DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Ewidencja księgowa środków trwałych

Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej, którą może być cena nabycia lub koszt wytworzenia. Natomiast środki trwałe otrzymane w drodze darowizny można wyceniać według ceny rynkowej. Wartość początkowa środków trwałych pomniejszana jest o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, które w ewidencji księgowej ujmowane są oddzielnie. Podstawę przyjęcia środka trwałego do używania stanowi dokument: OT – przyjęcie środka trwałego. Z uwagi na dokonywane zmiany w stanie składników majątku trwałego stosowane są także inne dokumenty jak:

 • likwidacja środka trwałego – LT
 • przekazanie/ przyjęcie środka trwałego – PT
 • zmiana miejsca użytkowania – MT

Do ewidencji syntetycznej zmian w stanie środków trwałych wykorzystuje się konto „Środki trwałe”, posiadające przeważnie symbol 010. Do konta tego powinna być prowadzona ewidencja szczegółowa wg następujących grup:

 • grunty
 • budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • urządzenia techniczne i maszyny
 • środki transportu
 • inne środki trwałe

Wszystkie środki trwałe muszą zostać także wpisane do księgi inwentarzowej stanowiącej wykaz poszczególnych obiektów posiadanych przez organizację (prowadzonej w miejscach ich użytkowania).

Poza tym dla każdego środka trwałego, stanowiącego oddzielny obiekt inwentarzowy, należy założyć kartę ewidencyjną zawierającą następujące informacje: nazwę środka trwałego, datę wprowadzenia do ewidencji, opis techniczny, wartość początkową, dotychczasowe umorzenie, zmiany wartości, miejsce użytkowania, numer inwentarzowy.

Dodatkowy dokument ewidencyjny stanowią tabele umorzeniowe/amortyzacyjne, które sporządza się na początku każdego roku obrotowego. Ustala się w nich wysokość odpisów z tytułu zużycia środków trwałych. Zawierają one także informacje dotyczące wartości początkowej środka, stawki amortyzacyjnej, dotychczasowego umorzenia, umorzenia w danym roku i wartości na koniec roku.

Poniżej przedstawiamy przykłady księgowania środków trwałych.

 1. Zakup środka trwałego o wartości 6000 zł – faktura zakupu
 2. Przyjęcie środka trwałego do używania – dowó
 3. d OT (6000 zł)
 4. Likwidacja środka trwałego umorzonego w 100% – dowód LT ( 6000 zł)
 5. Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego wartości 4500 zł – dowód PT

Organizacje niestosujące w swojej ewidencji księgowej konta „Rozliczenie zakupu”, mogą zaksięgować operację zakupu środków trwałych w poniższy sposób.

Środki trwałe wyksięgowane z ewidencji bilansowej do czasu ich fizycznej likwidacji, np. złomowania, powinny być jeszcze ewidencjonowane pozabilansowo na koncie „Środki trwałe w likwidacji”.

W inny sposób należy prowadzić ewidencję środków trwałych w trakcie budowy, wymagających montażu lub ulepszenia.

 1. Zakup środka trwałego wymagającego montażu – 7000 zł
 2. Koszty montażu środka trwałego – 2000 zł
 3. Przyjęcie środka trwałego do używania po zakończeniu montażu – 9000 zł ( OT)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)