłego (likwidacja, przekształcenie)

Działalność stowarzyszenia zwykłego może zostać jedynie zakończona, nigdy – przekształcona.

Proces likwidacji stowarzyszenia zwykłego to właściwie zgłoszenie organowi nadzoru decyzji o zakończeniu działalności, więc powinien przebiegać w prostszym trybie niż w przypadku likwidacji stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. Informację o zakończeniu działalności należy złożyć w ewidencji starostwa/ urzędu miasta właściwego ze względu na siedzibę organizacji. O wymagane formalności najlepiej zapytać bezpośrednio w urzędzie, ponieważ tylko na podstawie poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów stowarzyszenie zwykłe zostanie wykreślone z rejestru.

Najczęściej wymagane dokumenty przy likwidacji to:

  • wniosek o dokonanie skreślenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (wzór tego dokumentu mozna znaleźć poniżej, na dole strony);
  • protokół z zebrania członków wraz z listą obecności;
  • uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia;
  • uchwała o wyznaczeniu likwidatora (może to być dotychczasowy przedstawiciel stowarzyszenia lub wszyscy jego członkowie);
  • uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokołem przekazania tego majątku;
  • potwierdzenie faktu podania do publicznej wiadomości przez likwidatora informacji o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego wynika, że takie ogłoszenie powinno mieć miejsce co najmniej na 30 dni przed złożeniem wniosku o wykreślenie organizacji z rejestru stowarzyszeń zwykłych) - wzór tego dokumentu można znaleźć poniżej, na dole strony);
  • sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za dany rok – do dnia podjęcia decyzji o likwidacji.

Wykreślenie organizacji z ewidencji jest bezpłatne, a organ nadzoru ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

UWAGA!

Zdarza się też, że stowarzyszenie zwykłe rozwija swoją działalność na tyle, że zamierza zarejestrować się w KRS jako organizacja posiadająca osobowość prawną. Przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach nie przewidują możliwości przerejestrowania, przekształcenia stowarzyszenia w inną organizację. Zatem jeśli stowarzyszenie zwykłe chce się przekształcić w stowarzyszenie rejestrowe, powinno najpierw zamknąć działalność stowarzyszenia zwykłego, a następnie wystąpić do KRS z wnioskiem o zarejestrowanie nowej organizacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), art. 43

Wyraź opinię: przydatne 87 mało pomocne 4